Książka Urszuli Wicenciak-Núñez o ceramice ze Chhim wydana przez Peeters Publishers

Wydawnictwo Peeters opublikowało kolejną pozycję w serii Polish Publications in Mediterranean Archaeology. Jest to tom autorstwa dr Urszuli Wicenciak-Núñez przedstawiający rezultaty badań nad ceramiką ze Chhim (Liban). Książka jest dostępna w Open Access.

Monografia jest owocem wielu sezonów badań prowadzonych przez dr Urszulę Wicenciak-Núñez na materiale ceramicznym z wykopalisk w Chhim (centralny Liban) zaprezentowanym tu w szerokim kontekście sytuacji kulturowej, tradycji oraz historii tego miejsca i regionu. Jest to pierwsze tak przekrojowe, choć oparte na wybranych kategoriach naczyń ceramicznych, opracowanie dla terenów wiejskich centralnej Fenicji w okresie klasycznym i późnoantycznym.

Diachroniczna perspektywa pozwala lepiej zobrazować przemiany stanowiska od późnej epoki brązu do okresu hellenistycznego, kiedy to Chhim było najprawdopodobniej lokalnym miejscem kultu, po okres wczesnorzymski i późną starożytność, gdy wokół sanktuarium powstaje osada, z czasem urastająca do rozmiarów jednego z większych ośrodków produkcji oliwy znanych z okolic Sydonu.

Analiza materiału ceramicznego ma również duże znaczenie dla interpretacji osadnictwa antycznego w Chhim. Zmiany w repertuarze ceramiki, widoczne choćby w użytkowanych formach, czy glinie, pozwalającej określić miejsce jej pochodzenia, mogą być interpretowane przez pryzmat aktywności gospodarczej, diety czy też kontaktów miejscowej ludności ze światem zewnętrznym.

Informacje o kolejnych pozycjach w serii PPMA można znaleźć na podstronie Książki na naszej stronie internetowej i na stronie wydawnictwa Peeters.

Publikacja książki oraz jej zamieszczenie w wolnym dostępie była możliwa dzięki wsparciu ze środków programu Ministerstwa Edukacji i Nauki na „Umiędzynarodowienie badań Stacji Archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Egipcie, Peru, Gruzji i Czarnogórze” oraz dzięki dofinansowaniu z programu ‘Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza’ (IDUB).