Urszula Wicenciak-Núñez

Zainteresowania badawcze:

 • archeologia Lewantu od epoki żelaza po okres bizantyjski
 • Fenicja – historia, kultura materialna, szczególnie tradycja garncarska od starożytności po współczesność
 • ceramikprodukcja, funkcja i dystrybucja we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego od epoki żelaza po okres bizantyjski
 • naczynia ceramiczne w kontekście starożytnej ekonomii w okresie rzymskim w Fenicji
 • ceramika – analiza pozostałości organicznych
 • archeologia sensoryczna
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2013 Rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW: „Ceramika okresu hellenistyczno-rzymskiego z obszaru Fenicji a wytwórczość garncarska warsztatów z Porphyreon/Jiyeh (Liban)”

2009–2013 Studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo – Wschodniej Uniwersytetu Warszawskim

2001 Praca magisterska na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Wczesnokuszyckie ośrodki kultu Amona między III a IV kataraktą nilową (Sudan)”

Stanowiska i funkcje

Od 2021 Członek Rady CAŚ i członek Komisji Konkursowej do spraw Zatrudnienia w CAŚ

2020 Członek komisji ds. doprecyzowania wytycznych w zakresie kryteriów nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w ramach Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia

2019–2020 Członek Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia, UW

od 2014 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, od 2015 r. jako adiunkt

2018 Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, asystenta naukowego z doktoratem w ramach projektu MAESTRO Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych UMO-2014/14/S/HS3/00283

2001–2008 IMC Kariera; Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji; Studio Reklamy i Wydawnictw

Projekty badawcze

2023–2024 kierownik w projekcie „Interdyscyplinarne badania substancji zapachowych z Fenicji w okresach hellenistycznym i wczesnorzymskim. Identyfikacja organicznej zawartości w unguentaria i amphoriskoi produkowanych w Tyrze”

2022–2024 wykonawca w projekcie “A holistic approach to ceramic production in Tyre from the Bronze Age to Late Antiquity. A diachronic and technological definition of a traditional economic activity” (project finansowany przez NCN, Opus 22 UMO-2021-/43B/HS3/00354) pod kierunkiem Dr Francisco J. Núñez (CAŚ UW)

2019, 2021–2023 Libańsko-hiszpańsko-polska ekspedycja archeologiczna w Tyrze (Liban): prace terenowe na Akropolu oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego od okresu hellenistycznego do bizantyjskiego; kierownicy: Prof. María Eugenia Aubet (Pompeu Fabra University, Barcelona), Dr Ali Badawi (DGA, Tyr), Dr Francisco J. Núñez (CAŚ UW)

2020–2024 wykonawca w projekcie „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos. Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” (grant NCN Opus 18, UMO-2019/35/B/HS3/02296 pod kierunkiem prof. E. Papuci-Władyki realizowany w ramach konsorcjum CAŚ UW z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Warszawską)

2019–2020 Analizy ceramologiczne i archeometryczne: „Garncarstwo na terytorium Sydonu w okresie rzymskim. Identyfikacja lokalnej produkcji ceramicznej w kontekście produkcji i dystrybucji oliwy w antycznej osadzie Chhim w środkowym Libanie”; środki przyznane przez CAŚ UW na wykonanie analiz archeometrycznych ceramiki z Chhim oraz publikacje wyników; analizy przeprowadzane są obecnie w Fitch Laboratory, British School at Athens we współpracy z lab. Demokritosa, pod kierunkiem dr Edyty Marzec oraz Evangelio Kiriatzi i Noémi Müller

