Dongola: 1000 osób podczas Dnia Otwartego

Około tysiąca osób odwiedziło stanowisko archeologiczne w Dongoli, w Sudanie podczas zorganizowanego przez archeologów z misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW Dnia Otwartego.

Na stanowisku w Dongoli, położonym w okolicy współczesnej wioski Al-Ghaddar, realizowane są dwa duże projekty CAŚ UW. Trwa drugi sezon prac terenowych w ramach ERC Starting Grant, przyznanego dr. Arturowi Obłuskiemu na badania archeologiczne. Zespół grantu pracuje obecnie nad poznaniem warstw z okresu Funj (XV–XVIII wiek), między innymi kompleksu zabudowań o charakterze pałacowym. Równolegle prowadzone są interdyscyplinarne działania w ramach grantu MNiSW Dialog: „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”. Jedno z nich to cieszące się rosnącą popularnością Dni Otwarte dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Jest to wydarzenie cykliczne – kolejne przewidziane jest w trakcie sezonu zimowego w 2020 r.

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW stawia sobie za cel zbudowanie centrum doskonałości naukowej, czyli nowoczesnej jednostki badawczej, prowadzącej badania w sposób kompleksowy, multidyscyplinarny. Chcemy promować szerokie spojrzenie na badany obszar, wykraczające poza poznawanie jego przeszłości, tak aby uwzględniać pełny potencjał miejsca – zarówno dziedzictwo kulturowe jak i współczesne uwarunkowania, a następnie udostępniać wyniki badań, nie tylko specjalistom, lecz także szerokiemu gronu odbiorców, angażować lokalną społeczność do wspólnych działań – informuje dr Artur Obłuski, p.o. Dyrektora CAŚ UW.

Sudan wybrany został jako pierwszy teren wprowadzania przyjętej strategii, ponieważ badania Centrum w tym kraju mają długą tradycję (trwają od 1964 roku), a nubiologia to kierunek badawczy, w którym polscy naukowcy wypracowali potężny dorobek, są szczególnie doceniani na arenie międzynarodowej. Kluczowe dla realizacji tego zadania było zbudowanie zespołu badawczego o odpowiednich kompetencjach. Badania na pograniczu dziedzin, o nowatorskim charakterze, wymagają szczególnie starannego doboru specjalistów. Jednym z nich jest dr Peter Bille Larsen, światowej klasy antropolog społeczny, doświadczony w badaniach w wielu regionach na całym świecie – Ameryce Łacińskiej, Azji, jak również w Afryce. Celem jego projektu jest wypracowanie strategii skutecznego angażowania lokalnej społeczności Al-Ghaddar w ochronę dziedzictwa kulturowego Sudanu lecz równocześnie profesjonalne rozpoznanie lokalnego potencjału kulturowego, jak walory turystyczne czy produkcja rękodzieła, który może zostać wykorzystany w działaniach gospodarczych, wspierających miejscową społeczność. Dni otwarte są jednym z elementów tego projektu. W badaniach weźmie udział również Tomomi Fushiya, specjalistka związana z Uniwersytetem w Lejdzie, doświadczona w budowaniu współpracy ze społecznością lokalną w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

W połowie stycznia misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW wróci do Dongoli by kontynuować prace. Zimą w ramach projektu Dialog przeprowadzona zostanie także prospekcja archeologiczna na terenie pustyni Bayuda oraz badania geologiczne na obszarze pomiędzy III a IV kataraktą na Nilu.