Kamila Nocoń

Zainteresowania badawcze:

  • Archeologia Grecji, Cypru oraz kolonii Morza Czarnego
  • Produkcja i konsumpcja antycznej ceramiki kuchennej na tle zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2020 obrona rozprawa doktorskiej: „Zmiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne w Nea Pafos na Cyprze w okresie hellenistycznym i rzymskim w świetle badań nad ceramiką kuchenną ze stanowiska Agora”, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Kraków

2011–2018 Wydział Historyczny Uniwersytet Jagielloński, Kraków; studia doktoranckie (2011–2014) „Wschodniogrecka ceramika stołowa z greckich kolonii północnych wybrzeży Morza Czarnego”

2012–2015 „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko”, projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego – Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie; (Society – Environment – Technologies” (SET), Jagiellonian University, Kraków, Poland – a project realized within the Human Capital Operational Programme, financed from Sub-activity 4.1.1 „Strengthening of the didactic potential of the university and increasing the number of graduates of key faculties for the economy based on knowledge” co-financed by the European Union within the European Social Fund, Kraków)

2004–2009 Archeologia – studia magisterskie. Praca magisterska pt. „Importowane greckie naczynia stołowe okresu klasycznego w kurhanach stepowego wariantu kultury scytyjskiej”, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2003–2007 Kulturoznawstwo, spec. Mediterraneistyka. Praca licencjacka pt. „Wymiana handlowa między Grekami a Scytami w świetle importu ceramiki i produkcji wina”, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Stanowiska i funkcje

Od 2020 Adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2016–2018 Reprezentantka Doktorantów przy Radzie Naukowej Instytutu Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

2012–2013 Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej – opiekun merytoryczny sztuki greckiej i cypryjskiej

2006–2007 Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Archeologii, UJ

Projekty badawcze

2020–2023 kierownik projektu „Produkcja i konsumpcja ceramiki kuchennej z badań Paphos Agora Project na Cyprze w okresie środkowo późnorzymskim (III–VII wiek n.e.) na tle zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych”. grant NCN Sonatina 4 (2020/36/C/HS3/00173) (LINK)

2015–2019 doktorant-stypendysta w ramach projektu MAESTRO 6 „Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych” grant NCN 2014/14/S/HS3/00283 pod kierunkiem prof. E. Papuci-Władyki, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński

2016 Opracowanie ceramiki kuchennej okresu hellenistycznego w ramach projektu: HALASARNA. The Apollo Sanctuary and the Late Roman Settlement in Halasarna (Kos). The History of an Ancient Sanctuary, its Decline and its Final Transformation into a Late Roman/Early Christian Settlement (projekt międzynarodowy), National and Kapodistrian University of Athens

Inne badania archeologiczne

2019 Badania archeologiczne na Wzgórzu Katedralnym (Domberg) we Freising, Niemcy. Prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna

2019 Badania archeologiczne na stanowisku neolitycznym w Wilsbiburgu, Niemcy. Prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna.

2018 dokumentacja cyfrowa wybranych zabytków z kolekcji IA UJ, realizowane wraz z zespołem: dr hab. P. Ćwiąkała, dr E. Puniach, W. Niewiem z AGH w Krakowie

2012–2014 członek zespołu przygotowującego nową edycję przedwojennych polskich tomów Corpus Vasorum Antiquorum

2011–2013 Polska Misja Archeologiczna „Tyritake”, Ukraina, Muzeum Narodowe w Warszawie; kierownik projektu: dr A. Twardecki, prace terenowe, prace dokumentacyjne, opracowanie ceramiki wschodniogreckiej

2010–2011 Badania archeologiczne w Olkuszu: stanowiska późno średniowieczne i nowożytne. Prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna.

2010 Pichvnari Archaeological Expedition, Pichvnari, Gruzja, Ashmolean Museum of Art and Archaeology, University of Oxford, kierownik projektu prof. Michael Vickers, prace terenowe

2010 Badania ratownicze na stanowisku Wierzchosławice, Polska. Prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna

2009 Badania archeologiczne na Placu Szczepańskim, Kraków, Polska. Prace terenowe i dokumentacyjne

2009 Badania archeologiczne IA UJ. Chora starożytnej Akry, stanowisko Zavietnoie 5, Krym, Ukraina. kierownik projektu prof. dr hab. E. Papuci-Władyka, prace terenowe i dokumentacyjne

2008 Polska Misja Archeologiczna w Nea Paphos, Cypr, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, kierownik projektu dr H. Meyza, prace terenowe.

