ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej


 • „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”

  Kierownik projektu:
  dr hab. Artur Obłuski
  Koordynator projektu:
  dr Katarzyna Radziwiłko

  Grant (DIALOG 0298/2018)
  Przyznana kwota: 1 999 296 PLN
  Okres realizacji projektu: 2019–2021

Celem projektu jest wdrażanie w badaniach CAŚ UW najnowszych trendów w archeologii i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Na potrzeby programu wybrano badania prowadzone na terenie starożytnej Nubii. Projekt ma interdyscyplinarny charakter łączący tradycyjne metody archeologii z nowoczesnymi technikami upowszechniania wiedzy i realizowany jest na wielu polach. Mocnym akcentem projektu jest udostępnianie wyników tych badań szerokiemu gronu odbiorców.

 • Moduł: VR

  Kierownik modułu: mgr Maciej Wyżgoł
  Zespół:
  mgr inż. arch. Joanna Szewczyk
  mgr inż. arch. Agnieszka Wujec
  Wykonanie VR: firma Modii3D Spółka z o.o.

  Opis modułu:
  Realizacja modułu VR zakłada stworzenie trójwymiarowej, wirtualnej rekonstrukcji dwóch klasztorów nubijskich znajdujących się w Ghazali oraz w Starej Dongoli, badanych przez ekspedycje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Rekonstrukcję przygotowuje zespół architektoniczny na podstawie dokumentacji wykonanej podczas prac archeologicznych. Plany oraz przekroje architektoniczne przekształcane są w trójwymiarowe modele, które można oglądać na stronie internetowej. Dzięki zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości możliwe jest też wirtualne zwiedzanie zrekonstruowanych budynków przy pomocy gogli VR.

  Efekty prac modułu Vr można śledzić na stronie www.virtualnubia.uw.edu.pl

 • Moduł: Współpraca ze społecznością lokalną

  Kierownik modułu: Dr Tomomi Fushiya
  Zespół:
  Dr Peter Bille Larsen (Uniwersytet w Genewie)
  Dr Katarzyna Radziwiłko

  Opis modułu:
  Działania ukierunkowane na zaangażowanie lokalnych społeczności w zarządzanie dziedzictwem kulturowym, budowę współpracy i stymulowanie rozwoju gospodarczego w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Głównym celem modułu jest stworzenie platformy porozumienia między badaczami współpracującymi z ekspedycją archeologiczną prowadzącą badania w Dongoli a społecznością zamieszkującą okolice tego stanowiska.

 • Moduł: Geoarcheologia

  Kierownik modułu: dr hab. Barbara Woronko

  Opis modułu:
  Badania geologiczne realizowane w projekcie koncentrują się na odtworzeniu ewolucji doliny Nilu na odcinku Basenu Letti w okresie od 2000 p.n.e. do 2000 n.e. i towarzyszących jej zmian klimatu oraz ich wpływie na osadnictwo na tym terenie. Obejmują one szeroki zakres metod, w tym datowanie osadów metodą OSL i C14, analizę uziarnienia i geochemiczną, strat po prażeniu oraz mikrotekstury ziaren frakcji piasku i pyłu w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM).

 • Moduł: Ocena potencjału badawczego Starej Dongoli i Bajudy

  Opis zadania: Bajuda

  Kierownik: dr hab. Henryk Paner
  Zespół:
  mgr Ewa Lesner
  mgr Renata Paner
  tech. Marcin Szmit

  Dokonanie wstępnej oceny zasobów archeologicznych płd.–wsch. części Pustyni Bajuda w rejonie miasta Shendi. Określenie stopnia zachowania dziedzictwa archeologicznego i wytypowanie najciekawszych i najbardziej zagrożonych zniszczeniem stanowisk służy przygotowaniu do ratowniczych badań wykopaliskowych w drugim etapie projektu.

  Opis zadania: Geofizyka

  Kierownik: mgr Tomasz Herbich (IAiE PAN)
  Zespół:
  mgr Robert Ryndziewicz

  Przeprowadzenie badań rozpoznawczych z wykorzystaniem nieinwazyjnych badań prospekcyjnych m.in geofizyki na stanowisku w Starej Dongoli w celu określenia potencjału przyszłych prac wykopaliskowych.