Henryk Paner

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia Doliny Środkowego Nilu
  • archeologia Pustyni Bayuda
  • okres kermański i napatański
  • sztuka naskalna Nubii
  • archeologia historyczna Polski i Europy
  • archeologia Gdańska
  • archeologia średniowiecznych miast Pomorza Gdańskiego
  • pielgrzymki i znaki pielgrzymie średniowiecznej Europy
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2016 Rozprawa habilitacyjna „Gdańsk na pielgrzymkowych szlakach średniowiecznej Europy”, ss. 590; ISBN 978-83-85824-69-5, Wydział Filozoficzno–Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

2012 Rozprawa doktorska „Archeologiczne świadectwa Kultu Maryjnego w średniowiecznych gdańskich pamiątkach pielgrzymich”, Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

1981 Praca magisterska pt: „Osadnictwo grodowe Kujaw Brzeskich w średniowieczu”, Wydział Filozoficzno–Historyczny, Katedra Archeologii: Archeologia Polski i Powszechna Uniwersytetu Łódzkiego; d4yplom z wyróżnieniem

Stanowiska i funkcje

od 2018 pion badawczy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

od 2015 kustosz dyplomowany; Kierownik Oddziału Afrykanistycznego Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

1996–1999 wykładowca – wykłady monograficzne dla III roku studium doktoranckiego Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

1991 kustosz, starszy kustosz – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; Redaktor Naczelny wydawnictw Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych, a następnie Koordynator ds. Ochrony Zabytków Archeologicznych woj. pomorskiego

1986 adiunkt w Dziale Średniowiecza Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; Kierownik Działu Naukowego Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz Inspektor d/s Zabytków Archeologicznych Miasta Gdańska

1985 asystent w Dziale Średniowiecza Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; Kierownik Działu Naukowego Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

1982 młodszy asystent w Dziale Średniowiecza Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Projekty badawcze

2017–2020 kierownik projektu p.t. „Prahistoryczne społeczności Pustyni Bayuda w Sudanie – nowe granice Królestwa Kermy”. Projekt finansowany przez NCN w ramach programu OPUS 12, nr projektu: 2016/23/B/HS3/00845.
2009–2014 kierownik projektu „Bayuda Project”. Badania powierzchniowe i wykopaliskowe w północnej i zachodniej części Pustyni Bayuda na obszarze ponad 20 000 km2. Projekt finansowany przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundację Ochrony Zabytków oraz firmy i osoby prywatne.
2007–2008 kierownik projektu „Rock Art Rescue Operation”. Ratowanie zagrożonej zatopieniem sztuki naskalnej z rejonu IV katarakty Nilu. Projekt finansowany przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundację Ochrony Zabytków oraz firmy i osoby prywatne.
2001–2003 kierownik projektu „Awalib Temple Complex”. Badania wykopaliskowe kompleksu świątynnego w Awalib położonego w Wadi el Hawwad, na południe od wioski Kabushiyya, nieopodal stolicy Królestwa Meroe. Projekt finansowany przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oraz firmy i osoby prywatne.
1996–2008 kierownik projektu Hamdab Dam znanego od roku 1999 jako Marawi Dam Archaeological Salvage Project (MDASP). Badania powierzchniowe i wykopaliskowe na prawym brzegu Nilu na odcinku od Karima do Abu Hamed.
1995 kierownik projektu „Shendi – Bejrawija Survey”, badania powierzchniowe wzdłuż planowanej drogi z Chartumu do Atbary. Projekt finansowany przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oraz firmy i osoby prywatne.
1993–1994 kierownik projektu „W poszukiwaniu stolicy Królestwa Sannar”. Projekt finansowany przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oraz osoby prywatne.

Granty

od 2017 kierownik trzyletniego projektu p.t. „Prahistoryczne społeczności Pustyni Bayuda w Sudanie – nowe granice Królestwa Kermy”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 12, nr projektu: 2016/23/B/HS3/00845
Bibliografia naukowa

Książki

2016 Gdańsk na pielgrzymkowych szlakach średniowiecznej Europy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2013 Średniowieczne świadectwa Kultu Maryjnego. Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Seria Fontes Commentationesque Ad Res Gestas Gedani Et Pomeraniae, Tom IV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1994 Dawne łowiectwo, zeszyt 1 serii „Ginące zawody i dawne rzemiosła”, Gdańsk.

Artykuły i rozdziały naukowe:\

2020 Paner, H., Uzdrawiająca moc plakietek. In Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku, 21–23.

2020 Paner, H., Nubian Rock Art. In The Oxford Handbook of Ancient Nubia, 1092–1126 doi: 10.1093/oxfordhb/9780190496272.013.51

2019 Paner, H., IV katarakta Nilu. Prawy brzeg rzeki, Sudan. In Gdy Sahara była zielona. Polskie badania nad prahistorią Afryki Północnej; When Sahara was Green. Polish archaeological research on the prehistory of North Africa, 197–207.

2018 The Western Bayuda Desert at the End of the 3rd and During the 2nd Millennium BC: Archaeological Heritage, (w): Bayuda Studies. Proceedings of the First International Conference on the Archaeology of the Bayuda Desert in Sudan, Meroitica, 27, red. A. Lohwasser, T. Karberg, J. Auenmüller, 285–307.

2018 Plakietka św. Brygidy z Gdańska i inne archeologiczne świadectwa kultu świętej Brygidy w znaleziskach europejskich, Archaeologia Historica Polona, 25, 269–284.

2018 Wczesne plakietki kolońskie w znaleziskach gdańskich, (w:) Nie tylko krzemienie – Not only flints, Księga pamiątkowa ku czci prof. Lucyny Domańskiej, Uniwersytet Łódzkie, Łódź, 545–564.

2018 To nie mogło być w piątek! Czyli ślady obecności pielgrzymów na stanowisku Ławy Mięsne w Gdańsku, (w:) Jatki rzeźnicze w Gdańsku od XIV do XIX wieku, red. A. Pudło, W. Ossowski, E. Trawicka, Studia i Materiały Muzeum Gdańska, 16, Gdańsk, 423–434.

2017 (współautor M. Masojć), Modern Flint Knappers’ Camp Site from Volcanic Areas of Bayuda Desert in Sudan, (w:) Syuanggae and her neighbours in Haifa, Israel proceedings of the 20th (1) Congress June 21–28, 2015, red. Sh. Gonen, A. Ronen, Archaeopress Publishing Ltd, Oxford, 141–151.

2017 (współautorzy M. Masojć, J. Kusiak, K. Standzikowski, M. Kuc, M. Parafiniuk, M. Szmit), OSL/IRSL estimation for Nubian Complex Middle Stone Age settlement from Bayuda Desert in Sudan, Journal of Archaeological Science: Reports, 16, 391–396.

2016 Medieval Gdańsk up to the beginning of post-medieval time, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 10: Vorbesiedlung, Gründung und Entwicklung, red. M. Gläser, M. Schneider, Verlag Schmidt-Rӧmhild, Lübeck, 441–452.

2016 Sanktuarium Świętej Krwi i znaki pielgrzymie z Wilsnack, (w:) Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich, Sesja naukowa poświęcona pamięci Tadeusza Nawrolskiego, Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, red. G. Nawrolska, E. Trawicka, H. Paner, J. Piekalski, Gdańsk, 187–200.

2016 Początki i rozwój społeczeństwa wczesnośredniowiecznego na Pojezierzu Kaszubskim, Kościerskie Zeszyty Muzealne, 10, red. K. Jażdżewski, Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie, Kościerzyna, 287–313.

