Pracownia bioarcheologiczna

Pracownia Bioarcheologiczna jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą w strukturach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Została utworzona w marcu 2019 r.

Działalność naukowa Pracowni skupiać się będzie na analizach materiałów kostnych ludzkich i zwierzęcych, pochodzących przede wszystkim ze stanowisk badanych archeologicznie w ramach misji nadzorowanych przez CAŚ UW. Część laboratoryjna Pracowni jest obecnie wyposażana w sprzęt i aparaturę niezbędne do wytwarzania eksponatów wzbogacających kolekcję archeozoologiczną. W najbliższym czasie będziemy również posiadać przenośny aparat rentgenowski pomocny przy wykonywaniu analiz przyrodniczych realizowanych w krajach takich jak Egipt, skąd wywóz materiałów do badań nie jest możliwy ze względu na krajowe regulacje prawne.

Pracownia będzie otwarta dla specjalistów, którzy chcieliby skorzystać z dostępu do kolekcji porównawczej w niej zgromadzonej, każdorazowo za zgodą kierownika Pracowni.

Główne cele działań Pracowni:
  • realizacja projektów naukowych obejmujących obie dyscypliny reprezentowane przez pracownię: archeozoologię i antropologię,
  • utworzenie unikatowego laboratorium, które umożliwia prowadzenie badań nad materiałami bioarcheologicznymi z całego szeroko rozumianego basenu Morza Śródziemnego pozyskanymi podczas wykopalisk prowadzonych na bazie koncesji CAŚ UW,
  • utworzenie zespołu specjalistów współpracującego zarówno z misjami archeologicznymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez CAŚ UW, jak i innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi.

Powstające kolekcje będą służyć przede wszystkim działalności naukowo-badawczej:

  • w ramach tworzenia kolekcji archeozoologicznej członkowie Pracowni będą pozyskiwać i samodzielnie preparować szkielety małych kręgowców. Część szkieletów sprowadzana będzie spoza terenu Polski, na podstawie odpowiednich pozwoleń,
  • trzon kolekcji antropologicznej stanowi obecnie zbiór 120 szkieletów ludzkich pozyskanych podczas prac archeologicznych na stanowisku w Ghazali w północnej części Sudanu. Kolekcja antropologiczna będzie powiększana w miarę możliwości o szkielety pochodzące z wykopalisk archeologicznych nadzorowanych przez CAŚ UW na podstawie odpowiednich pozwoleń.
Zespół:

Dr Robert Mahler

Kontakt
Pracownia Bioarcheologiczna
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Uniwersytet Warszawski
budynek Wydziału Geologii UW
III piętro, pok. 3147
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

Pracownie archeozoologiczna i antropologiczna:
III piętro, pok. 3147

Część laboratoryjna:
III piętro, pok. 3143