Wykład inauguracyjny Prof. Johna Lunda

Wykład inauguracyjny podczas tegorocznej edycji konferencji „Polacy na Bliskim Wschodzie” wygłosi prof. John Lund. Będzie on zatytułowany: „Cypriots and Cypriot connectivity in the Hellenistic and Roman Periods: A diachronic perspective”.

Prof. John Lund jest kustoszem Kolekcji Sztuki Klasycznej i Bliskowschodniej w Muzeum Narodowym Danii. Brał udział w wykopaliskach i badaniach powierzchniowych w Tunezji, na Cyprze i w Grecji, współpracował też z projektem „Pot, Potters and Society in Ancient Greece”. Głównymi tematami jego zainteresowań badawczych są cywilizacja fenicka/punicka, Cypr oraz północna Syria w okresach hellenistycznym i rzymskim, a także amfory transportowe oraz historia duńskich badań w zakresie archeologii klasycznej.

Abstrakt: Celem wystąpienia jest prześledzenie zmian zachodzących w cypryjskich kontaktach handlowych między IV wiekiem p.n.e. a III wiekiem n.e. i zbadanie, w jaki sposób te informacje wzbogacają naszą wiedzę na temat hellenistycznego i rzymskiego Cypru. Podjęta zostanie próba wyjaśnienia dlaczego uważa się, że te dwa okresy historyczne na Cyprze mają odmienny charakter od czasów je poprzedzających. Cypr w epoce brązu był uważany „za zróżnicowany, wysoce wyspecjalizowany i dobrze zorganizowany byt, który koordynował, jeśli nie sprawował kontroli, nad transportem, komunikacją i wymianą w obrębie wyspy oraz poza nią” (A.B. Knapp, The Archaeo­lo­gy of Cyprus: From Earliest Prehistory through the Bronze Age. Cambridge 2013, 432). W tym zakresie czynną rolę przypisywano także mieszkańcom wyspy w epoce żelaza, a odkrycia archeologiczne i źródła pisane sugerują, że nie uległo to istotnej zmianie w okresie archaicznym i klasycznym. Natomiast w okresie hellenistycznym, a przede wszystkim w czasach rzymskich, obecność Cypryjczyków poza wyspą oraz eksport ich dóbr jest słabiej poświadczony, co wskazuje na spadek aktywności  handlowej w porównaniu z wcześniejszymi epokami. Niniejszy referat spróbuje wskazać możliwe powody tej wyraźnej zmiany w intensywności powiązań pomiędzy Cyprem a resztą świata starożytnego.