2008 Badania ratownicze na stanowisku Modlnica, Polska. Prace terenowe i dokumentacyjne.

2007 Koszary Projekt. Ukraina. IA UJ. kierownik projektu prof. dr hab. E. Papuci-Władyka, prace terenowe i dokumentacyjne.

2007 Badania ratownicze na stanowisku Mistrzejowice stan. 127 Kraków. Prace terenowe i dokumentacyjne.

Stypendia

2018  Erasmus Plus, National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of History and Archaeology, semester letni

2014 marzec, stypendium Robert Anderson Trust, Londyn, Wielka Brytania, 1 miesiąc University College of London, Institute of Classical Studies, kwerenda biblioteczna

2015–2019 stypendium grantu MAESTRO 6

2012–2017 stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej UJ

2012–2015 stypendium programu SET

2012–2014 stypendium Wydziału Historycznego UJ

2012–2014 stypendium rektora UJ dla najlepszych doktorantów

2012 stypendium Robert Anderson Trust, Londyn, Wielka Brytania (1 miesiąc), University College of London, Institute of Classical Studies, kwerenda biblioteczna

2009  stypendium Socrates-Erasmus (5 miesięcy), Center of Black Sea Studies, Aarhus Universitet

Bibliografia naukowa

Miszk Ł., Kajzer M., Miścicki W., Nocoń K., Ostrowski W. (w druku) CAA2019 Kraków. Checking Object Integrity. Proceedings of the CAA 2019 Kraków Conference. Tübingen: University of Tübingen Press.

Nocoń K., Marzec E. (w druku). Continuity and changes in the local production of Hellenistic and Early Roman cooking pottery from Nea Paphos (Cyprus). Bulletin of the American Schools of Oriental Research

Nocoń K. (2022). Cultural shift or short-lived fashion? Interpreting the role of Hellenistic braziers from the Agora of Nea Paphos, Cyprus. Annual of British School at Athens, 117
DOI: https://doi.org/10.1017/S0068245422000053

Nocoń K. (2021). Understanding changes in the supply pattern of Roman cooking pottery from Morfou Bay to Nea Paphos: evidence from the Paphos Agora Project. Polish Archaeology in the Mediterranean 30/2, 231-249
DOI: 10.31338/uw.2083-537X.pam30.2.21

Nocoń K. (2020). Hellenistic and Roman cooking and kitchen pottery. In E. Papuci-Władyka (ed.) Paphos Agora Project (PAP), 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011–2015) – First Results. Historia Iagellonica, Kraków, 297–321

Marzec E., Kajzer M., Nocoń K. (2020). Methodology – macroscopic analysis of pottery (table wares, unguentaria, lamps, and kitchen wares). E. Papuci-Władyka (ed.) Paphos Agora Project (PAP), 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011–2015) – First Results. Historia Iagellonica, Kraków, 217–222

Nocoń K. (2019). Culinary customs in Late Hellenistic Paphos based on cooking pottery deposit from the eell in Paphos Agora, Cyprus. In A. Peignard-Giros (ed.), Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture during the Hellenistic Period, IARPotHP 2, Wien, 517–527

Boruchowski, P. Ćwiąkała, M. Kajzer, W. Niewiem, K. Nocoń, E. Puniach (2018). Photogrammetric Documentation of Ceramic Vessels. In E. Papuci-Władyka (ed.) Mystery of the City of Aphrodite, Archaeological Heritage Versus New Technologies, Kraków

Nocoń K. (2016). A Hellenistic brazier from the Jagiellonian University Institute of Archaeology collection of antiquities, Studies in Ancient Art and Civilization 20, 103–114

Nocoń K. (2016). Ceramika attycka okresu klasycznego w kurhanach scytyjskich strefy stepowej. Zarys problemu. In B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrkowski (ed)., Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery, Biskupińskie Prace Archeologiczne 11, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Prace Komisji Archeologicznej 21, Biskupin–Wrocław, 323–338

