Łukasz Rutkowski

Zainteresowania badawcze

 • archeologia Zatoki Perskiej i Półwyspu Arabskiego: architektura sepulkralna i obrządek pogrzebowy w okresie epoki brązu
 • archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, epoka brązu, Syro-Mezopotamia
 • problematyka zmierzchu wczesnej epoki okresu brązu, ceramika postakadyjska
 • problematyka militarna w świecie starożytnego Bliskiego Wschodu, wojskowość, artefakty broni i inne zabytki metalowe
 • problematyka zróżnicowania etnicznego społeczeństw starożytnego Bliskiego Wschodu
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2007 rozprawa doktorska w Instytucie Archeologii UW pod kierunkiem prof. Piotra Bielińskiego: „Górna Mezopotamia na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. Analiza postakadyjskiego materiału ceramicznego z Tell Arbid”

1998-2002 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW

1997 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW: „Wojskowość w okresie starobabilońskim”

Stanowiska i funkcje

od 2007 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

1998, 2003–2007 zatrudniony w Instytucie Archeologii UW na stanowisku inżynieryjno-technicznym

Projekty badawcze

2015–2018 badania w rejonie Qumayrah w Omanie; jako archeolog (kierownik podprojektu: „grobowce kultury Umm an-Nar”)

2014 udział w badaniach na stanowisku osadniczym Bahra 1 w Kuwejcie; jako archeolog

2010–2012 badania w rejonie Al-Subiyah w Kuwejcie; kierownik samodzielnego projektu:Tumuli graves and other stone structures on the North Coast of Kuwait Bay

2007–2009 udział w pierwszych trzech sezonach badań w rejonie Al-Subiyah (Kuwejt); jako archeolog

2007–2010 koordynator grupy tematycznej: „zabytki metalowe” w międzynarodowym projekcie badawczym Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean (ARCANE), Tigridian Region Group

1997–2010 badania archeologiczne na Tell Arbid (Syria); udział w 15 sezonach wykopaliskowych, jako archeolog-dokumentalista, od 1999 kierownik sektora wykopaliskowego, w latach 2008–2010 udział podwójny, także z misją UAM

Inne doświadczenia archeologiczne

1999–2000 badania archeologiczne na Tell Qaramel (Syria); jako kierownik sektora wykopaliskowego

1996 badania archeologiczne na Tell Shioukh Fauqani (Syria); jako dokumentalista

Stypendia, granty, nagrody

2017 grant „Miniatura 1” na projekt „Ustalenie szczegółowego wieku maksymalnego zasięgu morza w środkowym holocenie w rejonie północnego wybrzeża Zatoki Kuwejckiej na podstawie analizy datowań radiowęglowych w odniesieniu do badanych tam stanowisk archeologicznych”; (grant na pojedyncze działanie naukowe, 2017/01/X/HS3/01146)

Bibliografia naukowa

Książki

2015 Rutkowski, Ł. et alii, Tumuli graves and other stone structures on the north coast of Kuwait Bay (Al-Subiyah 2007–2012), Kuwait—Warsaw: NCCAL—PCMA, 2015

Rozdziały w książkach

2019 Rutkowski, Ł., Late 3rd millennium BC painted pottery from Tell Arbid, (w:) A. Pieńkowska, D. Szeląg, & I. Zych (red.), Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on the occasion of his 70th birthday, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego–PCMA UW, 619–638

2019 Rutkowski, Ł., Reiche, A., O Piotrze, fontannie i Starożytnym Bliskim Wschodzie / About Piotr, a fountain and the Ancient Near East. In A. Pieńkowska, D. Szeląg, & I. Zych (red.), Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on the occasion of his 70th birthday, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego–PCMA UW, 31–46

2019 Rutkowski, Ł., Metal. In E. Rova (ed.), Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean: Tigridian Region [=ARCANE 5] (pp. 165–209). Turnhout: Brepols Publishers.

