Dla kierowników misji

Aby usprawnić załatwianie formalności związanych z działalnością i wyjazdami misji terenowych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zgromadziliśmy na tej stronie szereg aktualnych dokumentów: formularzy, umów itp., które powinni wypełnić kierownicy i uczestnicy misji CAŚ UW. Zamieszczamy też kilka dokumentów przeznaczonych dla kierowników misji CAŚ UW, które porządkują obieg dokumentów i przepływ informacji pomiędzy misją a Biurem CAŚ UW.

Lista uczestników misji
Dotyczy kierowników misji terenowych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Przystępując do organizacji wyjazdu misji w teren kierownik misji ma obowiązek przesłać do Biura CAŚ UW listę uczestników misji. Pozwoli to z jednej strony na usprawnienie zbierania przez kierownika misji oraz Biuro CAŚ UW dokumentów koniecznych do załatwienia formalności przedwyjazdowych, z drugiej zaś na zgromadzenie pełnej informacji o składzie misji do celów sprawozdawczych.

Formularze RODO
Dotyczy wszystkich uczestników misji terenowych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Dane osobowe uczestników projektów są to informacje niezbędne do podejmowania działań przez CAŚ UW w celu organizacji misji terenowych. Zgody na ich przetwarzanie są także niezbędne w celu realizacji zadań statutowych CAŚ UW, takich jak publikacja i upowszechnianie rezultatów badań, a także w działaniach koniecznych w sytuacjach awaryjnych. Skompletowanie tych dokumentów jest obowiązkiem kierownika misji.

Podanie danych jest dobrowolne, natomiast bez ich podania nie będzie możliwe przystąpienie przez Biuro CAŚ UW do załatwiania spraw administracyjno-logistycznych związanych z wyjazdem misji (np. zdobywanie pozwoleń na wykopaliska, awizowanie paszportów, wykup biletów lotniczych). W przypadku uczestniczenia w więcej niż jednym projekcie CAŚ UW wystarczy raz wypełnić formularz.

Dane zbierane przez CAŚ UW będą przetwarzane tylko w celach zaakceptowanych w zamieszczonym tu formularzu i nie będą rozpowszechniane ani udostępniane osobom i instytucjom nieupoważnionym. Informacji związanych z realizacją zaleceń RODO udziela Pełnomocnik Dyrektora CAŚ UW d/s ochrony danych osobowych, p. Marta Mierzejewska (mmierzejewska@uw.edu.pl).

Wypełniony i podpisany formularz (do pobrania poniżej w wersji polsko- lub anglojęzycznej) można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura CAŚ UW w Warszawie, ul. Nowy Świat 4, pok. 213.

Umowa wolontariacka
Dotyczy uczestników misji CAŚ UW nie będących pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnicy misji CAŚ UW niezatrudnieni na UW, których wyjazd jest choć w części finansowany za pośrednictwem CAŚ UW muszą przed wyjazdem podpisać umowę. Stanowi ona podstawę do rozliczeń finansowych misji (bilety, diety, strawne, itp). Skompletowanie tych dokumentów jest obowiązkiem kierownika misji.

Umowa o przeniesienie praw autorskich
Dotyczy uczestników misji CAŚ UW nie będących pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego

Wszyscy uczestnicy misji CAŚ UW muszą przed wyjazdem podpisać umowę. Skompletowanie tych dokumentów jest obowiązkiem kierownika misji.

Ubezpieczenie uczestników misji
Dotyczy wszystkich uczestników misji terenowych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Wszyscy uczestnicy misji CAŚ UW muszą przed wyjazdem przekazać do Biura CAŚ UW kopię dowodu ubezpieczenia. Skompletowanie tych dokumentów jest obowiązkiem kierownika misji.

Regulamin udostępniania sprzętu
Dotyczy uczestników misji CAŚ UW kompletujących sprzęt do dokumentacji prac terenowych

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dysponuje sprzętem komputerowym, fotograficznym, geodezyjnym i oprogramowaniem przewidzianym do wykorzystywania w ramach badań i projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim na zasadzie krótko- i długoterminowego wypożyczenia. Sprzętem opiekują się pracownicy Pracowni Zaawansowanych Metod Dokumentacji (PZMD CAŚ UW).

Aparatura naukowo-badawcza oraz oprogramowanie są dostępne do pracy przy realizacji projektów badawczych.  Pracownicy PZMD CAŚ UW oferują pomoc w doborze odpowiednich narzędzi do realizacji Państwa planów badawczych, a także podstawowe przeszkolenie z zakresu ich użytkowania. Informacji o dostępnym sprzęcie udziela kierownik PZMD, Piotr Zakrzewski (e-mail: eugeniusz.zakrzewski(at)uw.edu.pl).

Ubezpieczenie sprzętu
Dotyczy uczestników misji CAŚ UW użyczających misji sprzęt prywatny lub należący do innej instytucji, a przeznaczony do pracy przy dokumentacji wykopaliskowej

Istnieje możliwość ubezpieczenia prywatnego sprzętu fotograficznego, komputerowego, geodezyjnego itp. zabieranego przez członków misji do pracy przy dokumentacji wykopaliskowej. Kierownik misji podejmuje decyzję, który sprzęt może zostać zgłoszony do ubezpieczenia.

Kierownik misji sporządza listę osób i ich sprzętu do ubezpieczenia w danym sezonie (wraz z nazwą misji i datami trwania wyjazdu) i przekazuje ją do CAŚ UW najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem. Następnie każda z wymienionych na liście osób musi osobiście zgłosić się do p. Anny Południkiewicz (w siedzibie CAŚ UW, pokój 213) w celu podpisania umowy użyczenia, będącej podstawą do objęcia sprzętu ubezpieczeniem przez CAŚ UW. Ubezpieczeniu podlegać może sprzęt nie starszy niż 5 lat i wart nie mniej niż 300 PLN.

Do ubezpieczenia potrzebne są następujące informacje, które należy przesłać mailem do p. A. Południkiewicz (e-mail: a.poludnikiewicz@uw.edu.pl):
– rodzaj sprzętu (np. komputer przenośny, dysk zewnętrzny przenośny itp.),
– nazwa i symbole sprzętu (np. Seagate 5T),
– numer fabryczny (czyli Serial Number – S/N),
– stan sprzętu (bardzo dobry, dobry itp.),
– wartość sprzętu w chwili zawierania umowy użyczenia,
– kserokopia rachunku,
– dane właściciela sprzętu: imię, nazwisko i adres zameldowania lub nazwa i adres instytucji.

Po powrocie do kraju właściciele sprzętu muszą poświadczyć w CAŚ UW odbiór użyczonego sprzętu (protokół zdawczo-odbiorczy). Uszkodzony sprzęt należy zgłosić do p. Południkiewicz w ciągu trzech dni po powrocie. Sprzęt ten musi zostać okazany przedstawicielowi ubezpieczyciela. W razie kradzieży konieczne jest potwierdzenie zgłoszenia tego faktu z policji. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów czyszczenia sprzętu i zastrzega sobie prawo do franszyzy redukcyjnej 10% (nie mniej niż 300 PLN).

Kierowanie pojazdami
Dotyczy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, którzy podczas prac misji CAŚ UW będą kierować pojazdami

Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., pracownicy wykorzystujący samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim powinni przejść dodatkowe badania lekarskie.