2016 (współautor M. Masojć), From Old Senar, Bejrawiya and Fourth Cataract – to the Bayuda Desert. Twenty years of Gdańsk archaeologists in Sudan – a short overview, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 8, red. H. Paner, S. Jakobielski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków, Gdańsk, 9¬–27.

2016 Święta Wilgefortis – kobieta z brodą na krzyżu, Archeologia et Pomerania, Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Łódź, 347–367.

2016 Nowe południowe granice Królestwa Kermy w świetle wyników badań ekspedycji gdańskiej (Game) na Pustyni Bayuda, (w:) Sudan – wojna, polityka, uchodźcy, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin, 7–30.

2015 Pamiątki pielgrzymie z Santiago de Compostela oraz inne związane z kultem św. Jakuba w wykopaliskach gdańskich, (w:) Między Gdańskiem a Santiago: 600-lecie konsekracji św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, red. B. Siek, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk, 405–419.

2015 The Archaeology of the Medieval Gdańsk, (w:) The Baltic – Sea a Mediterranean of North Europe. In the Light of Archaeological, Historical and Natural Science Research from Ancient to Early Medieval Times, Scientific Association of Polish Archaeologists Gdańsk Division, Gdańsk Archaeological Museum, Gdańsk, 101–130.

2015 Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych, Archeologia Historica Polona, 23, red. J. Chudziakowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Toruń, 139–161.

2015 Medieval pilgrim attributes in the collection of the Gdańsk Archaeological Museum, Zeszyty Chojnickie 31/2015, red. K. Jaruszewski, B. Kuffel, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Chojnice, 68¬–106.

2014 Ratowanie rytów naskalnych w dolinie środkowego Nilu, (w:) Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, Muzeum Narodowe w Szczecinie, red. S. Szafrański, M. Kądziela, M. Tobota, M. Ząbek, Szczecin, 409–430.

2014 Kerma Culture in the Fourth Cataract of the Nile, (w:) Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference of Nubia Studies, Publisher – Peeters, red. J.R. Anderson, D.A. Welsby, London, Leuven, 53–79.

2014 Pilgrim badges with the image of Charlemagne in the collection of the Gdańsk Archaeological Museum, (w:) Lübeck und der Hanseraum. Beiträge zu Archaologie und Kulturgeschichte. Festschrift für Manfred Gläser, red. A. Falk, U. Müller, M. Schneider, Lübeck, 491–501.

2014 (współautor M. Masojć), The Bayuda Project (BP). The Palaeolithic and Neolithic Age in the Light of Current Research (2009–2011), Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 11, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków, red. H. Paner, S. Jakobielski, Gdańsk, 89–100.

2014 Medieval Monasteries in Gdańsk, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 9: Die Klöster, red. M. Gläser, Lübeck, 449–460.

2013 Pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych średniowiecznej Europy w wykopaliskach gdańskich, Biblioteka Filomaty, 30, Bazylika Mniejsza w Chojnicach (1993–2013), Parafia pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, red. B. Kuffel, Chojnice, 79–114.

2013 Spichlerz Błękitny Baranek. Wyspa Skarbów i ratowanie ostatniego gdańskiego spichlerza, Renowacje i zabytki: Gdańsk. Historia. Architektura. Rewitalizacja, 3(47), red. E. Hardt, Kraków, 136–139.

2013 Średniowiecze znaki pielgrzymie z Einsiedeln w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Archeologia Historica Polona, 21, red. J. Chudziakowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Toruń, 171–185.

2012 Pradzieje (Źródła archeologiczne do najstarszych dziejów Rumi, (s. 7–13), Epoka kamienia (s. 14–17), Epoka brązu (s. 18–19), Wczesna epoka żelaza (s. 20–27), Okres późnolateński (przedrzymski), okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów (s. 28–32), Wczesne średniowiecze (s. 33–35), (w:) Historia Rumi. Od pradziejów do 1945 roku, Tom I, Wydawnictwo Region, Gdynia 2012, 7–35.

2012 Infancy and Adolescence, Education and Recreation, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 8: Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, red. M. Gläser, Lübeck, 321–333.

2012 (współautorzy A. Gautier, D. Makowiecki, W. Van Neer), Palaeolithic Big Game Hunting at HP 766 in Wadi Umm Rahau, Northern Sudan, Journal of African Archaeology, 10(2), 165¬–174.

2010 The Haraz Fortress, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 6, red.
H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 147–164.

2010 (współautor A. Pudło), The Bayuda Project. The First Season – 2009, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 7, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 117–129.

2010 (współautor A. Pudło), Settlements in the Fourth Cataract GAME Concession in the Light of Radiocarbon Analysis, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 7, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 131–146.

2010 (współautorzy A. Pudło, Z. Borcowski), Funerary customs in the GAME Fourth Cataract concession in the light of radiocarbon analysis, (w:) Between the Cataracts 2/1, Warszawa, 61–76.

2010 Fortifications in Gdańsk between the 12th and 17th centuries, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 7: Die Befestigungen, red. M. Gläser, Lübeck, 579–596.

2009 (współautor E. Trawicka ), Pilgrim badges the Virgin Mary recovered from excavations in Gdańsk, (w:) Terra Sanctae Mariae, Mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen, Bonn, 191–195.

2007 (współautor Z. Borcowski), Dome grave and rather uncommon constructions from the Fourth Cataract region, (w:) Meroitica, 23, Proceedings of the Second International Conference on the Archaeology of the Fourth Nile Cataract, Wiesbaden, 1–10.

2005 Profesor Stanisław Mielczarski w archeologii Pomorza, (w:) Hortus imaginum. Studia historyczne dedykowane pamięci profesora Stanisława Mielczarskiego, red. A. Paner,
A. Kłonczyński, K. M. Kowalski, Gdańsk, 12–15.

2005 Archeologia Doliny Środkowego Nilu w rejonie IV Katarakty Hamdab Dam Project- 1996–2002, (w:) Wokół IV Katarakty. Społeczności wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, red. M. Ząbek, Warszawa, 47–75.

2005 (współautorzy M. Fudziński, K. Godon), Ratownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-2 na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2002. Autostrada A-2 Nowy Tomyśl – Konin, Pomorania Antiqua, 20, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–71.

2005 (współautorzy K. Godon, M. Fudziński), Pięćdziesiąt lat powojennej działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, (w:) XIV Sesja Pomorzoznawcza, 1: Od epoki kamienia do okresu rzymskiego, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 11–24.

2005 (współautor B. Kościński), Nowe wyniki datowania grodu gdańskiego – stanowisko 1 (wyk. I–V), (w:) XIV Sesja Pomorzoznawcza, 2: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 9–47.

2005 (współautorzy M. Daszkiewicz, C. Goedicke, E. Bobryk), TL – Dating of Pottery from Cemeteries in Kassinger Bahri, Sudan, (w:) Archäometrie und Denkmalpflege 2003, Jahrestagung im Ethnologischen Museum Berlin – Dahlem, 12–13 March 2003, 37–39.

2005 (współautor Z. Borcowski), The Awlib Temple Complex: report on the 2001 and 2003 Excavation Seasons, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 3, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 47–60.

2005 (współautor Z. Borcowski), GAME’s Second Season of Excavations at Site HP239, (w:) Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 3, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 61–65.

2005 (współautor Z. Borcowski), Gdańsk Archaeological Museum Expedition: Report on the 2002 Season, (w:) Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 3, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 203–226.

2005 The Christian Fortress at Redab (GAME Survey 2002), (w:) Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 3, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 179–201.

2005 (współautor Z. Borcowski), Gdańsk Archaeological Museum Expedition. A Summary of Eight Seasons’ Work at the Fourth Cataract, (w:) Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 4, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 89–115.

2005 (współautor B. Kościński), Nowe wyniki datowania grodu gdańskiego. Stanowiska 1, wykopy I–V, (w:) Planigrafia materiału zabytkowego z osady podgrodowej wczesnośredniowiecznego Gdańska (stanowisko 1), Gdańsk, 9–12.

2004 The Infrastructure of Gdańsk from the 12th to 17th century, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchaologie im Hanseraum IV, Die Infrastruktur, red. M. Gläser, Lübeck, 323–342.

2004 Nowe źródła archeologiczne do dziejów wczesnośredniowiecznego Gdańska, (w:) Archaeologia et Historia Urbana, red. R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki, Elbląg, 165–173.

2004 Badania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty Nilu w latach 1996–2002, (w:) Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott, Szczecin, 74–90.

2004 La IVe Cataracte Du Nil: Expédition Du Musée Archéologique De Gdansk (GAME), (w:) La Nubie Révélée. Soudan, terre sacrée du Nil, Paryż, 157–168.

2004 Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie 18–19 kwietnia 2002 roku, red. J. Łapotta przy współpracy E. Prądzyńskiej i B. Zaborowskiej, Szczecin, 74–90.

2004 The spatial development of Gdańsk to the beginning of the 14 th century. The origins of the Old and Main Town, (w:) Polish Lands at the Turn of the First and the Second Millennia, red. P. Urbańczyk, Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk, Warszawa, 15–32.

2003 Ratownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego w roku 2000. Autostrada A-1 Gdańsk-Toruń, Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, Seria B, Materiały Archeologiczne, Raport 2000, Warszawa, 7–20.

2003 (współautorzy K. Godon, M. Fudziński), Ratownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego w latach 2001–2002, Pomorania Antiqua, 19, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 37–62.

2003 (współautor K. Godon), Ratownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego w roku 2000, Pomorania Antiqua, 19, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–36.

2003 Gdańsk i gdańszczanie w badaniach Muzeum Archeologicznego, (w:) Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, red.
M. Dymnicka i Z. Opacki, Warszawa, 37–50.

2003 Archaeological Survey on the Right Bank of the Nile between Karima and Abu Hamed; a brief overview, (w:) Sudan & Nubia. The Sudan Archaeological Research Society, Bulletin, 7, Londyn, 15–32.

2003 (współautorzy E. Kołosowska, Mahmoud El-Tayeb), Old Kush in the Fourth Cataracts Region, (w:) Sudan & Nubia. The Sudan Archaeological Research Society, Bulletin, 7, Londyn, 21–25.

2003 Kerma Culture, Rock Art, Dome Graves and Other Discoveries in the Fourth Nile Cataract Region, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 2, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 163–183.

2001 Ratownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego, (w:) Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych, Seria B, materiały Archeologiczne, Raport 96–99, Warszawa, 16–48.

2001 12th to 17th century Domestic architecture in Gdańsk, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 3: Der Hausbau, red. M. Gläser, Lübeck, 491–509.

2001 (współautor K. Godon, M. Fudziński), Ratownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego, Pomorania Antiqua, 18, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–48.

1999 Archaeological evidence for trade in Gdańsk from the 12th to 17th century, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchaologie im Hanseraum II: Der Handel, red. M. Gläser, Lübeck, 387–402.

1999 The harbour topography of Gdańsk, (w:) Maritime Topography and the Medieval Town, Studies in Archaeology & History, 4: Papers from the 5th International Conference on Waterfront Archaeology, Copenhagen, 45–54.

1998 Brief report on the work of the Gdańsk Archaeological Museum Expedition (GAME) in the Sudan (1993–1997), (w:) Ethiopia and its neighbours. The 3rd Academic Conference of Orbis Aethiopicus, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku and Orbis Aethiopicus, Frankfurt, 59–74.

1998 (współautorzy M. Makowiecka, D. Makowiecki), Źródła archeozoologiczne do studiów nad użytkowaniem zwierząt i konsumpcją mięsa w średniowiecznym i nowożytnym Gdańsku, Acta Archaeologica Pomoranica, 1, Szczecin, 317–331.

1998 (współautor A. Paner), Gdańszczanie na pielgrzymkowych szlakach w XIV i XV wieku, (w:) Gdańsk średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji tysiąclecia Gdańska (997–1997), red. H. Paner, Gdańsk, 167–183.

1998 (współautor A. Paner), Pradzieje Sopotu, (w:) Dzieje Sopotu do roku 1945, red. B. Śliwiński, Gdańsk, 51–66.

1998 (współautor A. Paner), Z najstarszych dziejów Ziemi Starogardzkiej, (w:) Dzieje Starogardu, 1: Historia miasta do 1920 roku, red. M. Kallas, Starogard Gdański, 29–51.

1998 Rozwój przestrzenny Gdańska we wczesnym średniowieczu w świetle badań archeologicznych, (w:) Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Gniezno, 112–116.

1998 Problematyka badań nad średniowiecznym Gdańskiem w świetle prac archeologicznych prowadzonych w latach 1987¬–1997, (w:) Gdańsk średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji tysiąclecia Gdańska, red. H. Paner, Gdańsk, 184–205.

1998 The Hamdab Dam Project, Preliminary Report of Results from Work in the Fourth Cataract Region, 1996–1997, Gdańsk Archaeological Museum African Reports,1, Gdańsk, 115–132.

1998 Zamek – podzamcze – port, (w:) Dzieje miasta Gniew do 1939 roku, red. B. Śliwiński, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin, 261–281.

1997 The Archaeology of Danzig (Gdańsk), (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchaologie im Hanseraum I: Stand, Aufgaben und Perspektiven, red. M. Gläser, Lubeck, 277–289.

1997 Z badań archeologicznych Gdańska. Historia i aktualności, Rocznik Gdański, 57/1, Gdańsk, 7–35.

1997 Khartoum-Atbara Road Rescue Project, Shendi-Begrawiya Section Survey Report 1995, Kush. Journal of the National Corporation for Antiquities and Museums, 17, Khartoum, 137–155.

1997 (współautor A. Paner), Z najstarszych dziejów Skarszew, (w:) Historia Skarszew, I, Pelplin.

1997 Ziemia Skarszewska w światle badań archeologicznych, (w:) 800 lat Skarszew 1198–1998, Monografia, 1, red. H. Pauli, Gdańsk, 25–54.

1997 Cmentarzysko w Węsiorach, (w:) Na szlaku Gotów – czyli tajemnice kamiennych kręgów (I–III w. n.e.), Materiały z konferencji poświęconej badaniom i zagospodarowaniu cmentarzyska kurhanowego w Węsiorach 4–5 kwietnia 1997, Gdańsk, 14–18.

1996 Meroe – Królestwo żelaza, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, 22, Gdańsk, 57–64.

1996 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, (w:) Muzea Pomorza Nadwiślańskiego. Tradycja i współczesność, red. M. Woźniak, Toruń, 33–45.

1996 The Teutonic Castle in Gdańsk, (w:) Castle and Church, Castrum Bene 5/1996, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 137–150.

1995 W sprawie fałszywej rekonstrukcji muru obronnego przy ulicy Podmurze w Gdańsku, Pomorania Antiqua, 16, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 95–119.

1994 (współautor A. Paner), Rumia w pradziejach i wczesnym średniowieczu, (w:) Zarys dziejów Rumii, red. J. Banach, Toruń, 61–79.

1994 (współautorzy R. Masalski, Z. Hołowińska), Średniowieczny dom opacki w Oliwie, Rocznik Gdański, 54, Gdańsk, 5–22.

1994 (współautor A. Paner), Pradzieje Kościerzyny, (w:) Kościerzyna. Zarys dziejów miasta do roku 1939, red. M. Kallas, Toruń, 3–25.

1993 Wyspa Spichrzów w Gdańsku, Pomorania Antiqua, 15, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, red. H. Paner, Gdańsk, 155–188.

1993 Archeologia i Antropologia na Pomorzu Gdańskim, (w:) Człowiek w czasie i przestrzeni, red. J. Gładykowska-Rzeczycka, Gdańsk, 289–294.

1993 The Industrial Heritage of Granary Island, Gdańsk, (w:) Preservation of the Industrial Heritage – Gdańsk Outlook. International Seminar – European Workshop, May 11–14, 1993, Gdańsk, 125–131.

1993 Badania ratownicze na Starym Mieście w Gdańsku w 1990 roku. Gdańsk, stanowisko 2, (w:) Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, 18, Gdańsk, 53–56.

1992 Wprowadzenie, (w:) Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 1–6.

1992 The Archaeological Heritage of Granary Island (Island Project), The Archaeological Museum in Gdańsk, Gdańsk.

1992 (współautor K. Godon), Gdańsk, ul. J. Heweliusza, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1988, 22, Warszawa, 144.

1992 (współautor K. Godon), Gdańsk, Kościół św. Katarzyny, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1988, 22, Warszawa, 144–145.

1992 (współautor K. Godon), Gdańsk, ul. Podmurze, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1988, 22, Warszawa, 145.

1991 (współautorzy M. Fudziński, M. Kochanowski), Gdańsk – Stare Miasto, ul. Na Piaskach, AZP 12–44, (w:) Informator Archeologiczny. Badania, 25, 115.

1991 (współautor A. Staniszewski), Gdańsk, Kościół św. Piotra i Pawła, (w:) Informator Archeologiczny. Badania, 25, 115.

1989 (współautor Z. Borcowski), Gdańsk, St. 7, AZP:12–44, (w:) Informator Archeologiczny. Badania, 23, 85–86.

1989 (współautor Z. Borcowski), Gdańsk, ul. Grodzka 6–7, St. 1, AZP:12–44, (w:) Informator Archeologiczny. Badania, 23, 85.

1988 (współautorzy K. Godon, L. Kajzer), Kczewo-Młynek, gm. Przodkowo, woj. gdańskie. Stanowisko 2, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1987, 21, Warszawa, 152.

1988 (współautorzy L. Kajzer, L. Wojda) , Stan i potrzeby badań nad późnym średniowieczem i okresem nowożytnym na Pomorzu Gdańskim. Wykaz stanowisk średniowiecznych z Pomorza Gdańskiego, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, 36, 1989–1990, 202, 209.

1988 (współautorzy Z. Hołowińska, W. Klinger, R. Massalski), Gdańsk-Oliwa, st. 2, (w:) Informator Archeologiczny. Badania, 22, 125.

1987 (współautorzy K. Godon, M. Lipińska, L. Kajzer), Kczewo-Młynek, gm. Przodkowo, woj. gdańskie. Stanowisko 2, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1986, 20, Warszawa, 132–133.

1987 (współautor M. Lipińska), Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie. Stanowisko 1, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1986, 20, Warszawa, 69–70.

1987 (współautorzy Z. Hołowińska, R. Massalski, W. Klinger), Gdańsk – Oliwa. Stanowisko 2, (w:) Informator Archeologiczny. Badania, 21, 191.

1986 (współautor K. Godon), Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie. Stanowisko 1, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1985, 19, Warszawa, 52–53.

1985 W sprawie chronologii denarów Sambora II księcia lubiszewsko-tczewskiego (1229–1271), Pomorania Antiqua, 12, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 167–186.

1985 (współautorzy K. Godon, M. Kwapiński), Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański, woj. gdańskie. Stanowisko 1, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1984, 18, Warszawa, 74–75.

1985 Gniew, woj. gdańskie, Plac Grunwaldzki 16. Stanowisko 2, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1984, 18, Warszawa, 163–164.

1985 (współautorzy K. Godon, J. Kruppé)Gniew, woj. gdańskie, ul. Wiślana 24. Stanowisko 3, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1984, 18, Warszawa, 164.

1984 Z badań nad podzamczem w Gniewie, Sprawozdania GTN za 1983, 10, Gdańsk, 58–59.

1984 Unikatowy denar Sambora II, Pomerania. Miesięcznik Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 8(136), 24–26.

1984 Krzyżacka przystań zamkowa w Gniewie, Pomerania. Miesięcznik Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 9(137), 33–34.

1984 Mury obronne średniowiecznego Gniewa, Pomerania. Miesięcznik Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 10(138), 31–33.

1984 (współautor E. Choińska-Bochdan), Gniew, woj. gdańskie, ul. Wiślana 28. Stanowisko 3, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1983, 17, Warszawa, 195.

1984 Z badań nad średniowieczną architekturą obronną i portem rzecznym w Gniewie, (w:) IX Sesja Pomorzoznawcza, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 125–134.

1983 (współautor E. Choińska-Bochdan), Gniew, woj. gdańskie. Stanowisko 3, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1982, 16, Warszawa, 253–255.

1982 Z badań nad grodami Kujaw Brzeskich, (w:) Archeologia i Region. Sesja naukowa. Wyniki badań Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na terenie województwa włocławskiego w latach 1976–1981, Włocławek, 31–37.

1982 (współautorzy J. Kucharski, E. Choińska-Bochdan, P. Smolarek), Gniew, woj. Gdańskie, Stanowisko 3, (w:) Informator Archeologiczny. Badania 1981, 15, Warszawa, 224–227.

1981 Weidenblattohrringe auf den Gebieten in Mitteleuropa, (w:) II International Archaeological Student Conference, Budapest, 15–22.

Redakcja i współredakcja naukowa:

2016 Redaktor „Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich”, Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z G. Nawrolska, E. Trawicka, J. Piekalski).

2016 Redaktor „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 8, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków, Gdańsk 2016 (wspólnie z S. Jakobielskim).

2016 Członek Komitetu Redakcyjnego „Pomorania Antiqua”, t. XXV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2015 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XXIV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk

2015 Redaktor Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z M. Fudzińskim).

2014 Redaktor „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 11, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z S. Jakobielskim).

2014 Redaktor Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii Uniwerstetu Gdańskiego, Gdańsk (wspólnie z M. Fudzińskim, W. Świętosławskim).

2014 Redaktor Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z M. Fudzińskim).

2013 Redaktor XVII Sesja Pomorzoznawcza vol. II, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, (wspólnie z M. Fudzińskim).

2013 Redaktor naczelny „Archeologia Gdańska”, t. VI, Moneta w dawnym Gdańsku. Badania archeologiczne w latach 1997–2009. Monografia 1, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2013 Redaktor naczelny „Archeologia Gdańska”, t. VI, Moneta w dawnym Gdańsku. Badania archeologiczne w latach 1997–2009. Monografia 1, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2013 Redaktor naczelny „Archeologia Gdańska”, t. V, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2012 Redaktor serii: Gdańsk Archaeological Museum African Reports; St Raphael Church I at Banganarti. Mid-sixth to mid-eleventh century. An introduction to the site and the epoch, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, v. 10, Seria Monografia 2, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków, we współpracy z Polskim Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk, (wspólnie z S. Jakobielskim).

2012 Redaktor serii: Gdańsk Archaeological Museum African Reports; Funerary traditions in Nubian Early Makuria, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, v. 9, Seria Monografia 1, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków, we współpracy z Polskim Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Gdańsk, (wspólnie z S. Jakobielskim).

2011 Redaktor „Między Kulturą Pomorską a Kulturą Oksywską. Przemiany kulturowe w okresie Lateńskim”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, (wspólnie z M. Fudzińskim).

2011 Redaktor XVII Sesja Pomorzoznawcza vol. I, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, (wspólnie z M. Fudzińskim).

2011 Redaktor serii „Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae” – Tom III „Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV wieku ”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2010 Redaktor „Między Kulturą Łużycką a Kulturą Pomorską. Przemiany kulturowe we Wczesnej Epoce Żelaza”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2010 Redaktor naczelny „Archeologia Gdańska”, t. IV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2010 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XXIII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2010 Redaktor „Sopot w zamierzchłej przeszłości. Grodzisko wczesnośredniowieczne”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2010 Redaktor „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 7, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, (wspólnie z S. Jakobielskim).

2010 Redaktor „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 6, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z S. Jakobielskim).

2009 Redaktor „Ludność średniowiecznego Bytowa w świetle badań antropologicznych”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2009 Redaktor „Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, (wspólnie z M. Fudzińskim i S. Czopek).

2009 Redaktor „Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, (wspólnie z M. Fudzińskim).

2009 Redaktor „Stan badań archeologicznych miast w Polsce”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, (wspólnie z M. Fudzińskim i Z. Borcowskim).

2009 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XXII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2009 Redaktor naczelny „Archeologia Gdańska”, t. I, wyd. drugie poprawione, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2008 Redaktor serii „Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae”
– Tom I „Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814 – Spisy”, Gdańsk.
– Tom II „Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814 – Biogramy”, Gdańsk.

2007 Redaktor „Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, (wspólnie z M. Fudzińskim).

2007 Redaktor „Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, (wspólnie z M. Fudzińskim).

2007 Redaktor „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 5, Gdańsk, (wspólnie z S. Jakobielskim).

2007 Redaktor naczelny „Archeologia Gdańska”, t. III, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2007 Redaktor naczelny „Archeologia Gdańska”, t. II, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2006 Redaktor naczelny „Archeologia Gdańska”, t. I, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2006 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XXI, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2005 Redaktor „Planigrafia materiału zabytkowego z osady podgrodowej wczesnośredniowiecznego Gdańska (stanowisko 1)”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2005 Redaktor „XIV Sesja Pomorzoznawcza”, vol. 2, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z M. Fudzińskim).

2005 Redaktor „XIV Sesja Pomorzoznawcza”, vol. 1, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z M. Fudzińskim).

2005 Redaktor „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 4, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z S. Jakobielskim).

2005 Redaktor „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 3, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2005 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XX, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2003 Redaktor „XIII Sesja Pomorzoznawcza”, vol. 2, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z M. Fudzińskim).

2003 Redaktor „XIII Sesja Pomorzoznawcza”, vol. 1, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z M. Fudzińskim).

2003 Redaktor „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 2, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2003 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XIX, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2001 Redaktor „Szpitalnicy św. Jana na ziemi starogardzkiej”, Starogard Gdański (wspólnie z J. Stachulskim).

2001 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XVIII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1999 Redaktor „Investigations into Amber. Proceedings of the International Interdisciplinary Symposium: Baltic Amber and Other Fossil Resins”, (wspólnie z B. Kosmowską-Ceranowicz) Gdańsk.

1999 Redaktor „Gdańsk wczesnośredniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji tysiąclecia Gdańska (997-1997)”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1998 Redaktor „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. I, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1998 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XVII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1997 Redaktor „Na szlaku Gotów – czyli tajemnice kamiennych kręgów (I–III w. n.e.)”, Gdańsk. Materiały z konferencji poświęconej badaniom i zagospodarowaniu cmentarzyska kurhanowego w Węsiorach 4-5 kwietnia 1997.

1997 Redaktor Dawne garncarstwo, J. Kamrowskiego, seria p.t.: „Ginące zawody i dawne rzemiosła”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1996 Redaktor Castle and Church, Castrum Bene 5/1996, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z L. Kajzerem).

1996 Redaktor Dawne szewstwo, H. Wiklaka, seria p.t.: „Ginące zawody i dawne rzemiosła”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1995 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XVI, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1994 Redaktor Dawne tkactwo, J. Kamrowskiego, seria p.t.: „Ginące zawody i dawne rzemiosła”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1994 Redaktor Dawne Kowalstwo, M. Kochanowskiego, seria p.t.: „Ginące zawody i dawne rzemiosła”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1993 Redaktor „Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (wspólnie z M. Kwapińskim).

1993 Redaktor „Pomorania Antiqua”, t. XV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

1992 Redaktor pracy „Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku”, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

Popularne:

2011 Zaplecze magazynowe (Wyspa Spichrzów), (w:) Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych. Katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2011, s. 3–4.

2005 (współautor E. Kołosowska), The Gdańsk Archaeological Museum Expedition. Ten Years in the Sudan, katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

2005 (współautor M. Fudziński), Archaeological Rescue Excavations along the A-1 Motorway in the Pomorskie Voivodship, Archeologia Żywa, 5(35), Warszawa, 56–61.

2005 Archeologiczne nowinki z Pomorza Gdańskiego, Archeologia Żywa, 2(32), Warszawa, 3–8.

2005 Wyspa Skarbów, Archeologia Żywa, 2(32), Warszawa, 25–32.

1998 Z badań archeologicznych Gdańska, Z Otchłani Wieków. Zeszyt okazjonalny dla upamiętnienia Tysiąclecia Gdańska, Gdańsk 1998/1999, 95–119.

1995 Krzyżackie ślady nad Wisłą, Gdańsk Airport Magazine, 4.

1993 Gniew nad Wisłą – Zamek i Miasto (folder).

1983 W poszukiwaniu gniewskiego portu, Z otchłani wieków, 49(1–2), Ossolineum, 73–78.

Noty katalogowe:

2013 Plakietka z Akwizgranu z ul. Basztowej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 8, ryc. 4.

2013 Plakietka z Akwizgranu z ul. Kleszej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 9, ryc. 5.

2013 Relikwiarzyk z Akwizgranu z ul. Lastadia w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 10, ryc. 6.

2013 Plakietka z Akwizgranu z ul. Szerokiej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 11, ryc. 7.

2013 Plakietka z Akwizgranu z ul. Grząskiej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 12, ryc. 8.

2013 Plakietka z Amersfort (Holandia) z ul. Lastadia w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 13, ryc. 9.

2013 Plakietka z Lede (Belgia) z ul. Tartacznej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 14, ryc. 10.

2013 Plakietka z Rocamadour ze stanowiska Ławy Mięsne w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 15, ryc. 11.

2013 Plakietka z Einsiedeln (Szwajcaria) z ul. Lastadia w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 16, ryc. 12.

2013 Plakietka z wizerunkiem N.M. Panny z ul. Spichrzowej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 17, ryc. 13.

2013 Plakietka z wizerunkiem N.M. Panny z ul. Spichrzowej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 18, ryc. 14.

2013 Plakietka z wizerunkiem N.M. Panny z ul. Chmielnej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 19, ryc. 15.

2013 Plakietka z wizerunkiem N.M. Panny z ul. Szerokiej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 20, ryc. 16.

2013 Plakietka maryjna z ul. Długie Ogrody – Szafarnia w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 21, ryc. 17.

2013 Plakietka maryjna z ul. Długie Ogrody – Szafarnia w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 22, ryc. 18.

2013 Plakietka maryjna z ul. Długie Ogrody – Szafarnia w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 23, ryc. 19.

2013 Plakietka maryjna w kształcie litery M z ul. Kleszej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 24, ryc. 20.

2013 Zawieszka plakietki pielgrzymiej z ul. Łagiewniki w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 25, ryc. 21.

2013 Dzwonek pielgrzymi z ul. Basztowej w Gdańsku, (w:) Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 38, ryc. 34.

Inne:

2016 Wstęp, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 8, red. H. Paner, S. Jakobielski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków, Gdańsk, 7.

2015 (współautor M. Fudziński), Wstęp, (w:) Epoka żelaza i wczesna epoka brązu na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć, red. M. Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych, Gdańsk, 7.

2014 (współautor M. Fudziński), Wstęp, (w:) Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk, 7–10.

2014 Wstęp, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 11, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków, Gdańsk, 7–8.

2014 (współautor M. Fudziński, W. Świętosławski), Wstęp, (w:) Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań, red. H. Paner, M. Fudziński, W. Świętosławski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 7–10.

2013 Słowo wstępne, (w:) Gród w Owidzu. Warownia na kupieckim szlaku, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, red. A. Błażyński, M. Wałaszewska, Starogard Gdański, 3.

2013 Wstęp, (w:) Archeologia Gdańska, 6, Moneta w dawnym Gdańsku. Badania archeologiczne w latach 1997–2009. Monografia 1, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 5–6.

2010 Wstęp, (w:) Archeologia Gdańska, 4, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–8.

2010 Wstęp, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 6, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–8.

2010 Wstęp, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 7, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7.

2010 (współautor M. Fudziński), Wstęp, (w:) Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza, red. M. Fudziński i H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7.

2009 Wstęp, (w:) Archeologia Gdańska, t. I, wyd. drugie poprawione, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–8.

2009 Wstęp, (w:) Stan badań archeologicznych miast w Polsce, red. H. Paner, M. Fudziński i Z. Borcowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–8.

2009 (współautor D. Król), Wstęp, (w:) Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu, red. M. Fudziński i H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–9.

2009 (współautor M. Fudziński), Wstęp, (w:) Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza, red. M. Fudziński, H. Paner i S. Czopek, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7.

2008 Przedmowa do serii „Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae”, 1: Urzędnicy Miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814 – Spisy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.
2007 Wstęp, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 5, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 5.

2007 (współautor M. Fudziński), Wstęp, (w:) Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–8.

2006 Crafts in Gdańsk from the 12th to 17th century, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 5: Das Handwerk, red. M. Gläser, Lübeck, 491–509.

2006 Archeologia Gdańska w latach 1988–2005, (w:) Archeologia Gdańska, 1, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 11–88.

2006 (współautorzy M. Fudziński, K. Godon), Ratownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego w latach 2003–2004, Pomorania Antiqua, 21, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 37–104.

2005 Wstęp, (w:) The Gdańsk Archaeological Museum Expedition. Ten Years in the Sudan, katalog wystawy, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 2–3.

2005 Wstęp, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 3, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 5.

2005 Wstęp, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 4, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 5.

2003 Wstęp, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 2, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 7–8.

1998 Introduction, (w:) Ethiopia and its neighbours. The 3rd Academic Conference of Orbis Aethiopicus, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku and Orbis Aethiopicus, Frankfurt.

1998 Wstęp, Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 1, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 3.

1997 Przedmowa, (w:) Na szlaku Gotów – czyli tajemnice kamiennych kręgów (I–III w. n.e.), Materiały z konferencji poświęconej badaniom i zagospodarowaniu cmentarzyska kurhanowego w Węsiorach 4–5 kwietnia 1997, Gdańsk, 5–6.

1996 Pradzieje człowieka, (w:) Historia. Podręcznik dla szkół średnich, I: ¬Starożytność, Koszalin, 1–14.

1993 Wstęp, (w:) Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich, Gdańsk, 3–4.

Konferencje

Czynny udział:

2019 XXVI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Sobieszewo
Referat (współautorzy: M. Masojć, M. Badura, A. Pudło, M. Parafiniuk, E. Lesner, M. Moskal-del Hoyo, M. Szmit): „Kryształowa Góra – wielokulturowy kompleks osadniczo – sepulkralny na Pustyni Bayuda. Projekt NCN nr 2016/23/B/HS3/00845, drugi sezon badań”

2019 XXVI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Sobieszewo
Referat (współautorzy: M. Badura, A. Pudło, M. Moskal-del Hoyo, K. Szawaryn, A.M. Noryśkiewicz): „Coś więcej niż zawartość naczynia: środowisko przyrodnicze w okresie kermańskim (2500–1600 BC) w rejonie Pustyni Bayuda (Sudan)”

2019 Konferencja Polacy nad Nilem, Sezon 2018–19, Warszawa
Referat: „Prahistoryczne społeczności Pustyni Bayuda w Sudanie – nowe granice Królestwa Kermy. Drugi sezon badań (projekt badawczy NCN nr 2016/23/B/HS3/00845”

2018 Międzynarodowe warsztaty ceramiczne w Gdańsku: „Ceramika nubijska z badań na Pustyni Bayuda w Sudanie”, Gdańsk
Referat (współautorzy: M. Masojć, M. Badura, A. Pudło, M. Parafiniuk, E. Lesner, M. Moskal-del Hoyo, M. Szmit): „Ceramika ze stanowiska neolitycznego BP 1044 na Pustyni Bayuda w Sudanie”

2018 Międzynarodowa Konferencja pt. 14th International Conference for Nubian Studies, Paryż
Referat: „Prehistoric Communities in the Bayuda Desert – New Borders of the Kerma Kingdom (Project of the National Science Centre – Poland)”

2018 XXV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk Sobieszewo
Referat: „Prahistoryczne społeczności Pustyni Bayuda w Sudanie. Nowe granice Królestwa Kermy. Projekt NCN – sezon 2018”

2018 Konferencja Polacy nad Nilem, sezon 2017/2018, Warszawa

2017 Międzynarodowa Konferencja poświęcona najnowszym odkryciom archeologicznym na terenie Sudanu, El Nileen University, Chartum
Referat: „The latest archaeological discoveries in the Bayuda Desert”

2017 Międzynarodowa Konferencja „Bayuda and its Neighbours. The Archaeology of the Bayuda Desert. Second International Bayuda Conference” Gdańsk
Referat: „Archaeological Heritage of the Western Bayuda Desert”

2016 Międzynarodowa Konferencja „12th International Conference for Meroitic Studies”, Praga
Poster (współautor M. Masojć): „Napata or New Kingdom? The Dome Graves in the Bayuda Desert in the Light of the Discoveries in the Fourth Cataract Region”

2016 Konferencja „Muzyka w archeologii”, Warszawa
Referat: „Muzyka i hałas – świat średniowiecznych pielgrzymek”

2016 XXIII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat (współautor M. Masojć): „Archeologiczne dziedzictwo Pustyni Bayuda –próba oceny”

2015 Międzynarodowa Konferencja “Lodz and Suyanggae, The 20th International Symposium (Part One) Suyanggae and Her Neighbours in Israel”, Haifa
Referat (współautor M. Masojć): „Modern Flint Knapper’s Camp Site from Volcanic Areas of Bayuda Desert in Sudan”

