Urszula Iwaszczuk

Zainteresowania badawcze:

  • archeozoologia
  • archeoichtiologia
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2016 Kurs “Fish Osteology Advanced”, prowadzący: prof. Wim Van Neer, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Bruksela

2015 Przewód doktorski: „Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznych grodów i osad na ziemiach Polski” (promotor: prof. dr hab. Alicja Lasota-Moskalewska), Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

2015 Kurs ‘Fish Osteology’, prowadzący: prof. Wim Van Neer, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Bruksela

2011–2012 Studia podyplomowe: Menedżer Projektów Badawczych, w ramach projektu: Menedżer dla nauki i biznesu. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

2001 Praca magisterska: „Analiza szczątków zwierzęcych ze stanowiska w Szestnie ‘Czarny Las’, gm. Mrągowo”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Stanowiska i funkcje

od 2019 Koordynator Projektu Restrukturyzacyjnego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego (decyzja z dnia 31 grudnia 2018 nr 12781/E-343/R/2018)

od 2019 Kierownik Pracowni Bioarcheologicznej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego

od 2018 Adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego

2018/2019 (semestr zimowy) Wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (przedmiot: Elements of Archaeozoology (kierunek: Archeologia, studia anglojęzyczne)

2011/2012 Wykładowca w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Instytut Antropologii i Archeologii, przedmioty: Archeozoologia, Nauki o Środowisku (kierunek: Archeologia, studia stacjonarne, III rok)

Projekty badawcze

Badania szczątków zwierzęcych z terenu Afryki północno-wschodniej i Bliskiego Wschodu:

2019 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Berget el-Sheb, Egipt
2019 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z depozytu fundacyjnego ze świątyni Totmesa III w Deir El-Bahari, Egipt
2018–2019 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych w ramach projektu Asasif, Egipt
2018 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Nea Paphos, Cypr
2018–2019 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Kharaib el-Desht, Kuwejt
2017 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z regionu Atbary, Sudan
2017 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z El-Kurru, Sudan
2017 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Ghazali, Sudan
2015 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z El-Detti, Sudan
2013–2017 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z El-Zuma, Sudan
2009 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Deir el-Bahari, Egipt
2008–2009 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Sheikh abd el-Gurna, Egipt

Badania szczątków zwierzęcych z terenu Polski:

2017–2018 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych ze średniowiecznej pułapki na ryby z Ostrowa Lednickiego (wraz z dr A. Gręzak)
2016–2018 Badania archeozoologiczne kości ryb z Chełma, ul. Lubelska (materiały średniowieczne)
2014 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Placu Teatralnego w Warszawie (materiały nowożytne)
2007–2011, 2015 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Nasielska (materiały wczesnośredniowieczne)
2007, 2009 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Łomży (materiały późnośredniowieczne)
2004 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Ruskiej Wsi (materiały wczesnośredniowieczne)
2003–2004 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Bochenia (materiały wczesnośredniowieczne)
1999–2004 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Szestna-Czarnego Lasu (materiały wczesnośredniowieczne)

Badania szczątków zwierzęcych z terenu Rosji:
2017–2019 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Tanais

Stypendia, nagrody i granty

2019 Stypendium Fundacji Lanckorońskich (Bruksela, 1 miesiąc)

2018 Nagroda JM Rektora UW III stopnia

2018 Grant NCN w konkursie Preludium 13, nr 2017/25/N/HS3/02910, „Wczesnorzymskie naczynia do gotowania z rezydencjonalnej dzielnicy Nea Pafos – w świetle badań typologicznych, archeometrycznych i funkcjonalnych”, wykonawca.

2018 Mikro-grant Rektora UW „Analiza kości ryb z Kharaib el-Desht (Kuwejt) w Królewskim Belgijskim Instytucie Nauk Przyrodniczych w Brukseli”, realizacja: 21.07-1.08.2018, kierownik projektu.

