Dla autorów

Proces redakcyjny

Nad doborem tekstów do publikacji i kształtem serii wydawniczych CAŚ UW czuwa Komitet Redakcyjny. Manuskrypty, które otrzymają co najmniej jedną rekomendację od członka Komitetu Redakcyjnego Redakcja kieruje do dalszych prac. (Informacje na temat składania tekstów do rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean można znaleźć na podstronie czasopisma).

Zakwalifikowane manuskrypty podlegają recenzji zgodnie z obowiązującą w Redakcji procedurą, która zakłada do trzech recenzji powierzonych wskazanym ekspertom w dziedzinie. Autor podaje listę proponowanych recenzentów zewnętrznych, ma prawo również zgłosić możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Redakcja zastrzega sobie prawo do ostatecznego doboru recenzentów. Recenzje są odpłatne i dokonywane są w systemie otwartym (open review), co oznacza, że autorzy i recenzenci znają swoje nazwiska.

Recenzenci otrzymują manuskrypt oraz dodatkowe materiały odpowiednio przygotowane przez Redakcję. Recenzent musi poświadczyć brak konfliktu interesów. Recenzja polega na pisemnym wyrażeniu opinii na formularzu recenzji. Opinia nie musi być długa i nie musi zawierać pełnego opisu dzieła. Szczegółowe uwagi recenzenta powinny zostać przekazane na piśmie, w formie komentarzy w pliku manuskryptu lub odrębnej notatki.

Po zakończeniu procesu recenzji materiały poddawane są przez Redakcję korekcie językowej i stylistycznej, a także ocenie technicznej pod kątem standardów przyjętych w publikacjach CAŚ UW.

Pytania do Redakcji prosimy kierować na adres: pam.pcma(at)uw.edu.pl

Materiały dla autorów
Materiały dla recenzentów
  • Formularz recenzji (doc) i wzór formularza recenzji (pdf)