2015 Międzynarodowa Konferencja “Desert and the Nile. Late Prehistory of the Nile Basin and the Sahara”, Poznań
Referat (współautor M. Masojć): „New advances into the prehistory of Bayuda desert, Sudan”

2015 Międzynarodowa Konferencja “Archaeological Bayuda Conference”, First International Conference on the Archaeology of the Bayuda Desert in Sudan, Münster
Referat: „The Western Bayuda Desert at the End of the Third and in the time of the Second Millenium BC”
Referat (współautor Mahmoud El-Tayeb): „Bayuda Desert From Late Antique to Present Time”

2015 Konferencja „Między Gdańskiem a Santiago”, Gdańsk
Referat: „Archeologiczne świadectwa pielgrzymek do Santiago de Compostela w wykopaliskach gdańskich”

2015 XXII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Zachodnia Bayuda w II tysiącleciu p.n.e.”

2015 Konferencja Popularno-Naukowa z okazji jubileuszu XX–lecia powstania Oddziału Muzeum Archeologicznego – w Gniewie, Gniew
Referat: „Badania archeologiczne Zamek – podzamcze – port”

2014 Konferencja Międzynarodowa „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum X: Die mittelalterliche Stadt Ihre Wurzeln, ihre Gründung und ihre Entwicklung”, Lübeck
Referat: Die mittelalterliche Gdańsk ihre Wurzeln, ihre Gründung und ihre Entwicklung”

2014 Międzynarodowa Konferencja “Lodz and Suyanggae, The 10th International Symposium Suyanggae and Her Neighbours in Poland”, Łódź
Referat: „Advances in the Palaeolithic from Sudan (Fourth Cataract, Bayuda Desert, Eastern Desert)”

2014 Międzynarodowa Konferencja “The 13th International Conference for Nubian Studies”, Neuchâtel
Referat: „The Kerma Culture in the Bayuda Desert”

2014 Międzynarodowa Konferencja „Archaeological Heritage of the Ancient Nubia in the light of the discoveries Gdansk Mission”, Chartum
Referat: „The archaeology of the Bayuda Desert”

2014 Międzynarodowa Konferencja „Ringing Stones”, Instytut Muzykologii Uniwersytet Warszawski, – Gdańsk
Referat: „Twenty years Gdańsk Archaeological Museum Expedition (GAME) in Sudan”
Referat: „GAME and Stones. Rock art rescue campaign in the Fourth Cataract Region”

2014 XXI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Sobieszewo
Referat (współautor M. Masojć): Pustynia Wschodnia i Pustynia Bayuda – sezon 2014
Referat (współautorzy M. Masojć, M. Kuc, M. Szmit, A.H. Nassr): „Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej w rejonie Atbary na Pustyni Wschodniej w Sudanie”

2014 Konferencja Polacy nad Nilem, Warszawa, sezon 2013/2014, Warszawa
Referat (współautor M. Masojć, A.H. Nassr, M. Kuc): „Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiejw rejonie Atbary na Pustyni Wschodniej w Sudanie”

2014 Konferencja Polskie badania nad prahistorią Afryki północno-wschodniej. Nowe odkrycia i idee, Poznań
Referat (współautor M. Masojć): „Aglomeracja stanowisk tradycji aszelskiej w rejonie Atbary na Pustyni Wschodniej w Sudanie”

2014 II Gniewskie Spotkania Zamkowe „Kultura materialna Kociewia”, Gniew
Referat: „Przykłady średniowiecznego budownictwa na Kociewiu”

2014 Konferencja „Droga Królewska w Gdańsku”, Gdańsk
Referat: „Dziedzictwo archeologiczne Drogi Królewskiej w Gdańsku”

2014 Konferencja „Archeologia Miast“. Sesja naukowa poświęcona pamięci Tadeusza Nawrolskiego, Gdańsk
Referat: „Sanktuarium Świętej Krwi i znaki pielgrzymie z Wilsnack”

2013 XX Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Sobieszewo
Referat (współautor A. Pudło): „Projekt Bayuda – sezon 2013”

2013 Konferencja „Pradzieje Pomorza Kaszubskiego”, Szymbark
Referat: „Źródła archeologiczne do dziejów osadnictwa wczesnośredniowiecznego na terenie Pojezierza Kaszubskiego na przykładzie powiatu kartuskiego”

2013 Konferencja Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia. „Przestrzeń miejska w średniowieczu i okresie wczesno nowożytnym. Toruń na tle innych miast” Toruń
Referat: „Gdańsk. Od grodu do miasta czyli rozwój przestrzenny Gdańska do początku XIV wieku”

2013 Konferencja Polacy nad Nilem, sezon 2012/2013, Warszawa
Referat (współautor M. Masojć): „Projekt Bayuda – sezon 2013 i próba podsumowania dotychczasowych wyników badań, Polacy nad Nilem. Sezon 2012–2013”

2012 Konferencja Międzynarodowa “Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IX: The medieval city, its origin, founding and development”, Lübeck
Referat: „The medieval Gdańsk, beginning and spatial development”

2012 XIX Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat (współautorzy M. Masojć, M. Ehlert): „Projekt Bayuda – sezon 2012”

2012 XI Sesja Naukowa Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności: „Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych”, Małkocin
Referat: „Średniowiecze znaki pielgrzymie z Einsiedeln w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”

2012 III Kongres Afrykanistów Polskich, Szczecin
Referat: „Projekt Bayuda. Archeologia obszarów pustynnych”

2012 Konferencja „Pradzieje Pojezierza Starogardzkiego”, Owidz
Referat: „Podsumowanie stanu i wyników badań nad pradziejami Pojezierza Starogardzkiego”

2011 Międzynarodowa Konferencja “International Commission of the Later Prehistory of Northeastern Africa 9th International Symposium, Origin and Early Development of Food Producing Cultures In Northeastern Africa – 30 years later”, Poznań
Referat (współautor M. Masojć): „Surveying volcanic areas. Recent work on the Palaeolithic of the Bayuda Desert (N Sudan)”

2011 Międzynarodowa Konferencja w Chartumie (Sudan), „National Museums”
Referaty: „Twenty years of the Gdańsk archaeologists in Sudan”
Referaty: „The Bayuda Desert Project”

2011 XVIII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Projekt Bayuda – trzeci sezon badań”
Referat (współautorzy M. Masojć, Ł. Kolasiński): „Od Aszelienu do wczesnych przemysłów lewaluaskich. Z badań nad paleolitem pustyni Bayuda w sezonie 2011”

2010 Konferencja Międzynarodowa „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII: Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit”, Lübeck
Referat: „Infancy and Adolescence, Education and Recreation”

2010 Międzynarodowa Konferencja “Fourth Cataract and Beyond”. Proceedings of the 12th International Conference of Nubia Studies, British Museum, London
Referat wiodący: „Kerma Period in the Fourth Cataract region”

2010 Międzynarodowa Konferencja poświęcona badaniom nad znakami pielgrzymimi średniowiecznej Europy w Pradze, „Medieval Pilgrim Badges. Prospects of European Research / Perspektiven der europäischen Pilgerzeichenforschung“ Wissenschaftliche Tagung, Praga
Referat: „Medieval Pilgrim’s Badges discovered in Gdańsk”

2010 XVII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew,
Referat (współautor A. Pudło): „Projekt Bayuda – sezon 2010”
Referat (współautor M. Masojć): „Z badań nad epoką kamienia pustyni Bayuda”

2010 Konferencja „Polacy nad Nilem – badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2009–2010”, Warszawa
Referat: „Projekt Bayuda sezon 2010” (współautor)