2017–2018 Grant NCN w konkursie Opus 11, nr 2016/21/B/HS3/03423, „Hellenistyczna zabudowa Tanais – fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań”; wykonawca

2017–2018 Grant w konkursie Opus 7, nr 2014/13/B/HS3/04930, „Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie”; wykonawca

2014–2017 Grant NCN w konkursie Preludium 7, nr 2014/13/N/HS3/04620, „Możliwości badania gospodarki mikroregionów El-Zuma/El-Detti i Tanqasi na podstawie szczątków zwierzęcych znalezionych w kontekście sepulkralnym”; kierownik projektu

2009/2010 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (2 miesiące)

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

w druku Iwaszczuk U., Wouters W., Ryby w diecie mieszkańców zespołu rezydencjalno-sakralnego w Chełmie-Wysokiej Górce, w: Buko A. (red.), Wydawnictwo IAIE

2018 Iwaszczuk U., Aneks 1. Kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Nasielsku, w: Błoński M., Nasielsk we wczesnym średniowieczu, Wydawnictwo IAiE PAN, 248–270

2016 Iwaszczuk U., Zwierzęce szczątki kostne z wczesnośredniowiecznej osady w Ruskiej Wsi, stan. 13, gm. Mrągowo, w: Popielska-Grzybowska J., Iwaszczuk J. in co-operation with Józefów-Czerwińska B. (Red.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko. Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk, 125–130

2015 Iwaszczuk U., O czym mówią kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznych grodzisk mazowieckich, w: Żurek M., Krasny-Korycińska M. (red.), Grody średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza, Archaeologia Hereditas 4, Warszawa-Zielona Góra, 227–236

2008 Dulinicz M., Iwaszczuk U., Interdyscyplinarne badania wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk z Mazowsza, w: Chudziak W. (red.), Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, Toruń, 149–172

Artykuły naukowe

2019 Iwaszczuk U., Niderla-Bielińska J., Ścieżyńska A., Kings and peasants from El-Zuma/El-Detti microregion in the Early Makurian period. Economic aspects of animal bones from funerary contexts. PLoS ONE 14(2): e0212423.

2018 Gręzak A., Iwaszczuk U., Pydyn A., Popek M., Radka R., Średniowieczna wiersza z rejonu mostu zachodniego na Ostrowie Lednickim, Studia Lednickie 17, 161–179

2016 Iwaszczuk U., Animals from tumuli in El-Detti, Sudan: From bone remains to studying ritual, Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 431–446

2015 Iwaszczuk U., Animal remains from the Early Makurian cemetery in El-Zuma (season 2013), Polish Archaeology in the Mediterranean 24(1), 425–430

2014 Iwaszczuk U., Animal husbandry on the Polish territory in the Early Middle Ages, Quaternary International 346, 69–101

2012 Iwaszczuk U., Szczątki zwierzęce z kompleksu osadniczego w Szestnie-Czarnym Lesie, Światowit VII (XLVIII), fasc. B, 51–65

2012 Iwaszczuk U., Animal bone remains from Sheikh Abd el-Gurna: issues and opportunities, Polish Archaeology in the Mediterranean 21, 691–702

2010 Iwaszczuk U., Kości zwierzęce z późnośredniowiecznej warstwy kulturowej w Łomży. Analiza archeozoologiczna, Studia Łomżyńskie 20, 7–16

Konferencje

Czynny udział

2019 „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa
Referat (z M. Mierzejewską): „Sumy i rekiny, czyli o osiemnastowiecznej kuchni fajlakańskiej od… kuchni”

2019 „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa
Poster (z M. Więch): „Jakie tajemnice kryją cysterny w Nea Pafos na Cyprze”

2019 „Pontica et Caucasica II. Interdyscyplinarne badania nad starożytnościami Morza Czarnego”, Warszawa
Referat: „Horse remains from Tanais – the beginning of a great adventure”

2018 Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Sesja Sprawozdawcza 2018, Warszawa
Referat (z A. Gręzak): „Taaaka ryba… Analiza archeoichtiologiczna zawartości średniowiecznej pułapki z Jeziora Lednickiego”

2018 „13th ICAZ International Conference”, Ankara, Turcja
Referat (z M. Materą): „Exploitation of Fish Resources at Tanais, Southern Russia”