Nocoń K. (2016). “All you need is a pot and you’ll make a soup…”. Kitchen and cooking pottery from the Agora in Nea Paphos. In E. Papuci-Władyka, A. Dobosz (ed.), In the Heart of Ancient City, Five Years of Kraków Archaeologists’ Research at the Paphos Agora on Cyprus (2011–2015), Kraków, 45–47

Nocoń K. (2013). An unpublished Ionian cup from the National Museum in Warsaw. Studies in Ancient Art and Civilization 17, 121–126

Nocoń K. (2013). Greek Fine Ware Pottery as Indicator of Shared New Practices and Habits in Scythians Steppe Zone Tribes. In L. Bombardieri, A. D’Agostino, G. Guarducci, V. Orsi and S. Valentini (ed.), (II) SOMA 2012 Identity and Connectivity Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1–3 March 2012, (=BAR International Series 2581), 1157–1162

Nocoń K. (2012). Grecka ceramika stołowa okresu klasycznego jako element greckoscytyjskich kontaktów handlowych i kulturowych. Zarys problemu, In Ł. Gędłka, T. Krzyżanowski, M. Michalski (ed.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa Regiones Euxinum Spectantes Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni wieków, 28–29 X 2010, Kraków, 25–34

Konferencje

Czynny udział

2022 32nd Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores „Linking Pots: Manufacturing and selling Roman pottery in the Eastern Mediterranean.
Poster: „The Chaîne Opératoire of Middle and Late Roman cooking pottery traditions of Nea Paphos, Cyprus”

2021 Poles in the Near East conference.
Referat:”Contrasting consumption. Changes in standards of usage of Late Hellenistic and Early Roman cooking pottery from the Agora in Nea Paphos”

2021 Poles in the Near East conference.
Referat: „Multiperspective approach on the research of the Middle and Late Roman cooking pottery from the Agora in Nea Paphos. Questions, methods, and theories”

2019 4th IARPotHP Conference. Manufacturers And Markets: The Contributions Of Hellenistic Pottery To Economies Large And Small; Athens, Greece
Referat (Nocoń K., Marzec E., Müller N.S., Kiriatzi E.): “Production and Consumption of cooking pottery in the Local Market of Nea Paphos, Cyprus. An Integrated Archaeological and Archaeometric Approach”

2019 47th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Annual Conference, Check Object Integrity, Kraków
Referat (Puniach E., Ćwiąkała P., Boruchowski M., Niewiem W., Nocoń K.): “3D documentation of ceramic vessels with the use of modern measurement technologies”

2018 CAApl 2018 ArchaeoTrek, Toruń
Referat (W. Niewiem, M. Kajzer, K. Nocoń): „FocusSphere® jako nowe narzędzie w służbie archeologii”

2017  international colloquium Nea Paphos and Western Cyprus, New Archaeological and Historical perspectives, Nea Paphos, Cypr
Poster: „Changes in food preparation in Late Hellenistic and Early Roman periods based on cooking pottery from the Agora at Nea Paphos”

2017  conference Exploring the Neighborhood: The Role of Ceramics in Understanding Place in the Hellenistic World, Castela, Chorwacja
Poster (K. Nocoń, E. Marzec, A. Hain): „Neighbourhood Interactions. Hellenistic Cooking Pottery from the Sanctuary of Apollo in Ancient Halasarna, Kos”

2017  Workshop 1, “Pottery of Cyprus from the Archaic to the Byzantine Eras”, Athens, Grecja
Referat: „Late Hellenistic Western Cypriot cooking pottery”

2016 3rd International post-graduate conference “The Land of Fertility. South East Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Over Borders. Migration of People, Goods Ideas in ancient Times”, Kraków
Referat: “The long distance exchange of non-local production cooking pottery. Perspective from Agora in Nea Paphos Cyprus”

2016 konferencja: In the Heart of Ancient City. Five Years of Kraków Archaeologists’ Research at the Paphos Agora on Cyprus (2011–2015), Kraków
Referat: “All you need is a pot and you’ll make a soup… Kitchen and cooking pottery from the Agora in Nea Paphos”