2019–2020 Współtworzenie Sekcji ceramologicznej w Pracowni Zaawansowanych Metod Dokumentacji CAŚ UW; finansowanie z MNiSW – dotacja ze środków na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych w roku 2018–2019; ID wniosku: 416008; dotacja przyznana w grudniu 2018 r., realizowana od 1 marca 2019 do 1 marca 2020 roku; zadaniem Sekcji Ceramologicznej jest stworzenie narzędzi do dokumentacji i analizy ceramiki naczyniowej, m.in. poprzez zgromadzenie i opracowanie w formie bazy danych, referencyjnych kolekcji ceramiki starożytnej i współczesnej oraz próbek gliny z regionu szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, Zatoki Arabskiej, Egiptu i Sudanu pochodzącej z badań prowadzonych przez CAŚ UW; Kolekcja studyjna oraz baza referencyjna będzie rozbudowywana i aktualizowana o kolejne materiały z bieżących badań archeologicznych prowadzonych przez CAŚ UW i udostępniana ceramologom pracującym w ramach tych projektów

2019 prace studyjne: dokumentacja i opracowanie ceramiki typu „common ware” (użytkowej) z wykopalisk przeprowadzonych na terenie tak zwanego „domu hellenistycznego” na Maloutenie, Papfos (Cypr); kierownik: Dr Henryk Meyza (IKŚiO PAN)

2018–2019 projekt Kourion Amathous Gate Cemetery, Cypr, opracowanie amfor transportowych z projektu Danielle A. Parks (Brock University, Ontario) prowadzonego w latach 1995–2000; Badania, analizy i publikację finansuje fundacja White Levy Foundation; (obecny kierownik projektu: Michael Given, Uniwersytet w Glasgow)

2018 projekt MAESTRO Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych UMO-2014/14/S/HS3/00283; opracowanie amfor późnorzymskich (ok. IV–VII w. n.e.) (kierownik projektu prof. dr hab. E. Papuci-Władyka)

2004–2018 polsko-libańska misja w Jiyeh (Liban); prace terenowe oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr T. Waliszewski)

2017 projekt nr UMO-2016/21/B/HS3/00026, „Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy”; Narodowe Centrum Nauki, miejsce realizacji: Włochy, Palazzolo Acreide i Polska, Warszawa; termin: 2017–2020; udział w badaniach polskiej misji archeologicznej w Akrai: dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr R. Chowaniec)

2012–2014 Projekt nr 2011/03/B/HS3/00567, „Rzymski dom w greckim mieście Akrai” (Sycylia), Narodowe Centrum Nauki, miejsce realizacji: Włochy, Palazzolo Acreide i Polska, Warszawa; termin: 2012–2015; udział w badaniach polskiej misji archeologicznej w Akrai: dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr R. Chowaniec)

1999–2003, 2015–2018 polsko-libańska misja w Chhim (Liban), prace terenowe oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr T. Waliszewski)

Inne projekty archeologiczne

2008–2013, 2015–2017 kuwejcko-polska misja w rejonie Al-Subiyah/Mugheira i na stanowisku Bahra 1 (Kuwejt); prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna (kierownik misji prof. P. Bieliński)

2005, 2014 polsko-sudańska misja archeologiczna w El-Zuma (Sudan); dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr hab. M. El Tayeb)

2009, 2010 polsko-amerykańska misja w Berenike (Egipt); prace terenowe i dokumentacja archeologiczna, dokumentacja materiału ceramicznego (kierownicy misji I. Zych, prof. S. Sidebotham)

2005, 2006, 2009, 2010 polsko-egipska misja na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt); prace terenowe i dokumentacja archeologiczna, dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr G. Majcherek)

2006 Marina Archaeological Site Project, Marina El-Alamain (Egipt), prowadzony przez American Research Center w Kairze; prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownicy misji A. Dobrowolska, I. Zych)

2005/2006 badania powierzchniowe w Górach Noba (Sudan), prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku (kierownik misji dr M. El Tayeb)

2005 polsko-egipska misja w Marina El Alamain (Egipt); prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji prof. W.A. Daszewski)

2005 polsko-egipska misja w Peluzjum (Egipt); dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji prof. M. Gawlikowski, dr Krzysztof Jakubiak)

2005 polsko-sudańska misja archeologiczna w El-Zuma (Sudan); prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr M. El Tayeb)

1999 Polska Połączona Ekspedycja do Doliny Nilu Środkowego (Sudan), badania powierzchniowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr B. Żurawski)