2018 XXV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „El-Kurru: zwierzęta w średniowiecznym mieście”

2017 Konferencja „Bayuda and its Neighbours. The Archaeology of the Bayuda Desert. Second International Bayuda Conference”, Gdańsk
Referat: “Offerings for the king? New look at the animal remains from El-Zuma tumuli field”

2017 Konferencja „Fourth Interdisciplinary Conference: Verbal, Visual and Scientific Narratives”, Pułtusk
Referat: “El-Zuma in Sudan: tales of an archaeolozoologist”

2017 Konferencja „XXIV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna”, Gdańsk
Referat (z J. Niderla-Bielińską i A. ŚcieżyńskĄ): „ El-Zuma 2017: przełom w badaniach szczątków zwierzęcych?”

2017 Sesja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: „Tumulusy T.1 i T.4: nowe spojrzenie na zwierzęcy materiał kostny z El-Zuma”

2017 Konferencja „The Sixth Postgraduate Zooarchaeology Forum
Referat: “Animal sacrifice as a part of burial rituals in the Early Makurian tumuli field in El-Zuma, Sudan”

2016 Sesja „Wczesna Makuria – projekt badawczy”, Warszawa
Referat: „Ofiary zwierzęce jako część rytuału pogrzebowego na cmentarzysku w El-Zuma”

2016 Konferencja „Projekty badawcze misji świątyni Hatszepsut w Deir El-Bahari”, Warszawa
Referat: „Kości ze śmietnika, czyli archeozoolog w grobowcach Trzeciego Tarasu świątyni”

2016 Konferencja Sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: „Kości zwierzęce z tumulusów w El-Detti”

2015 „XXII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna”, Gdańsk
Referat: „El-Zuma 2015: szczątki zwierzęce z tumulusów 1 i 7”

2014 „Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW”, Warszawa
Referat: „Pogranicze polsko-ruskie w świetle zwierzęcych materiałów kostnych. Przykład Podlasia i rejonu tzw. grodów czerwieńskich”

2014 „XXI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna”, Gdańsk
Referat: „Szczątki zwierzęce ze stanowiska El Zuma. Sezony 2013 i 2014”

2012 Konferencja „Arqueología de la agricultura y la ganadería en la Alta Edad Media europe (Siglos V–X)/ Archaeology of farming and animal husbandry in early medieval Europe (5th–10th centuries)”, Vitoria-Gasteiz
Poster: ”Animal husbandry on Polish territory in the Early Middle Ages”

2011 Konferencja „Grody średniowiecznego Mazowsza – pamięci prof. Marka Dulinicza”, Warszawa
Referat: „O czym mówią kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznych grodzisk mazowieckich”

2004 Konferencja „Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych”, Toruń
Referat (z M. Duliniczem): „ Interdyscyplinarne badania wybranych stanowisk wczesnośredniowiecznych z terenów Mazowsza”

Organizacja

2017 członek komitetu naukowego konferencji „Fourth Interdisciplinary Conference: Verbal, Visual and Scientific Narratives”, Pułtusk

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2017 członek International Council for Archaeozoology (ICAZ)

Działalność popularyzatorska

2019 festiwal „Ścieżki Archeologii. Nauka – Kultura – Popkultura”.

2018 zajęcia „Kto zabił kulawego psa” w Muzeum Regionalnym w Pułtusku dla dzieci ze szkół i przedszkoli z gminy Pułtusk.

2017 zajęcia dla dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego w Grodzisku Mazowieckim „Zwierzęta i archeolodzy” organizowane przez „Stowarzyszenie Europa i My”.

2016 warsztat archeozoologa w ramach Pikniku Rodzinnego Odkryj UW!

2014 wykład w ramach sesji popularno-naukowej „Jak geny zmieniły historię”, Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku; temat wykładu: „Archeozoologia, czyli kości zostały rzucone”.

2013–2017 Akademia Humanistyczna w Pułtusku – cykl zajęć z archeozoologii w ramach Humanistycznego Uniwersytetu Dla Dzieci.

Polecane linki

Profil w serwisie Academia.edu