Piotr Makowski

Zainteresowania badawcze:

  • Rozwój osadnictwa południowego Lewantu (zwłaszcza południowej Jordanii) na przestrzeni okresów islamskich
  • Przemiany w kulturze materialnej Lewantu (ze szczególnym uwzględnieniem znalezisk ceramicznych) na przestrzeni okresu wczesno- i środkowoislamskiego
  • Przemiany w strukturze miast Bliskiego Wschodu na przestrzeni okresu wczesno- i środkowoislamskiego
  • Losy kościołów i społeczności chrześcijańskich na przestrzeni okresu wczesno- i środkowoislamskiego
  • Kultura materialna okresu Wypraw Krzyżowych
  • Ikonografia nubijska
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2020 Obrona rozprawy doktorskiej: Life among the ruins: an archaeological assessment of Khirbat edh-Dharih and the southern Transjordan during the 10th-12th centuries – dyplom z wyróżnieniem

2013–2019  Studia stacjonarne doktoranckie (III stopnia), Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego – w zakresie archeologii

2011–2014  Studia równoległe magisterskie (II stopnia), Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

2011–2013  Studia magisterskie (II stopnia), Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – dyplom z wyróżnieniem

2008–2011  Studia licencjackie (I stopnia), Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Stanowiska i funkcje

2020 Adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Projekty badawcze

od 2019  Udział w wykopaliskach i dokumentacja ceramiki islamskiej, Mustis (Tunezja), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2016  Opracowanie materiału zabytkowego z kościoła Mar Girgis, Rachkida (Liban), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w kooperacji z Uniwersytetem Świętego Józefa w Bejrucie

od 2016  Opracowanie materiału zabytkowego z ostatnich faz funkcjonowania (X–XX wiek), Khirbat edh-Dharih (Jordania), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

2016  Prowadzenie odcinka wykopalisk, Kom el-Dikka, Aleksandria (Egipt), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2014–2015  Prowadzenie odcinka, dokumentacja i inwentaryzacja zabytków ruchomych – Dongola (Sudan), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2013  Udział w wykopaliskach, Tyritake (Ukraina), Muzeum Narodowe w Warszawie

2010, 2012  Prowadzenie odcinka, dokumentacja fragmentów malowideł ściennych, Jiyeh (Liban), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendia i granty

Granty

2019–2020  realizacja grantu Narodowego Centrum Nauki otrzymanego w ramach programu ETIUDA 7: Life among the ruins. Khirbat edh-Dharih and southern Transjordan in the Middle Islamic period (from the late 10th to 14th century): an archaeological assessment, 102 560,00 zł, ósma pozycja na liście rankingowej w panelu HS3

2017–2019  realizacja grantu Narodowego Centrum Nauki otrzymanego w ramach programu PRELUDIUM 12: Życie pośród ruin. Ponowne zasiedlenie Khirbat edh-Dharih w późnych okresach islamskich (XXX wiek), 96 692,00 zł, piąta pozycja na liście rankingowej w panelu HS3

Stypendia

2020 (przełożone na rok 2021) Stypendium Fundacji Lanckorońskich

październik–grudzień 2016 Stypendium CAŚ realizowane w Stacji Badawczej w Kairze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

czerwiec–lipiec 2016 American Center of Oriental Research w Ammanie, The Pierre and Patricia Bikai Fellowship

wrzesień–grudzień 2015, marzec 2016 stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze

Bibliografia naukowa

Gwiazda, M., Piątkowska-Małecka, J., Barański, T., Makowski, P., Wicenciak, U. (2021). Sidon’s/Ṣaydā northern hinterland during the Early Byzantine–Early Islamic transition, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, DOI: https://doi.org/10.1086/712931

Makowski P., (2021), (Review) A. Lichtenberger and R. Raja (eds.): Middle Islamic Jerash (9th Century–15th Century). Archaeology and History of an Ayyubid/Mamluk Settlement, Tornhout: Brepols 2018, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 171, (in press)

