Archeoorientalistyka – konkurs na projekty badawcze

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w konkursie na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki. Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez zacieśnienie i rozwój współpracy między wyżej wymienionymi jednostkami oraz stworzenie nowej jakości badawczej. Wymiernym efektem działania mają być osiągnięcia naukowe prezentowane w wysoko punktowanych publikacjach oraz w wiodących bazach naukowych. Głównym tematem badawczym w ramach projektu jest związek szeroko rozumianej władzy (politycznej, religijnej itp.) z przestrzenią (np. organizacja miejsca, wyznaczanie granic, konstruowanie przestrzeni społecznej).

Celem konkursu jest wsparcie projektów badawczych na styku orientalistyki i archeologii. Zapraszamy zespoły badawcze, złożone z pracowników UW, w których co najmniej jedna osoba reprezentuje archeologię i co najmniej jedna zajmuje się badaniami nad kulturami Azji lub Afryki. Orientalistyczno-archeologiczne partnerstwo jest warunkiem koniecznym, projekty niezawierające informacji o współpracy archeologiczno-orientalistycznej nie będą brane pod uwagę. Szczegółowe informacje są zawarte w załączniku, zachęcamy też do konsultacji z kierownikiem działania przed złożeniem wniosku (k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl).

Wnioski należy składać za pomocą formularza (dostępny na stronie IDUB) do 11 czerwca 2021, przesyłając je na adres archeoorientalistyka@uw.edu.pl. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 279, prosimy o korzystanie wyłącznie z elektronicznej poczty uniwersyteckiej.