2015 konferencja: Nea Pafos, 50 lat polskich badań wykopaliskowych, 1965–2015, Warszawa
Referat (K. Nocoń, M. Kajzer): „7m3 znalezisk, czyli co kryła w sobie późnohellenistyczna studnia z Agory w Pafos

2015 konferencja: IARPotHP 2, Daily Life in a Cosmopolitan World: pottery and Culture during the Hellenistic Period, Lion, Francja
Referat: “Culinary Customs in Late Hellenistic Paphos Based on Cooking Pottery Deposit from the Well in Paphos Agora, Cyprus”

2016 konferencja: 13th European Meeting on Ancient Ceramics, Ateny, Grecja
Poster: „Chronology of cooking pottery from a closed deposit from the Agora in Paphos, Cyprus”

2015 3rd symposium of Greek Gastronomy. Over a stove: Women in the Kitchen. Chania, Kreta, Grecja
Poster: “Paphian culinary traditions in Late Hellenistic Period”

2015 2nd International Post-Graduate Conference: The Land of Fertility. South East Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest. Origins and functioning of Ancient Cities, Kraków
Referat: “Food supply chain in Cyprus during the Hellenistic period”

2015 konferencja: Ancient Cyprus Today: Museum collections and new research approaches to the archaeology of Cyprus, Sztokholm, Szwecja
Referat: “Hellenistic Kitchen ware from Paphos Agora Project”

2015 International Doctoral Student Conference on Archaeology (IDSCA 2015), Zagrzeb, Chorwacja
Referat: “Casseroles, Frying Pans, Cooking Pots. Kitchen utensils from Hellenistic Period from Paphos Agora”

2014 Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Kraków
Referat: „Ceramika kuchenna za stanowiska Agora w Nea Papfos. Wybrane aspekty”

2014 konferencja: POCA 2014. 14th Meeting of Postgraduate Cypriot Archaeology. The Many Face(t)s of Cyprus, Bochum, Niemcy
Referat: “Hellenistic and Roman kitchen ware from Nea Paphos. Preliminary study from Paphos Agora Project”

2014 konferencja: Europa w okresie od VIII w. p.n.e. do I w. n.e.; w  80. rocznicę rozpoczęcia badań w Biskupinie
Referat: „Importowane greckie naczynia stołowe okresu klasycznego w kurhanach stepowego wariantu kultury scytyjskiej”

2013 18th International Congress of Classical Archaeology: Centre and Periphery in the Ancient World, Merida, Hiszpania
Referat: “East Greek Pottery Imports to Black Sea Area. The Reference Framework”

2013 Classical Archaeology in the late Nineteenth Century, International Conference
Referat: “Piotr Bieńkowski and the Beginnings of Classical Archaeology in Poland”

2012 16th Symposium on Mediterranean Archaeology: Identity and Connectivity, Florencja, Włochy
Referat: “Greek fine ware pottery as indicator of shared new practices and habits in Scythians steppe zone tribes”

2010 konferencja: Regiones Euxinum Spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni wieków, Kraków
Referat: „Grecka ceramika stołowa okresu klasycznego jako element grecko-scytyjskich kontaktów handlowych i kulturowych. Zarys problemu”

Organizacja

2019 Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference (CAA), CAA International, Check Object Integrity, 23–27 April 2019, Kraków. Member of the Organizing Committee

2016 international conference: In the Heart of Ancient City. Five Years of Kraków Archaeologists’ Research at the Paphos Agora on Cyprus (2011–2015) organized by the Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, Poland, Member of the Organizing Committee

Inne

2022/2023 staż w Fitch Laboratory, British School at Athens

2022 uczestnictwo w kursie „An Introduction to Ceramic Petrology”, Fitch Laboratory, British School at Athens

Dydaktyka:

2015/2016–2018/2019 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii, semestry zimowe. Blok specjalizacji I: Archeologia Klasyczna I (Grecja), ćwiczenia

Członkostwo w organizacjach naukowych

Od 2022 członek American Society of Overseas Research (ASOR)

Od 2021 członek European Association of Archaeologists (EAA)

Od 2020 członek Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich, Wydział II Historyczno-Filozoficzny Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)

Od 2015 członek stowarzyszenia “International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period”

Polecane linki