Makowski P., (2020), Preliminary remarks on the pottery from the last phases of occupation at Dharih, southern Jordan (late 10th to 20th centuries), (in:) A. Otto, M. Herles, K. Kaniuth, L. Korn, A. Heidenreich (eds), Proceedings of the 11th International Congress of Archaeology of the Ancient Near East, The Islamic Session, Wiesbaden: Otto Harrassovitz Verlag, 583–596

Makowski P., (2020), Liturgy after an earthquake. The reduction of sacral space of churches in the cities of Jund al-Urdunn, (in:) A. Łajtar, K. Jakubiak (eds), Ex Oriente Lux. Studies in Honour of Jolanta Młynarczyk, Warsaw: Warsaw University Press, 363–373.

Makowski P. with contributions of Malarczyk D., Kowarska Z., Lenarczyk S., Brochocki J., (2019), A preliminary report on Polish–Lebanese excavations at the St. George’s (Mar Girgis) church in Rachkida (Northern Lebanon), Journal of Islamic Archaeology 6(II), 209–239 DOI: doi.org/10.1558/jia.36308

Makowski P., (2019), Trójca Święta pod przedstawieniem Maistas Domini z katedry w Faras, AD REM 3/2019, 22–31

Bouchaud C., Monchot H., Villeneuve F., Makowski P., Marrast A., (2018), Agro-pastoral production and landscape evolution during Antiquity and Islamic periods (AD 1st-12th centuries) at Dharih (Jordan), Journal of Islamic Archaeology 5(I), 39–70 DOI: doi.org/10.1558/jia.37691

Makowski P., (2016), In Search of Nubian Master-Builders: An Architectural Drawing from the Cathedral in Faras (with an appendix: Prayer of a young woman by van Gervern Oei V.), Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 809–833 DOI: 10.5604/01.3001.0010.3017

Makowski P., (2015), The Holy Trinity in Nubian Art, (in:) D. Dzierzbicka, W. Godlewski (eds), Dongola 1. Reports 2012–2014. Fieldworks, Conservation and Site Management (=PCMA Excavation Series 3), Warsaw: Warsaw University Press, 293–308

Makowski P., (2015), Przedstawienia fundatorów w kościołach bizantyjskiej i umajjadzkiej Transjordanii – chęć upamiętnienia czy element zindywidualizowanego kultu zmarłych?, (in:) A. Kucz, P. Matusiak (eds), Szkice o Antyku, Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 73–90

Waliszewski T., Antos M., Jaworski P., Makowski P., Romaniuk M., Solecki R., Szymczak A., (2015), Preliminary Report on the 2012 and 2013 excavations seasons at Jiyeh (Porphyreon): work in Sector D (Residential Quarter), Polish Archaeology in the Mediterranean 24(1), 453–474 DOI: 10.5604/01.3001.0010.0087

Makowski P., (2014), Proces adaptacji pogańskich miejsc kultu. Przemiany w topografii kultowej późnoantycznej Gerazy, (in:) T. Dziurdzik (ed.), Materiały z III Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu „Roma, Romae, Romae, Warszawa, 217–237

Makowski P., (2013), Uwagi odnośnie obrazu wpływów zewnętrznych oddziałujących na rozwój chrześcijańskiej architektury nubijskiej, Szkice z Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu 2, 315–342

Recenzent czasopism:
Inne

Doświadczenie dydaktyczne

  • prowadzenie zajęć pomocniczych do bloku Archeologia Bliskiego Wschodu, semestr letni 2019, wraz z dr. hab. Krzysztofem Jakubiakiem (IA UW)
  • prowadzenie ćwiczeń dla studentów drugiego roku archeologii z przedmiotu Archeologia Bliskiego Wschodu – semestr letni 2017, wraz z dr. hab. Dariuszem Szelągiem (IA UW)
  • prowadzenie ćwiczeń dla studentów pierwszego roku archeologii z przedmiotu Wstęp do archeologii – semestr letni 2015, wraz z dr. hab. Markiem T. Olszewskim (IA UW)

Polecane linki