2009 XVI Międzynarodowa Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat (współautor A. Pudło): „The Bayuda Project. The First Season”

2009 Konferencja Międzynarodowa Proceedings of the International Coference “The Fourth Cataract Archaeological Salvage Project 1996–2009”, Gdańsk
Referat: „The Bayuda Project. The First Season – 2009”
Referat: „Settlements in the Fourth Cataract GAME Concession in the Light of Radiocarbon Analysis”

2009 Konferencja naukowa „Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich”, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin
Referat: „Ratowanie rytów naskalnych w dolinie środkowego Nilu”

2009 Konferencja „Polacy nad Nilem – badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2008–2009”, Warszawa
Referat: „Pustynia Bayuda – pierwszy sezon badań”

2008 Konferencja Międzynarodowa „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII: Die Befestigungen”, Lübeck
Referat: „Fortifications in Gdańsk between the 12th and 17th centuries”

2006 Konferencja Międzynarodowa „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI: Luxus und Lifestyle, Lübeck
Referat: „Luxury in Medieval Gdańsk”

2008 XV Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Raport z badań w Game w sezonie 2008”

2007 XIV Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Raport z badań w Game w sezonie 2007”
Referat (współautor D. Makowiecki, W. Van Neer): „Szczątki fauny plejstoceńskiej z badań archeologicznych w Wadi Umm Rahau (w rejonie IV katarakty Nilu)”

2006 Konferencja Międzynarodowa “Proceedings of the Third International Conference on the Archaeology of the Fourth Nile Cataract”, Kolonia
Referat (współautor Z. Borcowski): „TL – Dating of Pottery from Cemeteries in Kassinger Bahri, Sudan”

2006 Międzynarodowa Konferencja: 11th Conference of Nubian Studies, Warszawa
Referat: „Funerary customs in the GAME Fourth Cataract concession in the light of radiocarbon analysis”

2006 XIII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew,
Referat: (współutor M. Wąs): „(HP 766) – Nowe stanowisko ze środkowej epoki kamienia w Wadi Umm Rahau”
Referat (współautor M. Parafiniuk): „Wstępna analiza śladów uszkodzeń kości zwierząt stanowiska paleolitycznego”

2006 Konferencja Polacy nad Nilem, sezon 2005/2006, Warszawa
Referat: „Badania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty – sezon 2006”

2005 Konferencja Międzynarodowa „Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego”, Gdańsk
Referat (współautor D. Król): „Ochrona stanowisk archeologicznych województwa pomorskiego”

2005 Konferencja Międzynarodowa “2nd International Conference on the Archaeology of the Fourth Nile Cataract” Berlin
Referat: „Dome grave and rather uncommon constructions from the Fourth Cataract region”

2005 XII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Merowe Dam Archeological Salvage Project. Sprawozdanie z badań w sezonie 2005”
Referat: „Groby kopułowe – unikatowe formy grobów w rejonie IV katarakty”

2004 Konferencja Międzynarodowa “10th Conference for Meroitic Studies in Paris”, Paris
Referat (współautor Z. Borcowski): „Report on Gdańsk Archaeological Museum Expedition(GAME) Excavations at the Awlib Temple Complex in 2003”

2004 XI Międzynarodowa Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Mirowy Dam Archeological Salvage Project. Sezon 2004”

2003 Konferencja Międzynarodowa “The Merowe Dam Archaeological Salvage Project”, London
Referat: „Archaeological Survey on the Right Bank of the Nile between Karima and Abu Hamed: a brief overview”

2003 Konferencja Międzynarodowa „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum V: Das Handwerk, hrsg. M. Gläser, Lübeck
Referat: „Crafts in Gdańsk from the 12th to 17th century”

2003 X Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Hamdab Dam Project Sezon 2003”

2003 XIV Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk
Referat (współautor B. Kościński): „Nowe wyniki datowania grodu gdańskiego – stanowisko 1 (wyk. I–V)”

2002 Konferencja Międzynarodowa „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchaologie im Hanseraum IV: Die Infrastruktur”, Lübeck
Referat: „The Infrastructure of Gdańsk from the 12th to 17th century”

2002 IX Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Hamdab Dam Project Sezon 2002”

2002 Sesja Naukowa „Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur”, Szczecin
Referat: „Badania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty Nilu w latach 1996–2002”

2001 VIII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat (współautor Z. Borcowski): „Rejon IV Katarakty, stanowisko 261, wyniki drugiego sezonu badań”

2000 VII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Wyniki badań ekspedycji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty w sezonie 2000”

1999 Konferencja Międzynarodowa „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum III: Der Hausbaul“, Lübeck
Referat: „12th to 17th century Domestic architecture in Gdańsk”

1999 VI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Wyniki badań ekspedycji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty w sezonie 1998/1999”

1998 V Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Wyniki badań ekspedycji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty w sezonie 1998”

1997 Konferencja Międzynarodowa „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II: Der Handel“, Lübeck
Referat: „Archaeological evidence for trade in Gdańsk from the 12th to 17th century”

1997 Konferencja Międzynarodowa “Ethiopia and its neighbours”. The 3rd Academic Conference of Orbis Aethiopicus, Gniew – Gdańsk
Referat: „Brief report on the work of the Gdańsk Archaeological Museum Expedition (GAME) in the Sudan (1993–1997)”

1997 IV Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat (współautorzy: E. Kołosowska, Z. Borcowski): „Wyniki badań powierzchniowych i testów sondażowych przeprowadzonych przez ekspedycję Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty w sezonie 1997”

1996 III Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat (współautorzy: E. Kołosowska, Z. Borcowski): „Wyniki badań powierzchniowych i testów sondażowych przeprowadzonych przez III Ekspedycję Muzeum”

1995 Konferencja Międzynarodowa „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum I: Stand, Aufgaben und Perspektiven“, Lübeck
Referat: „The Archaeology of Danzig (Gdańsk)”

1995 II Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „I i II ekspedycja afrykanistyczna Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”

1994 I Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Gniew
Referat: „Ekspedycja afrykanistyczna GAME Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”

1993 Konferencja Międzynarodowa “Preservation of the Industrial Heritage – Gdańsk Outlook. International Seminar – European Workshop”
Referat: „The Industrial Heritage of Granary Island, Gdańsk”

Wykłady:

2016 Wykład dla Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z Chojnic, 17 marca, Chojnice
Wykład: „Ratowanie sztuki naskalnej Sudanu”

2016 Wykład w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Oddział Muzeum Tradycji Regionalnych, 17 marca, Szczecin
Wykład: „Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku”

2016 Zebranie Oddziału Polskiego The Explorers Club, 18¬–19 marca, Malbork
Wykład: „Potop na pustyni. Badania ratunkowe przy IV katarakcie Nilu w Sudanie”

2016 Wykład w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, 7 kwietnia, Gdańsk
Wykład: „Średniowieczne pielgrzymki w wykopaliskach gdańskich”

2016 Wykład na Wydziale Historycznym – Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, 13 kwietnia
Wykład: „Ratowanie zabytków Nubii. Gdańska Ekspedycja Afrykanistyczna”

2015 Wykład dla Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wykład: „Badania Ekspedycji Afrykanistycznej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2010 – International Society for Nubian Studies, w latach 2010 – 2018 – Członek Komitetu Sterującego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Nubiologicznych (International Board of the International Society of Nubian Studies)

od 2009 – członek międzynarodowego stowarzyszenie Explorers Club

od 1991 – Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich O/Gdańsk, od 2016 Wiceprezes Oddziału Gdańskiego