KOMUNIKAT dyrekcji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na temat bezpieczeństwa w Egipcie

W związku z powtarzającymi się aktami terroru oraz narastaniem napięcia w Egipcie, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego odradza kierownikom misji archeologicznych podejmowanie decyzji o wyjeździe do Egiptu, począwszy od września 2015 roku, aż do kolejnego ogłoszenia.
Obowiązkiem każdego kierownika misji prowadzonej przez naszą jednostkę jest poinformowanie członków swoich zespołów o istniejącym zagrożeniu oraz o fakcie, że Centrum nie może brać odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób biorących udział w badaniach, a środki ostrożności zwiększające to bezpieczeństwo, stosowane przez Centrum, mogą okazać się niewystarczające.
Do obowiązków kierownika misji należy dopilnowanie, aby bezwzględnie każdy pobyt został zgłoszony w systemie Odyseusz (https://odyseusz.msz.gov.pl/). Przypominamy też, że standardowe ubezpieczenie nie daje możliwości refundacji jakichkolwiek kosztów związanych z konsekwencjami aktów o charakterze terrorystycznym.
Osoby wyjeżdżające do Egiptu zobowiązane są niniejszym do podpisania w warszawskim biurze Centrum oświadczenia o przyjęciu do wiadomości ryzyka związanego z podróżą. Osobom już przebywającym w Egipcie zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, stosowanie się do zaleceń lokalnych sił porządkowych, Dyrektora Stacji Badawczej Centrum w Kairze oraz przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych.

dr hab. Tomasz Waliszewski
Dyrektor
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

dr Artur Obłuski
Dyrektor
Stacji Badawczej Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej UW w Kairze

Informacja dla Stypendystów 2015/2016