Maciej Wyżgoł

Zainteresowania badawcze:

  • Osadnictwo okresu Fundż w Nubii
  • Archeologia tożsamości
  • Kultura Nubii w okresie Makuryckim
  • Archeologia islamu w Afryce
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2016-2022 Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

2013–2015 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra. Temat pracy magisterskiej: „Brązowa kadzielnica z katedry w Starej Dongoli. Analiza ikonograficzna”.

2010–2013 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Temat pracy licencjackiej: „Ikonografia nubijskich stel nagrobnych z terenów Makurii (VIII–XIII wiek)”.

Stanowiska i funkcje

Od 2023 adiunkt w CAŚ UW – zespół grantu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”

od 2021 Kierownik grantu Preludium 19 „Historie odciśnięte w podłogach. Funkcjonowanie domostw w Starej Dongoli po upadku Makurii w świetle analizy wielopierwiastkowej powierzchni użytkowych”

2019-2021 Kierownik modułu „Przygotowanie aplikacji zwiedzania klasztoru Ghazali oraz Wielkiego Klasztoru Antoniego w rzeczywistości wirtualnej (VR)” w ramach projektu Dialog „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”.

2018-2023 Asystent naukowy w CAŚ UW – zespół grantu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”

2017–2018 Asystent naukowy w Centrum Badań nad Nubią Średniowieczną w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Projekty badawcze

2021-2023 kierownik projektu „Historie odciśnięte na podłogach. Funkcjonowanie gospodarstw domowych w starej Dongoli po upadku Makurii w świetle analizy wieloelementowej powierzchni użytkowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium 19,nr grantu 2020/37/N/HS3/01400

od 2018 ERC Starting Grant UMMA, realizowany w Starej Dongoli (Sudan)

2014–2017 badania archeologiczne w Starej Dongoli w Sudanie (archeolog, kierownik odcinka).

2013–2015 badania archeologiczne w Jiyeh i Chhim w Libanie (archeolog, praktyka studencka, kierownik odcinka).

2012, 2013 badania archeologiczne w Tell el-Murra w Egipcie (archeolog, praktyka studencka).

Inne projekty archeologiczne

2018 badania archeologiczne w Tanqasi w Sudanie (kierownik odcinka).

2013 badania archeologiczne w Tell el-Farcha w Egipcie (praktyka studencka).

2011 badania archeologiczne w Jaskini Ciemnej w Ojcowie (praktyka studencka).

2010 badania archeologiczne w Michałowicach (praktyka studencka).

Stypendia i granty

2018 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze

2014/2015 Stypendium Erasmus+ na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

Danys, K. & Wyżgoł, M. (2022) Smoking pipes. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. II. Material Studies. (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 6). Leiden: Peeters, 159-180.

Deptuła, A. & Wyżgoł, M. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Perimeter wall. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 23–32.

de Lellis, L., Maślak, S. & Wyżgoł, M. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Funj-period residential quarter within the city walls: Zone 1.1. Compound U2/11/12/13/14/33/34/82/83/84/85/86. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 86–102.

Wyżgoł, M. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Funj-period residential quarter within the city walls: Zone 1.1. Compound U6/8/58a/58b/73. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 41–49.

Wyżgoł, M. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Residential quarter outside the walls: Zone 1.6. Northern cluster of units. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 183–187.

Wyżgoł, M. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Residential quarter outside the walls: Zone 1.6. Compound U15/26a/26b. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 187–193.

Wyżgoł, M. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Residential quarter outside the walls: Zone 1.6. Compound U15/37/40. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 193–197.

Danys, K. & Wyżgoł, M. (2018). Smoking Pipes from Old Dongola. In W. Godlewski, D. Dzierzbicka, A. Łajtar (Eds.) Dongola 2014-2016. Fieldwork, Conservation and Site Management (pp. 189–202). Warszawa: PCMA–WUW. doi.org/10.31338/uw.9788323534877

Ryś, A. & Wyżgoł, M. (2016). Ceramic water supply and drainage installations from Old Dongola. In D. Dzierzbicka, W. Godlewski (Eds.) Dongola 2012–2014. Fieldwork, Conservation and Site Management (pp. 309–318). Warszawa: PCMA.

