Zaproszenie do nadsyłania artykułów do Polish Archaeology in the Mediterranean 25

Redakcja czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) zaprasza do składania artykułów do tomu 25, który ukaże się pod koniec roku 2016 nakładem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydawnictwami UW. Na tom złożą się dwa fascykuły, każdy w odrębnej oprawie. 
Zwyczajem ostatnich lat, w pierwszym fascykule znajdą się dwie części: sprawozdawcza, tym razem za lata 2014 i 2015 („Reports 2014–2015”), oraz część „Studies”, obejmująca artykuły przekrojowe. Kierownicy misji Centrum oraz członkowie zespołów badawczych (w uzgodnieniu z kierownikiem misji) zapraszani są do składania całościowych lub cząstkowych raportów z badań przeprowadzonych w w/w latach oraz sprawozdań tematycznych zgodnie z potrzebami misji. 
Do części „Studies” Redakcja przyjmie zarówno artykuły badawcze będące wynikiem prac misji Centrum, jak również podejmujące tematykę pokrewną projektom badawczym realizowanym przez misje Centrum. Tak więc łamy czasopisma stoją otworem nie tylko dla tekstów dotyczących bieżących badań czy też archiwalnych zasobów Centrum, ale również dla opracowań niezwiązanych bezpośrednio z wykopaliskami prowadzonymi przez misje Centrum, lecz mieszczących się w zakresie terytorialnych i chronologicznych zainteresowań Centrum. 
W terytorialnym sensie dotyczy to starożytnych kultur wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej i południowego Kaukazu, jak też północno-wschodniej Afryki. W chronologicznym ujęciu, artykuły mogą dotyczyć wszystkich okresów od prehistorii po okres wczesnoislamski. 
Redakcja jest szczególnie zainteresowana oryginalnymi opracowaniami kultury materialnej, architektury, studiami ceramologicznymi oraz szczegółową prezentacją badań archeologicznych z wykorzystaniem nowych technik wykopaliskowych i dokumentacyjnych. W zakresie zainteresowań Redakcji znajdują się także studia archeobotaniczne i archeozoologiczne oraz wyniki badań laboratoryjnych nad próbkami archeologicznymi, jak również sprawozdania z prac konserwatorskich wynikających z badań prowadzonych przez Centrum.
Drugi fascykuł – Special Studies – w tym tomie będzie poświęcony nowym kierunkom badań Centrum: rejonowi Zatoki Perskiej i Morza Czerwonego. Osią tomu będzie tematyka, która stanowiła treść warszawskiego warsztatu „From the Red Sea to the Gulf” zorganizowanego przez Centrum w 2013 roku. Artykuły złożone do druku w ramach publikacji tego warsztatu zostaną uzupełnione o dalsze opracowania; preferowane będą artykuły podejmujące tematykę rozwoju kontaktów handlowych w tym rejonie na przestrzeni tysiącleci, kwestii pośredników w tym handlu oraz źródeł surowców.
W przygotowaniu wszystkich artykułów i sprawozdań należy korzystać z aktualnych wytycznych dla Autorów, jakie znajdą Państwo na stronie czasopisma: Wytyczne dla Autorów.  
Redakcja przypomina, że nadsyłane teksty muszą być oryginalne, a autorzy muszą posiadać prawa autorskie do publikowanych treści, ilustracji i dokumentacji.
Termin nadsyłania tekstów do recenzji w systemie double blind review
ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 22 KWIETNIA 2016 r.
Więcej informacji o czasopiśmie można znalećź na stronie PAM Journal