Pracownia bioarcheologiczna

Pracownia Bioarcheologiczna jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą w strukturach CAŚ UW. Została utworzona w marcu 2019 r. dzięki specjalnym środkom na restrukturyzację przyznanym przez MNiSW. Gromadzi na potrzeby badań archeozoologicznych kolekcję porównawczą szkieletów kręgowców – ssaków, ptaków i ryb – oraz muszli mięczaków. Na potrzeby badań antropologicznych w skład kolekcji wchodzi zespół szkieletów ludzkich pochodzących z badań wykopaliskowych w Sudanie przekazany stronie polskiej przez sudańską National Council of Antiquities and Museums.

Główne cele działań Pracowni:
  • utworzenie unikatowego laboratorium, które umożliwia prowadzenie badań nad materiałami bioarcheologicznymi z szeroko rozumianego basenu Morza Śródziemnego, pozyskanymi podczas wykopalisk prowadzonych na bazie koncesji CAŚ UW,
  • utworzenie zespołu specjalistów współpracującego zarówno z misjami archeologicznymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez CAŚ UW, jak i innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi,
  • realizacja projektów naukowych obejmujących obie dyscypliny reprezentowane przez pracownię: archeozoologię i antropologię.
Kolekcje porównawcze:

Powstające kolekcje będą służyć przede wszystkim działalności naukowo-badawczej. W ramach tworzenia kolekcji archeozoologicznej członkowie Pracowni będą pozyskiwać i samodzielnie preparować szkielety małych kręgowców. Część szkieletów sprowadzana będzie spoza terenu Polski, na podstawie odpowiednich pozwoleń. Trzon kolekcji antropologicznej stanowi obecnie zbiór 120 szkieletów ludzkich pozyskanych podczas prac archeologicznych na stanowisku w Ghazali w północnej części Sudanu. Kolekcja antropologiczna będzie powiększana w miarę możliwości o szkielety pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych pod auspicjami CAŚ UW na podstawie odpowiednich pozwoleń.

Kierownik pracowni:

Dr Urszula Iwaszczuk

Sekcja archeozoologiczna:

Dr Urszula Iwaszczuk
Mgr Alicja Wieczorek
Mgr Katarzyna Anc

Sekcja antropologiczna:

Dr Robert Mahler
Mgr Joanna Ciesielska

Kontakt
Pracownia Bioarcheologiczna
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Uniwersytet Warszawski
budynek Wydziału Geologii UW
III piętro, pok. 3147
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

Pracownie archeozoologiczna i antropologiczna
III piętro, pok. 3147

Część laboratoryjna
III piętro, pok. 3143