1997, 1998 badania archeologiczne w Stryczowicach (Polska); prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna

1997 badania archeologiczne w Krzemionkach Opatowskich (Polska) prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna

Stypendia, granty, nagrody

2023 dofinansowanie w ramach programu ‘Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza’ (IDUB), projekt „Interdyscyplinarne badania substancji zapachowych z Fenicji w okresach hellenistycznym i wczesnorzymskim. Identyfikacja organicznej zawartości w unguentaria i amphoriskoi produkowanych w Tyrze

2020  dofinansowanie w ramach programu ‘Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza’ (IDUB), na opublikowanie monografi w wydawnictwie Peeters Publishers pt.: From sacred to everyday. Hellenistic, Roman and Late Antique common wares and amphorae from Chhim in the Sidon hinterland””

Sierpień 2012 (Berlin) Stypendium Deutsche Archäologisches Institut (DAI) w Berlinie na przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej służącej realizacji pracy doktorskiej

Luty 2012 (Ateny) Stypendium Konferencyjne przyznane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie na udział w warsztacie ceramicznym First Workshop on Levantine Ceramic Production and Distribution, Ateny 4-5 lutego 2012 (udział w tworzeniu internetowej bazy danych Ware Encyclopedia – http://levantineceramics.org/)

2009–2010 (Warszawa) Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na opracowanie i przygotowanie do publikacji materiału ceramicznego ze stanowiska Jiyeh (Liban)

2007–2008 (Warszawa) Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na przygotowanie i opracowanie dokumentacji materiału ceramicznego ze stanowisk Chhim, Jiyeh (Liban) oraz Peluzjum (Egipt)

2005 (Kair) Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na udział w badaniach w Egipcie (Aleksandria, Marina El Alamain, Peluzjum) oraz na przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej niezbędnej do opracowania materiału ceramicznego ze stanowisk Chhim i Jiyeh (Liban)

Bibliografia naukowa

Książki

2021 Wicenciak, U. with introduction by Waliszewski, T., From Sacred to Everyday. Common Wares and Amphorae from Chhim in the Sidon Hinterland (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 4), Leuven–Paris–Bristol: Peeters Publishers

2021 Wicenciak, U. Porphyreon. Hellenistic and Roman Pottery Production in the Sidon Hinterland (=PAM Monograph Series 7), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, PCMA, wydanie 2gie (EBOOK) doi.org/10.31338/uw.9788323547341

2016 Porphyreon. Hellenistic and Roman Pottery Production in the Sidon Hinterland (=PAM Monograph Series 7), Warszawa: PCMA

Rozdziały w książkach

W druku Wicenciak U. Transport Amphorae, (w:) Michael Given, Chris Mavromatis, R. Smadar Gabrieli (red.) City and Cemetery: Excavations at Kourion’s Amathous Gate Cemetery, Cyprus: The Excavations of Danielle A. Parks, Volume 2: Ecofacts and Artifacts, Annual of the American Schools of Oriental Research,

W druku Chris Mavromatis, with contributions from Matt Buell, Peter Cosyns, Anne Destrooper-Georgiades, R. Smadar Gabrieli, Małgorzata Kajzer, Xenia Paula Kyriakou, R. Scott Moore, Meredith P. Nelson, Giorgos Papantoniou, David S. Reese, Agnieszka Szymańska and Urszula Wicenciak, (w:) Michael Given, Chris Mavromatis, R. Smadar Gabrieli (red.), Deposition and Dumping in Area A, City and Cemetery: Excavations at Kourion’s Amathous Gate Cemetery, Cyprus: The Excavations of Danielle A. Parks, Volume 1: Context, Analysis, and Conclusions, Annual of the American Schools of Oriental Research,

