Stypendia

Stypendia CAŚ UW w Kairze

Komisja Stypendialna przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznaje stypendia dla młodych naukowców na prowadzenie badań naukowych w Egipcie. Fundusze na realizację stypendiów, które przyznawane są od lat 90. XX wieku, pochodzą ze specjalnej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O stypendium mogą ubiegać się, bez względu na obywatelstwo, studenci polskich uczelni na kierunkach z zakresu archeologii, egiptologii, orientalistyki, historii architektury, historii i konserwacji zabytków oraz ich absolwenci. Realizują oni swoje programy badawcze we współpracy ze Stacją Badawczą CAŚ UW w Kairze.

Ogłoszenia o naborze na kolejną edycję stypendiów ukazują się na stronie CAŚ UW w pierwszym kwartale danego roku. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa Regulamin Przyznawania Stypendium.

CAŚ UW oferuje:

– bezpłatne zakwaterowanie w lokalach swojej Stacji Badawczej w Kairze
– bezpłatny obiad sześć dni w tygodniu (w jadalni Stacji, ul. Nazih Khalifa 14, Heliopolis)
– możliwość korzystania z infrastruktury Stacji: telefonu (połączenie krajowe egipskie), komputera i drukarki/kserokopiarki, a także z magazynu (przechowywanie rzeczy: 1 karton/osoba)
– pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych w Warszawie (kontakt z MNiSW oraz z ambasadą w Kairze) oraz w Kairze – m.in. pomoc w przedłużeniu rezydencji w przypadku osób, które otrzymały stypendium na dłużej niż 3 miesiące, uzyskiwanie legitymacji bezpłatnego wstępu do muzeów (wyłącznie dla stypendystów widniejących na listach misji archeologicznych)
– pomoc w sytuacjach nagłych (policja, szpital)
– dla osób przyjeżdżających do Egiptu po raz pierwszy: bezpłatny transport z lotniska i wprowadzenie w praktykalia życia codziennego (kantor, telefon, metro)

Stacja Badawcza w Kairze wspiera rozwój naukowy stypendystów poprzez:

– umożliwienie korzystania w Księgozbioru Podręcznego Stacji w godzinach 9:00–20:00 (w siedzibie Stacji, ul. Mahalla 11)
– organizację wykładów i seminariów naukowych
– informowanie o wydarzeniach odbywających się w innych ośrodkach archeologicznych w Kairze
– wystawienie listów polecających do innych instytutów archeologicznych w Kairze, co ułatwia dostęp do ich zbiorów (np. do DAIK, IFAO, ARCE, i innych)
– wsparcie przy pisaniu prac naukowych i aplikacji grantowych

Stypendium wypłacane w Egipcie wynosi:

– 250,00 dolarów amerykańskich (studenci)
– 375,00 dolarów amerykańskich (absolwenci)

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia na stypendium:

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Kandydata
2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o roku studiów.
3. Oświadczenia o zapoznaniu się z wytycznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dotyczącymi wyjazdu do i przebywania na terenie Egiptu.

Zmiany terminów realizacji stypendiów możliwe są w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
Koszty podróży, wizy egipskiej (również jej przedłużenie), ubezpieczenia oraz koszty wydawania innych dokumentów w Egipcie pokrywa osoba wyjeżdżająca. Osoba powracająca ze stypendium ma obowiązek złożyć w Centrum sprawozdanie ze zrealizowanego programu.

Komisja Stypendialna

Kandydatów wyłoni Komisja Stypendialna, powołana przez Dyrektora Centrum, w składzie:
prof. Włodzimierz Godlewski (IA UW)
dr hab. Tomasz Derda, prof. UW (IA UW)
dr hab. Tomasz Scholl (IA UW)
dr hab. Kamil Kuraszkiewicz (Wydział Orientalistyczny UW)
dr hab. Tomasz Waliszewski (Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
dr Artur Obłuski (Dyrektor Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze)