Granty DIALOG

Grant w konkursie MNiSW ‚Dialog” (DIALOG 0298/2018) na projekt Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW:

„ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”

Autor i kierownik projektu: dr Artur Obłuski

Przyznana kwota: 1 999 296 PLN

Dzięki grantowi CAŚ UW kontynuuje formowanie archeologicznego centrum doskonałości naukowej – nowoczesnej instytucji badawczej o interdyscyplinarnym i międzynarodowym charakterze. Cele projektu realizowane będą poprzez wdrażanie najnowocześniejszych trendów w archeologii i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, przy równoczesnym czerpaniu z zasobów Centrum zgromadzonych podczas kilkudziesięciu lat badań w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Nową jakością w polskich badaniach nad przeszłością oraz w jej upowszechnianiu będzie stworzenie modułów wirtualnej rzeczywistości (VR), które umożliwią zdalne „zwiedzanie” dwóch nubijskich klasztorów chrześcijańskich o szczególnie wysokiej wartości historycznej i artystycznej – w Dongoli oraz w Ghazali (Sudan). Działanie to pozwoli także otworzyć humanistykę na współpracę z otoczeniem biznesowym. Równocześnie program obejmuje angażowanie społeczności lokalnej (pilotażowo mieszkańców el-Ghaddar) w zarządzanie dziedzictwem kulturowym i stymulowanie rozwoju gospodarczego w oparciu o te zasoby.

Czytaj więcej: Moduły projektu ArcheoCDN

Grant w konkursie MNiSW ‚Dialog” (0088/DLG/2017/10) na projekt konsorcjum Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW:

„Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari: tworzenie, zarządzanie, udostępnianie”

Autor i kierownik projektu: dr Jadwiga Iwaszczuk, IKŚiO PAN

Przyznana kwota: 1 000 000 PLN

Projekt jest związany z badaniami Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Ma na celu uzupełnienie dokumentacji Misji, a także stworzenie trójwymiarowego modelu świątyni Hatszepsut dla celów badawczych i popularyzacyjnych. W jego wyniku powstanie baza danych – nowoczesne narzędzie zarządzania zarówno danymi pozyskanymi w trakcie prac terenowych i studyjnych, jak i samymi pracami.