W druku Chris Mavromatis, with contributions from D. Matthew Buell, Peter Cosyns, Anne Destrooper-Georgiades, R. Smadar Gabrieli, Michael Given, Małgorzata Kajzer, Xenia Paula Kyriakou, R. Scott Moore, Meredith P. Nelson, Giorgos Papantoniou, David S. Reese, Agnieszka E. Szymańska, and Urszula Wicenciak, (w:) Michael Given, Chris Mavromatis, R. Smadar Gabrieli (red.), The Cist Tombs. City and Cemetery: Excavations at Kourion’s Amathous Gate Cemetery, Cyprus: The Excavations of Danielle A. Parks, Volume 1: Context, Analysis, and Conclusions, Annual of the American Schools of Oriental Research,

2020 Wicenciak, U., Hellenistic vessels from the Phoenician sanctuary in Chhim (Central Lebanon), (w:) K. Jakubiak, A. Łajtar (eds), Ex Oriente Lux. Studies in Honour of Jolanta Młynarczyk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 281–286

2015 Wicenciak, U., Kitchen and Cooking wares in Akrai. First remarks, (w:) R. Chowaniec (red.), Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Warszawa, 249–276

2014 Wicenciak, U., Pottery production in the Late Hellenistic and Early Roman Periods at Jiyeh – ancient Porphyreon (Lebanon) (w:) B. Fischer-Genz, Y. Gerber, H. Hamel (red.), Roman and Late Antique Mediterranean Pottery 3. Roman Pottery in the Near East. Local Production and Regional Trade. Proceedings of the round table held in Berlin, 19-20 February 2010 (=BAR 88 2014), 103–124

2010 Wicenciak, U., Local Roman Coarse Wares from Chhim (Southern Lebanon) (w:) S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci (red.), Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry. Comparison Between Western and Eastern Mediterranean (LRCW3), (=BAR International Series 2185 II), 885–890

2005 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Region dongolanski – kolebka cywilizacji nubijskiej (w:) M. Ząbek (red.), Wokół IV katarakty, społeczność wiejska nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog“, 77–94

Artykuły naukowe

W druku Gwiazda, M., Wicenciak, U., Rzeźnik, S., Waliszewski, T., Archaeological works in Khalde (Qobbet Ech Choueifat) during 2017, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises

2021 Marzec, E., Wicenciak, U., Müller, N.S., Kiriatzi, E., Waliszewski, T., Pottery production in Chhim (Sidon hinterland) in the Roman and early Byzantine periods: Petrographic and elemental analyses, Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 38, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103004

2021 Gwiazda, M., Piątkowska-Małecka, J., Barański, T., Makowski, P., Wicenciak, U. Sidon’s/Ṣaydā northern hinterland during the Early Byzantine–Early Islamic transition, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, DOI: https://doi.org/10.1086/712931

2020 Chowaniec, R., Chrzanovski, L., Domżalski, K., Gręzak, A., Matera, M., Młynarczyk, J., Wagner, M., Wicenciak, U., Więcek, T., Unwrapping the micro-history of one house’ cistern from ancient Akrai/Acrae, south-eastern Sicily, Polish Archaeology in the Mediterranean 29/2, 603–651 DOI: 10.31338/uw.2083-537X.pam29.2.26

2019 Wicenciak, U., Aspects of economic activity in Phoenicia during Roman and Byzantine times. The case of olive oil and amphora production in Chhim, in the chora of Sidon. Levant 51, 314–336 DOI: 10.1080/00758914.2020.1854973

2018 Krueger, M., Wicenciak, U., Kowarska, Z., Niedzielski, P., Kozak, L., Krueger, M., Jakubowski, K., Proch, J., Mleczek, M., Waśkiewicz, A., First results of organic residue analysis on ceramic vessels (Jiyeh and Chhîm, Lebanon) by High Performance Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 18(1), 2097–220

2016 Wicenciak, U., Ceramic patchwork in Hellenistic to Byzantine Phoenicia: regionalisation and specialisation of vessel production, PAM 25, 617–690 DOI: 10.5604/01.3001.0010.2364

2016 Badura, M., Rzeźnicka, E., Wicenciak, U., Waliszewski, T., Plant remains from Jiyeh/Porphyreon, Lebanon (seasons 2009–2014): Preliminary results of archaeobotanical analysis and implications for future research, PAM 25, 487–510 DOI: 10.5604/01.3001.0010.1872

