Dział archiwizacji dokumentacji

Pracownia Dokumentacji – Dział Archiwizacji Dokumentacji funkcjonuje w CAŚ UW od 1995 r. Gromadzi i sprawuje pieczę nad bieżącą i archiwalną dokumentacją z prac archeologicznych i archeologiczno-konserwatorskich prowadzonych pod auspicjami CAŚ UW. Pracownia zapewnia odpowiednie przechowywanie zbiorów analogowych i cyfrowych, a także umożliwia korzystanie z nich w oparciu o obowiązujące przepisy.

Dokumentacja obejmuje wszelkiego rodzaju materiały wytworzone na badanych stanowiskach, wśród nich przede wszystkim dokumentację fotograficzną, rysunkową i opisową. Ta ostatnia obejmuje m.in. dzienniki wykopaliskowe, karty zabytków i kontekstów, inwentarze obiektów, notatki polowe, bieżące opracowania oraz raporty i sprawozdania przedkładane przedstawicielom miejscowych służb starożytności.

Kompletna dokumentacja z prowadzonych badań jest gwarancją dalszych studiów nad materiałami, weryfikacji wcześniejszych opracowań i powstania finalnych publikacji monograficznych. Niejednokrotnie ma też fundamentalne znaczenie dla odtworzenia niszczonej spuścizny cywilizacyjnej. Trwająca od początku funkcjonowania Pracowni cyfryzacja dokumentacji analogowej i wdrażany program pilotażowy dedykowanej bazy danych ułatwią korzystanie z zasobów archiwalnych zgromadzonych w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Dostęp do korzystania i opracowywania zasobów dokumentacji wykopaliskowej mają wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika projektu badawczego. W sprawie wykorzystania materiałów do celów popularyzatorskich (wykłady, konferencje, wystawy), bądź promocyjnych (gazety, tygodniki) należy zgłosić się do Sekcji Upowszechniania.

Instrukcje dotyczące działania Pracowni Dokumentacji:

 1.  Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora CAŚ UW z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Pracowni Dokumentacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego”
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora CAŚ UW z dnia 2 października 2017 r w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Pracowni Dokumentacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego”
  Załączniki:
  2-1. Standardy cyfryzacji w Pracowni Dokumentacji CAŚ UW (PDF)
  2-2. Spis dokumentacji z projektu (formularz) (PDF)
  2-3. Spis zdawczo-odbiorczy (formularz) (PDF)
  2-4. Spis dokumentów/zbiorów dokumentów z danego projektu badawczego (formularz) (PDF) (Exel)
  2-5. Szczegółowy spis dokumentów w obrębie zbiorów dokumentów z danego projektu  badawczego (formularz) (PDF) (Exel)
  2-6. Rejestr prac cyfryzacyjnych (formularz) (PDF) (Exel)
  2-7. Karta udostępnienia dokumentacji (formularz) (PDF)
 3. Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora CAŚ UW z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dostępu do dokumentacji archeologicznej i konserwatorskiej

Zespół Pracowni:

Kierownik Pracowni: dr Szymon Maślak

Mgr Katarzyna Bartoś
Mgr Magdalena Ostrowska, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego
pokój 7
tel. (+48) 22 55 313 11

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro, pokój 7
tel. (+48) 22 55 313 11

Magazyn Pracowni Dokumentacji
Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa
pokój 014