2012 Rutkowski, Ł., Heliopolis czy Suza? Problem rozbieżności w treści inskrypcji dedykacyjnej na posągu Dariusza Wielkiego, w: J. Olko (red.), Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, Warszawa: Trio, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, 139–152

2011 Rutkowski, Ł., Tumuli graves and other stone structures, w: Ł. Rutkowski (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait. As-Sabbiya 2007–2010, Al Jahra–Warsaw: National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait; PCMA UW, 10–17

2011 Rutkowski, Ł., Tumuli graves — beads and other mortuary gifts, w: Ł. Rutkowski (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait. As-Sabbiya 2007–2010, Al Jahra–Warsaw: National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait; PCMA UW, 19–23

2009 Rutkowski, Ł., Mezopotamia w III tys. p.n.e., w: A. Smogorzewska (red.), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 76–107

2009 Rutkowski, Ł., Sumerowie i Akadowie. Współczesny spór o naturę kontaktów dwóch starożytnych ludów, w: Ł. Grützmacher (red.), Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, Warszawa, 49–62

2007 Rutkowski, Ł., Ceramika okresu Ur III, w: D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 83–97

2007 Rutkowski, Ł., „Jadowite węże z gór”, „wściekłe psy”, „ludzie o powabie małpy” – obraz wroga w świadomości mieszkańców Sumero-Akadu”, w: J. Olko, P. Prządka-Giersz (red)., Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach, Warszawa, 41–55

2007 Rutkowski, Ł., Problematyka militarna w państwie Ur III, w: D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 17–27

Artykuły naukowe

2021 Rutkowski, Ł., Umm an-Nar soft- stone vessel assemblage from Tomb QA 1-1 (Oman) based on finds recovered from half the tomb, Arabian Archaeology and Epigraphy, 1–30. https://doi.org/10.1111/aae.12175

2020 Rutkowski, Ł., Some thoughts on the burial space inside QA 1-1, an Umm an-Nar tomb in Wādī al-Fajj (Oman): a case of incomplete paving of the tomb’s floor, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 50, 305–318

2018 A tumulus cemetery on the north coast of Kuwait Bay: Results of survey and excavation in al-Subiyyah region, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 48, 303–320

2017 Archaeological investigation of Early Bronze Age burial site QA 1 in Wadi al-Fajj in northern Oman: results of the 2016 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 523–542

2015 Rutkowski, Ł., Tumulus burial field on the north coast of Kuwait Bay. Preliminary excavation report on the spring season in 2012, Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 505–528

2014 Rutkowski, Ł., Tumulus burial field on the north coast of Kuwait Bay. Preliminary excavation report on the spring season in 2011, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1, 431–461

2013 Rutkowski, Ł., Archaeological survey in the eastern As-Sabbiya (north coast of Kuwait Bay), seasons 2009–2010, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 479–492

2013 Rutkowski, Ł., Tumuli graves and desert wells in the As-Sabbiya. Preliminary excavation report on the spring season in 2010, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 493–517

2003 Rutkowski, Ł., Some remarks on the use of duckbill fenestrated axes in the Middle Bronze Near East, Światowit 4, fasc. A (2002), Warszawa, 157–160

Redakcja naukowa

2016 redakcja naukowa monografii:
Makowski, M. (2016). Tell Arbid I: Clay Figurines. Warszawa: IKŚiO PAN

2011 Rutkowski, Ł., Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait. As-Sabbiya 2007–2010, Al Jahra–Warszawa: National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait, PCMA UW

Inne

2016 Szymczak, A., Rutkowski, Ł., Archeolodzy na Bliskim Wschodzie, Uniwersytet Warszawski 2/77, 19

2016 Współpraca przy redakcji publikacji: Raport Roczny Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW 2015, Warszawa: PCMA

Konferencje

Wystąpienia

2019 Konferencja “Seminar for Arabian Studies”, Leiden
Referat: “What is with that floor? Some thoughts on organization of the burial space inside QA 1-1, an Umm an-Nar tomb in Wadi al-Fajj (Oman)”

2019 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie 2019”, Warszawa
Referat: „Badania nad cmentarzyskiem kultury Umm an-Nar w północnym Omanie. Grobowiec QA 1–1 na półmetku badań”

2018 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie 2018”, Warszawa
Referat: „Cmentarzysko grobowców kultury Umm an-Nar. Wyniki drugiego sezonu badań wykopaliskowych na stanowisku Qumayrah-Ayn 1 (Oman)”

2017 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie 2017”, Warszawa
Referat: „Cmentarzysko Qumayrah-Ayn 1 (Oman); wyniki pierwszego sezonu badań wykopaliskowych”