2015 Waliszewski, T., Wicenciak, U., Jiyeh (Porphyreon) Nouvelles découvertes sur le territoire de Sidon à l’époque hellénistique, TOPOI Suppl. 13

2015 Waliszewski, T., Wicenciak, U., Chhim. A Roman and Late Antique Village in the Sidon Hinterland, Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies (JEMAHS)

2012 Wicenciak, U., Local Hellenistic ‘Phoenician’-type amphora and other pottery vessels from the excavations in Jiyeh (Porphyreon) (seasons 2008–2009), PAM 21, 446–453

2012 Wicenciak, U., Frangié, D., Beyrouth et Jiyeh au sein des productions céramiques (w:) Les Dossiers d’Archéologie 350, 38–43

2009 Wicenciak, U., Zych, I. A. Obłuski, A., Marina El-Alamein. Site Presentation Project (ARCE/EAC). Preliminary archaeological report, PAM 18, 83–100

2009 Wicenciak, U., Roumié, M., Bakraj, E., Nsouli, B., PIXE characterization of Lebanese excavated amphorae from Jiyeh archeological site (w:) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B 268.1, 87–91

2008 Wicenciak, U., Coarse pottery production at Jiyeh in Sector B1-B3 (w:) Waliszewski, T., Wicenciak, U., El Tayeb, M., Domżalski, K., Witecka, A., Wagner, M., Herbich, T., Noureddine, I., Woźniak, M., Kotlewski, K., Żuchowski, R., Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), (5–85), 51–56

2008 Wicenciak, U., Local Coarse pottery material from well B4 at Jiyeh (w:) Waliszewski, T., Wicenciak, U., El Tayeb, M., Domżalski, K., Witecka, A., Wagner, M., Herbich, T., Noureddine, I., Woźniak, M., Kotlewski, K., Żuchowski, R., Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), (5–85), 57–66

2008 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Section C – Jiyeh, 2005 season (w:) Waliszewski, T., Wicenciak, U., El Tayeb, M., Domżalski, K., Witecka, A., Wagner, M., Herbich, T., Noureddine, I., Woźniak, M., Kotlewski, K., Żuchowski, R., Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), (5–85), 67–79

2007 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Waliszewski, T., Juchniewicz, K., Jiyeh (Porphyreon) explorations 2005, PAM 17, 421–430

2006 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Waliszewski, T., Domżalski, K., Late Hellenistic and early Roman pottery production center at Jiyeh. Rescue excavations 2004, PAM 16, 429–439

2006 Wicenciak, U., Centres of the Amun Cult between the Third and Fourth Cataracts and the Coronation Journey of the Kushite Rulers, Gdansk Archaeological African Reports 3, 251–263

2004 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Waliszewski, T., Domżalski, K., Preliminary report on a salvage campaign at Jiyeh, 2004: The pottery production area, Światowit 5, fasc. A, 129–113, pls 71–84

2004 Wicenciak, U., Preliminary information on the local pottery from Chhim (w:) Waliszewski, T., Ortali-Tarazi, R., Alpi, F., Chmielewski, K., Dalix, A-S., Domżalski, Kisielewicz, M., Łuszczewska, M., Nordiguian, L., Périssé, I., el Tayeb, M., Tchorek, P., Wagner, M., Wicenciak, U., Village romain et byzantine à Chhîm-Marjiyat. Rapport préliminaire (1996–2002). Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises 6 (2002), (5–105), 62–76.

Redakcja

2021 Współredaktor działu „Roman pottery in the Near East”, w: Polish Archaeology in the Mediterranean, 30/2

2019 Redakcja naukowa publikacji materiału ceramicznego ze stanowiska El-Zuma (Sudan): E. Czyżewska-Zalewska with contribution by A. Cedro (2020). Early Makuria Research Project. El-Zuma Cemetery, vol. II. The Pottery, (w druku).

2019 Redaktor pomocniczy: Paphos Agora Project (PAP). Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in New Paphos UNESCO World Heritage Site (2011–2015) — First Results, E. Papuci-Władyka (red.), 1. Kraków: Historia lagiellonica, 2020

Inne

2014 R. Chowaniec, z T. Więcek, U. Wicenciak, K. Domżalski, A. Gręzak, M. Wagner, M. Fitula, M. Rekowska, Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide (2013), Varsovia (raport dla włoskiej służby starożytności)

2012 Chowaniec R., z T. Więcek, M. Rekowska, R. Kucharczyk, M. Matera, U. Wicenciak, Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide (2012), Varsovia (raport dla włoskiej służby starożytności)

2005 Wicenciak, U., Jiyeh – ceramic industry centre in Hellenistic and Roman times in Lebanon. Paper presented during First Lebanese Pottery Workshop, Bejrut, (URL: http://www.ifporient.org/spip.php?article1349)

Konferencje

Czynny udział

2023 4 Konferencja Naukowa Wydziału Archeologii „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”
Referat (z T. Waliszewski, U. Wicenciak, M. Gwiazda, M. Badura): Towards an atlas of Phoenician wines – merging data from multiple sources

2022 X Congress Internationa of Phoenician and Punic Studies, Eivissa/Ibiza
Referat (z F. J. Núñez, A. Badawi, M. E. Aubet, A. M. Arruda, A. Mederos, U. Wicenciak, D. Montanero, L. de Lellis, E. de Sousa, S. Popłaski, M. Mackiewicz, J. Świda, J. M. López Garí): The sacral compound of Roman times of the Acropolis of Tyre and the traditional Levantine temple
Poster: A holistic approach to ceramic production in Tyre from the Bronze Age to Late Antiquity. A diachronic and technological definition of a traditional economic activity (project finansowany przez NCN, Opus 22 UMO-2021-/43B/HS3/00354)

2022 Polacy na Bliskim Wschodzie, Warszawa
Referat (z F.J. Núñezem):”The sacral quarter of Tyre”
Referat (z M.Michalik, M.Kajzer, K. Niziołek, J. Oleksiak, A. Kubicka-Sowińska, Ł. Miszk, W. Ostrowski, E. Papuci-Władyka): „Nea Paphos season 2021. Preliminary remarks on the stratigraphy and pottery of the Trial Trench III located in the Maloutena district” (project finansowany przez NCN, Opus 18 UMO-2019/35/B/HS3/02296)

2021 12th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Bolonia
Referat (z T. Waliszewskim, K. Domżalskim, I. Périssé-Valéro, M. Wagnerem,  A. Szulc-Kajak): „Late Roman–Byzantine pottery dumped into large water cistern in Chhim, Lebanon”

2021 Vine-Growing & Winemaking in the Roman World. An international conference in honor of Jean-Pierre Brun, Rzym
Referat (z T. Waliszewskim i M. Gwiazdą): „Wine production and packaging in Roman and late antique Phoenicia”

2019 „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa
Referat (z M. Gwiazdą, S. Rzeźnikiem i K. Wójcik):Badania w Khalde (Liban) – sezon 2017

2017 Konferencja „Tyre, Sidon, Byblos. Three global harbours of the Ancient World”, Bejrut
Referat (z F.J. Núñezem): “Diachronic continuity of ceramic types in Central Levant: A case Study from Tyre and Sidon Territories”

2017 „6th Internationa Conference on Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archeometry”, Agrygent (Sycylia)
Poster: „Cooking Ware from Akrai. The South-Eastern Sicily Pottery Production”

2016 Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Ceramika Fenicji hellenistyczno-rzymsko-bizantyjskiej – Uaktualnienie stanu badań 2015”, Warszawa

2015 „Polacy w Libanie”, konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym i działalności konserwatorskiej w Libanie, Warszawa
Referat (z prof. P. Niedzielskim UAM Poznań, dr. M. Kruegerem IP UAM, M. Bartkowiak IP UAM, Z. Kowarską OBA UW): “Wyniki wstępnych analiz pozostałości organicznych w naczyniach ceramicznych ze stanowisk Jiyeh I Chhim oraz perspektywy dalszych badań fizyczno-chemicznych”

