Stypendia

Stypendia CAŚ

Komisja Stypendialna przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznaje stypendia na prowadzenie badań naukowych w Egipcie. Fundusze na realizację Stypendiów CAŚ, które przyznawane są od lat 90. XX wieku, pochodzą ze środków MNiSW i są przekazywane za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

O Stypendium CAŚ mogą ubiegać się, bez względu na obywatelstwo, studenci i absolwenci polskich uczelni. Realizują oni swoje programy badawcze we współpracy ze Stacją Badawczą CAŚ UW w Kairze. Ogłoszenia o naborze na kolejną edycję Stypendiów CAŚ ukazują się na stronie CAŚ UW. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa Regulamin Stypendium CAŚ (z dn. 23 maja 2022 r.) .

CAŚ UW oferuje:

– bezpłatne zakwaterowanie w lokalach swojej Stacji Badawczej w Kairze;
– możliwość korzystania z infrastruktury Stacji: telefonu (połączenie krajowe egipskie), komputera i drukarki/kserokopiarki, a także z magazynu (przechowywanie rzeczy: 1 karton/osoba);
– pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych w Warszawie (kontakt z ambasadą Egiptu) oraz w Kairze – m.in. pomoc w przedłużeniu rezydencji w przypadku osób, które otrzymały stypendium na dłużej niż 3 miesiące, uzyskiwanie legitymacji bezpłatnego wstępu do muzeów (wyłącznie dla stypendystów widniejących na listach ekspedycji archeologicznych);
– pomoc w sytuacjach nagłych (policja, szpital);
– dla osób przyjeżdżających do Egiptu po raz pierwszy: bezpłatny transport z lotniska i wprowadzenie w praktykalia życia codziennego (kantor, telefon, metro).

Stacja Badawcza w Kairze wspiera rozwój naukowy Stypendystów CAŚ poprzez:

– umożliwienie korzystania w Księgozbioru Podręcznego Stacji w godzinach 9:00–20:00 (w siedzibie Stacji, ul. Mahalla 11);
– organizację wykładów i seminariów naukowych;
– informowanie o wydarzeniach odbywających się w innych ośrodkach archeologicznych w Kairze;
– wystawienie listów polecających do innych instytutów archeologicznych w Kairze, co ułatwia dostęp do ich zbiorów (np. do DAIK, IFAO, ARCE, i innych);
– wsparcie przy pisaniu prac naukowych i aplikacji grantowych.

Aplikacje składa się za pomocą Formularza zgłoszeniowego (prosimy przed wypełnieniem zapoznać się z Regulaminem Stypendium CAŚ). Zmiany terminów realizacji stypendiów możliwe są w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Kwota stypendium jest ustalana na podstawie środków przekazywanych przez NAWA i jest podawana w ogłoszeniu o naborze. Koszty podróży, wizy egipskiej (również jej przedłużenie), ubezpieczenia oraz koszty wydawania innych dokumentów w Egipcie pokrywa osoba wyjeżdżająca. Osoba powracająca ze Stypendium CAŚ ma obowiązek złożyć w Centrum sprawozdanie ze zrealizowanego programu.

Komisja Stypendialna:

Kandydatów wyłoni Komisja Stypendialna, powołana przez Dyrektora Centrum, w składzie:
prof. dr. hab. Krzysztof Ciałowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Krzysztof Jakubiak (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Kamil O. Kuraszkiewicz (Wydział Orientalistyczny UW)
dr hab. Artur Obłuski (Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
dr hab. Anna Wodzińska (Wydział Archeologii UW, Kierownik Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze)
dr Paweł L. Polkowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

W sprawach dotyczących Stypendium CAŚ prosimy kontaktować się mailowo: pcma.stypendia(at)uw.edu.pl lub telefonicznie: 22 55 313 15