2017 Konferencja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: „Tradycje sepulkralne starożytnej Arabii. Badania archeologiczne w regionie Qumayrah (Oman) 2015–2016 i związane z nimi pomysły na dalsze działania naukowe”

2017 Konferencja „Seminar for Arabian Studies” Londyn
Referat: „A tumulus cemetery on the north coast of Kuwait Bay: Results of survey and excavation in the Al-Subiyah region”

2016 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie — badania archeologiczne, studia, konserwacja”, Warszawa
Referat: „Pozostałości z okresu postakadyjskiego na cytadeli w Tell Arbid”

2016 Seminarium „Badania archeologiczne Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w rejonie Zatoki Perskiej (w Kuwejcie i Omanie). Przegląd dotychczasowych projektów oraz nowe wyzwania badawcze”, Warszawa
Referat: „Cmentarzysko tumulusowe w rejonie Al-Subiyah  Podsumowanie badań z lat 2007–2012”

2016 Konferencja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW,  Warszawa
Referat: „Architektura grobowa w dolinie Qumairah (Oman) – pomysły, perspektywy i problemy badawcze”

2014 Konferencja „Kuwait Through the Ages”, Kuwejt
Referat” „Mysterious elongated stone structures along the north coast of Kuwait Bay”

2013 Warsztaty „From the Red Sea to the Gulf”, Warszawa
Referat: “Investigations of an ancient tumulus-cemetery on the north coast of Kuwait Bay”

2012 8. International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa; warsztat: “Seven Generations Since the Fall of Akkad”
Referat: “Late 3rd millennium BC painted pottery”

2009 ARCANE Project – 2. Workshop Regional Group RG09, Wenecja
Referat: “The Eski Mosul sites excavated by the Japanese team: Jikan, Fisna, Thuwaij, Jessary”

2006 ARCANE Project – 1. Workshop Regional Group RG 09 Group Meeting, Warszawa
Referat: “Metals from the Tigridian region”

2004 4. International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Berlin
Poster: “Post-Akkadian pottery from Tell Arbid”

Organizacja

2016 Konferencja „Badania archeologiczne Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w rejonie Zatoki Perskiej (w Kuwejcie i Omanie) Przegląd dotychczasowych projektów oraz nowe wyzwania badawcze”, Warszawa

2013 Warsztaty “From the Red Sea to the Gulf”, Warszawa

Działalność popularyzatorska
 • Zaangażowany w organizowane przez CAŚ wystawy tematyczne i okolicznościowe:
  – przygotowanie techniczne i merytoryczne wystawy organizowanej przez ambasadę RP w Kuwejcie: “Ten years of Kuwaiti-Polish Archaeological Cooperation” (Muzeum Narodowe Kuwejtu, październik-listopad 2016)
  – kurator wystawy „W cieniu wojny. Zabytki Syrii i Iraku w badaniach CAŚ UW” (Pałac Kazimierzowski, kwiecień 2016)
  – udział przy realizacji wystawy: Szkoła aleksandryjska. Polskie badania na Kom El-Dikka 1960–2011
 • Przygotowanie materiałów do stworzenia strony internetowej www.heritage.pcma.uw.edu.pl, towarzyszącej wystawie „W cieniu wojny…”
 • Oprowadzanie kuratorskie (lekcja muzealna) po wystawie „W cieniu wojny…” uczniów ze szkół partnerskich z CAŚ UW: Zespołu Szkół z Podkowy Leśnej, w tym Gimnazjum im. Kazimierza Michałowskiego oraz Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Edison z Warszawy
 • Wykład popularyzatorski w Służewskim Domu Kultury pt. „W krainie tysiąca wież – archeologiczny rekonesans w Omanie” (24.05.2016)
 • Wykład w ramach Szkolenia dla koordynatorów ds. ochrony dóbr kultury pt. Kultura i sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem zabytków plastyki i rzemiosła z obszaru dzisiejszej Syrii i Iraku jako potencjalnych przedmiotów przemytu (Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Ośrodek w Krakowie 08.10.2015)
 • Newsletter PCMA, teksty o badaniach nad cmentarzyskiem tumulusowym w północnym Kuwejcie

Polecane linki