2012 „European Conference on X-Ray Spectrometry”, Wiedeń
Referat (z M. Roumié, C. Atallah, B. Nsouli): “PIXE characterization of pottery production from the necropolis of Jiyeh archaeological site”

2012 „First Workshop on Levantine Ceramic Production and Distribution”, Danish Institute of Archaeology, Ateny
Referat: “Jiyeh and Chhim – Hellenistic and Roman Wares”

2010 „Roman Pottery in the Levant: Local Production and Regional Trade. Round Table”, Berlin
Referat: “Pottery production in the Late Hellenistic and Early Roman periods at Jiyeh – ancient Porphyreon (Lebanon)”

2008 Dziedzictwo chrześcijańskiej architektury i sztuki w średniowiecznym Libanie, Warszawa
Referat: „Bizantyjska ceramika z Chhim”

2008 „3rd International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Comparison between Western and Eastern Mediterranean”, Parma / Piza
Poster: “Roman Coarse Ware from Chhim (Southern Lebanon)”

2005 „Premier atelier sur la céramique antique du Liban”, Bejrut
Referat: „El-Jiyha, Ceramic industry center in Hellenistic and Roman times“

2003 Sympozjum naukowe „Chhim – podsumowanie siedmiu sezonów prac wykopaliskowych w Libanie“, Warszawa
Referat: „Raport wstępny poświęcony materiałowi ceramicznemu z badań archeologicznych w Chhim“

2002 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk/Gniew
Referat: „Podróż koronacyjna władców XXV dynastii“

Organizacja

2019, 2021, 2022 „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa

2016 Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa

2015 „Polacy w Libanie”, konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym i działalności konserwatorskiej w Libanie, Warszawa

2012 The 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE)

2003 Sympozjum naukowe. „Chhim – podsumowanie siedmiu sezonów prac wykopaliskowch w Libanie“, Muzeum Narodowe, Warszawa

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2020 członek Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności

od 2020 redakcja czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean, konsultant ds. ceramiki

Działalność popularyzatorska
 • 2021 Wywiad w PR Jedynka: Polscy archeolodzy w Tyrze odkopali świątynię
 • Prowadzenie konta czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean na portalu Academia.edu
 • 2016 Piknik Rodzinny ODKRYJ UW – prezentacja działalności Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW: pokaz „warsztat ceramologa”
 • 2000, 2001, 2009, 2016 udział w organizacji „Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia”, prezentacja działalności Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
 • 2002 udział w organizacji wystawy „Banganarti”, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • 2002 udział w organizacji wystawy „Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur dun village antique du Liban”, Beit ed-Dine, Liban
 • 2001 udział w organizacji wystawy „40-lecie polskich badań archeologicznych w Sudanie”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • 2000 udział w organizacji inscenizacji Gniezno 2000, przygotowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 • 1997-1999 udział w organizacji festynów archeologicznych w Krzemionkach Opatowskich, Biskupinie, Warszawie przygotowywanych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Inne
Publikacje rysunków:

2014 (w:) Waliszewski, T., Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine, (=PAM Monograph Series 6), Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, figs 2.5a-d, 2.6, 4.4, 4.5

2013 (w:) Rądkowska, J.K., Zych, I., Sidebotham, S.E., The Late Roman harbor temple of Berenike. Results of the 2010 season of excavations, PAM 22, 209–228; figs 2A, 8A

2013 (w:) Makowski, M., Tumulus Grave 49 (As-Sabbiya, Kuwait). Preliminary Report on the Investigations in 2009–2010, PAM 22, 518-527, Fig. 2

DTP:

2015 Bieliński, P., et alii, Bahra 1 Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Kuwait–Warsaw

2014 Welc, F., Faiance Objects. Tell Atrib. 1985-1995 IV, (=PAM Monograph Series 5), Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2012 Abstracts. 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Warszawa: PCMA

Polecane linki