Artykuły naukowe

Wyżgoł, M., Deptuła, A. (2023). Assembling a household in the Middle Nile Valley (Old Dongola, Sudan) in the 16th–17th centuries. Journal of Social Archaeology, 0(0). DOI: 10.1177/14696053231170023

Wyżgoł, M. (2021). Dwelling after Makuria: the organisation and function of space in houses of the Funj period in Old Dongola, Nubia,Azania: Archaeological Research in Africa. DOI: 10.1080/0067270X.2020.1865665

Wyżgoł, M., Deptuła, A. (2020). Living Outside the Wall: the Quarter of Wattle-and-daub Houses in Old Dongola of the Funj Period, Journal of African Archaeology 18, 1–24.  DOI: https://doi.org/10.1163/21915784-20200005

Wyżgoł, M. (2017). A decorated bronze censer from a cathedral in Old Dongola. Polish Archaeology in the Mediterranean, 26/1, 775–788. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1811

Wyżgoł, M. (2017). Perspektywy badań nad zmianami osadniczymi w regionie Dongoli po upadku Królestwa Makurii. Afryka, 46, 117–134.

Konferencje

Czynny udział

2022 15th International Conference for Nubian Studies, Warszawa
Referat: “A shared work in a shared domestic space. Creation of the identity of dwellers of Funj period Old Dongola”.

2021 Międzynarodowa konferencja naukowa: 5th Sudan Study Conference. Warszawa
Referat: “Nubians of Dongola in the Funj period. Perspectives from the archaeological remains of the capital city (16th and 17th century)”

2021 Międzynarodowa konferencja naukowa Society of Africanist Archaeologists (SAfA) biennial meeting 2021, Oksford (online)
Referat: “Locals or newcomers? Social diversity of 16th- and 17th-century Dongola from the house perspective”

2019 XXVI Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Glina i trzcina. Domy szachulcowe w Starej Dongoli.”

2019 Konferencja: Vernacular architecture as frame of life in historic and ancient communities, Berlin
Referat: „Upper Nubian Vernacular Architecture of the Funj Period. Case Study of Old Dongola.”

2018 14th International Conference for Nubian Studies, Paryż
Referat: „Conceptualization of space in houses of the Funj period in Old Dongola”.

2018 Konferencja: Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Early Makuria Research project – Tanqasi 2018”.

2018 XXV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Życie Nubijczyków oczami obcych. Archeologia a relacje nowożytnych podróżników”.
Referat: „Early Makuria Research Project – Tanqasi 2018”.

2018 V Kongres Afrykanistów Polskich, Święty Krzyż
Referat: „Życie domostwa nubijskiego w okresie Fundż”.

2017 XXIV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Kilka uwag o domu okresu Fundż ze Starej Dongoli”.

2016 Konferencja: Nubian Art in a Byzantine, Ethiopian, and Coptic Context, Warszawa
Referat: „The Decorated Bronze Censer from the Cathedral in Old Dongola”.

2016 International Medieval Congress, Leeds
Referat: „The Bronze Censer from the Cathedral in Old Dongola”.

2015 XXII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Ikonografia nubijskich stel nagrobnych z terenów Makurii (VIII–XIII w.)”.

2014 Konferencja: The Land of Fertility, South-east Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Kraków
Referat: „The Decorative Mosaics from Domestic Quarter in Jiyeh (Porphyreon)”.

Działalność popularyzatorska

Wirtualna rekonstrukcja klasztorów nubijskich

2017 Udział w organizacji i prowadzeniu wydarzenia pt. Spotkanie z archeologią i nie tylko…, organizowanej przez IKŚiO PAN w ramach Festiwalu Nauki w Jabłonnie.

2017 Udział w organizacji i prowadzeniu wydarzenia pt. Noc w haremie, organizowanej przez IKŚiO PAN w ramach Nocy Muzeów.

2017 Udział w organizacji i prowadzeniu części archeologicznej XXI Festiwalu Nauki organizowanej przez IKŚiO PAN.