Marcin Kotyl

Zainteresowania badawcze:

  • Grecka papirologia literacka i dokumentarna
  • Język papirusów
  • Krytyka tekstu
  • Podatki i administracja Egiptu rzymskiego i bizantyjskiego
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2017 Rozprawa doktorska na Wydziale Filologicznym UWr pod kierunkiem prof. Tomasza Derdy: A Rough Draft Roll and a Fiscal Codex from the Giessen Papyrus Collections. An Edition with Translation and Commentary”;
2014–2015 Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu MOST.
2009–2011 Studia w Akademii Artes Liberales (poziom II).
2008–2011 Studia licencjackie (2009) i magisterskie (2011) w Instytucie Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia klasyczna.

Stanowiska i funkcje

od 2018 Adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytet Warszawski
2017–2018 Asystent w Katedrze Filologii Klasycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2017 Wissenschaftliche Hilfskraft na Uniwersytecie w Heidelbergu
2011–2017 Doktorant/asystent w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Uniwersytet Wrocławski

Stypendia, granty

Granty:

od 2018 Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki Sonatina 2: Systemy podatkowe Egiptu późnorzymskiego widziane przez pryzmat nieopublikowanego rejestru podatników (P.Giss.inv.58A-L) i dokumentów pokrewnych z okresu od IV do VI w. n.e.
2016–2017 Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki Etiuda 4: An Edition of Unpublished Greek Documentary Papyri from Roman Egypt;
2015–2017 Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki Preludium 7: Dwa nieopublikowane zwoje papirusowe z kolekcji w Giessen (P.Giss. inv. 59 i P.Giss. inv. 216). Rekonstrukcja i edycja wraz z komentarzem.

Stypendia:

2018 Laureat stypendium DAAD w kategorii University Academics and Scientists na Uniwersytecie w Heidelbergu.
2016–2017 Laureat stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej.
2015–2016 Stypendium im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych dla najlepszych doktorantów przyznane przez Prezydenta Wrocławia.
2013–2015 Stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych doktorantów.
2013–2014 Dwukrotny laureat (w V i VI edycji) stypendium w projekcie Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni.

Bibliografia naukowa

Książki

Kotyl, M. (2020). A Notebook Roll and a Fiscal Codex from the Giessen Papyrus Collection (P.Giss. II), Archiv für Papyrusforschung, Beiheft 39, Berlin: De Gruyter, DOI: https://doi.org/10.1515/9783110664799

Artykuły naukowe

Kotyl, M. (2022). An account from the dossier of domus divina or the archive of Apions, Chronique d’Égypte 97, pp. 206–211. DOI: 10.1484/J.CDE.5.134180
Kotyl, M. (2022). A list of village payments and the bouleutic career of Theodoros, Byzantinische Zeitschrift 115(1), 185–192. DOI: 10.1515/bz-2022-0007
Kotyl, M. (2021). Weaving and Combing: An Account of Expenses for Daily Activities in Later Roman Egypt, Aegyptus 101, 171–181.
Kotyl, M. (2021). A Fragment of a Coptic Homily with a Quotation of Romans 9:20-21 (P.Lips. inv. 2982). Journal of Coptic Studies, 23, 63–10 DOI: 10.2143/JCS.23.0.3289388
Kotyl, M. (2021). ‘God the Father’ or ‘God our Father’? Galatians 1.4–9 on a Miniature Parchment Leaf. New Testament Studies, 67(2), 305–313 DOI:10.1017/S0028688520000314
Kotyl M. (2020). A Land Lease-Related Document from the Agoranomic Dossier of Daippos, Symbolae Osloenses, 94 DOI: 10.1080/00397679.2020.1782032
Kotyl M. (2019). Iliad VII on a Double Parchment Leaf: P.Oxy.11.1389 Revised, Bulletin of the American Society of Papyrologists, 56, 161–166.
Kotyl, M. & Danys, K. (2016). A Name Tag on Piece of Late Roman Amphora (LR7), The Journal of Juristic Papyrology, 45, 1–7
Kotyl, M. (2015). A New Homeric Papyrus: Iliad VII on a Codex Leaf, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 195, 1–9o
Kotyl, M. (2014). A List of Culinary Products and an Account on an Early Ptolemaic Ostracon (O.Giss. inv. 109+307), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 191, 203–206
Kotyl, M. (2014). Ein neuer Papyrus aus dem Dossier des Heron, Sohnes des Phaseis (P.Iand. inv. 409), Archiv für Papyrusforschung, 60/1, 146–152
Kotyl, M. (2014). Resti di un testo letterario di Giessen (P.Giss. inv. 176), Graeco-Latina Brunensia, 19, 71–76
Kotyl, M. (2014). Historia kolekcji papirusów Biblioteki Uniwersyteckiej w Giessen, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia, 3 (34), 29–41
Kotyl, M. (2013). P.B.U.G. inv. 327: A Roman Tax-Receipt from the Giessen Papyrus Collections, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 185, 229–231
Kotyl, M. (2011). Due papiri tolemaici di Giessen (P.Iand.inv. 333 e P.Iand.inv. 438), The Journal of Juristic Papyrology, 41, 67–78

Popularno-naukowe

Kotyl, M. (2011). Tradycja i język, Myszliciel, 2 (3), 12–13.

Konferencje

Czynny udział

2019 29th International Congress of Papyrology, Lecce.
Referat A New Skar Codex: Contribution to the Taxation in Later Roman Egypt”;
2016 28th International Congress of Papyrology, Barcelona.
Referat: P.Giss.inv.216A–C: An Unpublished First-Century Roll with Drafts of P.Hamb. I 3?;
2013 27th International Congress of Papyrology, Warszawa.
Referat: Due elenchi di nomi di persone: Un papiro greco di Giessen (P.B.U.G. inv. 247);
2013 Konferencja w Krakowie: Body, Sexuality, and Pornography.
Referat: Nieprzyzwoite określenia czynności seksualnych w języku łacińskim (Latin obscenities for the sexual behaviours);
2013 Międzynarodowa konferencja we Wrocławiu: ‘A man doth not live by bread onlyʼ. Food, Kitchen and Cuisine in Antiquity.
Referat: A List of Ingredients and One Kitchen Tool: An Unpublished Ostrakon from Giessen (O.Giss. inv.109 + 307);
2012 International PhD Student Conference on Classical, Medieval, Byzantine, Neo-Latin, and Modern Greek Studies, Brno.
Referat: ‘Laetae segetes IIIʼ. Resti di citazioni…? Un papiro letterario di Giessen (P.Giss. inv. 176);
2012 1st National Biblical Conference ‘Biblical symbols and charactersʼ.
Referat: Nomina sacra jako symbole „świętych słów” w greckich manuskryptach biblijnych”

Organizacja

2013 27th International Congress of Papyrology, Warszawa

Członkostwo w organizacjach naukowych
  • Association Internationale de Papyrologues

Polecane linki: