Jakub Mosiejczyk

Zainteresowania badawcze:

  • Archeologia rzymskiej Afryki Północnej
  • Urbanistyka rzymska
  • Ikonografia i ikonologia mozaiki antycznej
  • Krajobraz kulturowy Macedonii pod panowaniem Rzymu
  • Importy rzymskie na ziemiach polskich
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2018 Dysertacja doktorska: Leptis Magna jako kosmopolityczne miasto rzymskie. Przestrzeń publiczna i konteksty społeczne w II i początkach III wieku n.e. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2012–2016 Studia doktoranckie, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2011 Magisterium: Studium ikonograficzne i analiza stylistyki mozaik z Leptis Magna, promotor pracy prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Stanowiska i funkcje

22.08.2016 – 13.11. 2020 Inspektor ochrony zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Projekty badawcze

Projekty badawcze

2022-2024 uczestnictwo w badaniach archeologicznych rzymskiego miasta Mustis (Tunezja) – (Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL) projekt NCN 2020/37/B/HS3/00348 kier. dr hab. Tomasz Waliszewski prof. UW we współpracy z Institut National du Patrimoine Tunis.

2019-2022 uczestnictwo w badaniach archeologicznych na stanowisku Negotino-Gradište, Antigoneia (?) nad Wardarem (Macedonia Północna) – Badania Uniwersytetu Gdańskiego, kier. prof. dr hab. Nicholas Sekunda we współpracy z Narodowym Archeologicznym Muzeum Macedonii Północnej w Skopje.

Inne badania archeologiczne

2014–2015 Puck – uczestnictwo w badaniach archeologicznych rzymskiego fortu Resculum (Rumunia) – Badania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń, kier. dr Jacek Rakoczy we współpracy z Uniwersytetem Babeș-Bolyai w Cluj-Napoce.

2010 uczestnictwo w badaniach archeologicznych antycznego miasta Nikonion (Ukraina). Badania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń, kier. dr Inga Głuszek.

2021 Piecki – obecnie: własna działalność gospodarcza w zakresie badań archeologicznych – kierowanie badaniami przedinwestycyjnymi na Pomorzu i Kujawach, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków miejskich.

Stypendia, granty, nagrody

Udział w małych grantach Dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK – kwerendy biblioteczne:

2019 – École française di Roma, Seminarium: L’anfiteatro di Leptis Magna a cura di Maria Ricciardi
2013,2016,2018 – Institute of Classical Studies, University of London
2016 – British School at Rome
2016 – La Sapienza
2015 – American Academy in Rome
2014 – School of Oriental and African Studies, University of London
2013 – Society of Libyan Studies, London-Leicester

2010-2011 Università del Salento – Facoltà Bieni Culturali, Lecce (Italy), Program Erasmus

Bibliografia naukowa

2021 Mosiejczyk J. Ikonografia jako element warsztatu badawczego w archeologii antycznej. Studia nad mozaiką rzymską z Leptis Magna w kontekście procesu romanizacji miast Afryki Północnej, Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia XXXVII, z. 455, s. 91-116.

2020 Mosiejczyk J. Organizacja sanitariatów publicznych w Leptis Magna, Gdańskie Studia Archeologiczne, s. 73-84.

2020 Mosiejczyk J. Brama Zachodnia w Leptis Magna (Porta Oea) jako łuk triumfalny Antoninusa Piusa, Acta Archaeologica Lodziensia nr 66, s. 27-34.

2019 Mosiejczyk J. Among the gods of fertility at Leptis Magna, [w:] The Land Of Fertility vol. 3, South-east of the Mediterranean from the beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest, ed. Ł. Miszk, M. Wacławik, Kraków-Cambridge, s. 1-20.

2018 Mosiejczyk J. Iconography of the mosaic of gladiators from Zlītan (Libya) in the context of mutual relations between Romans and Garamantes, [w:] Speculum II, Barbarzyńcy w oczach starożytnych Greków i Rzymian, red. I. Głuszek, J. Mosiejczyk, Toruń, s. 81-104.

2018 Mosiejczyk J. Macellum w Leptis Magna w kontekście urbanistycznym i społecznym miasta, Acta Archaeologica Lodziensia nr 64, s. 69-76.

Inne

2019 Mosiejczyk J. Kontakty ponadregionalne i międzyplemienne – kwestia importów [w:] Sadłowo – birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami innych kultur archeologicznych, J. Lewandowska (red.), Toruń, s. 159-184.

2017 Głuszek I., Mosiejczyk J. Ossuarium ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu – falsyfikat czy autentyk? Analiza ikonograficzna i perspektywy badawcze, Studia Muzealne XXI (2016), s. 7-18.

2016 Lewandowska J. Mosiejczyk. J. Nowe znaleziska rzymskich denarów z Sadłowa, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, Biuletyn Numizmatyczny 4 (384), s. 241-244.

2015 Mosiejczyk J. W rytmie dni miesięcy i pór roku. Aspekty życia codziennego ukazane na mozaikach kalendarzowych z terenów Tunezji, [w:] Speculum I, Ikonografia antyczna jako zwierciadło życia codziennego, red. I. Głuszek, J. Mosiejczyk, Toruń, s. 104-121.

2015 Mosiejczyk J. Grain trade and diffusion of religious ideas of the Ptolemaic Egypt. A few
observations on the cult of Serapis in the Black Sea Basin, Acta Musei Caransebesiensis. Tibiscum serie nuova, nr 5, A. Ardeţ (red.), s. 177-187.

Konferencje

2015 Caransebes, 17-21.02., (Romania) International Symposium of Archaeology and History In Memoriam Constantini Daicoviciu – The 41st Edition: Danube and Trade between East and West from Prehistory until the Contemporary Times:

Wystapienie: Commercio del grano e diffusione delle idee religiose dell’Egitto tolemaico. Alcune osservazioni sul culto di Sarapide nel bacino del Mare Nero e Africa del Nord = Comerţul cu grâne şi difuzarea ideilor religioase în Egiptul ptolemeic : observaţii cu privire la cultul lui Serapis în bazinul Mării Negre şi în Africa de Nord.

2014 Tbilisi – Vardzia, 11-14.04, (Georgia) 6th Students International Archaeological Conference Dedicated to Memory of Pitt Rivers:

Prezentacja: The Cult of Sarapis in Leptis Magna

2013 Leicester, 26-27.10., (England) De Africa Romaque, Merging Cultures Across North Africa, International conference:

Poster: The Architecture and Décor of the Roman Theatre in the Context of Romanisation of Leptis Magna

Działalność popularyzatorska
  • 2021 W poszukiwaniu starożytnej Antigonei – Popularyzacja projektu w ramach festiwalu “Weekend z archelogią” Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.
Inne

od 2022 Członek Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA)

Wykłady gościnne:

2018 „Oliwa i purpura” Archeologiczne świadectwa potęgi ekonomicznej rzymskiej Trypolitanii Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański.

2022 W poszukiwaniu starożytnej Antigonei. O badaniach gdańskich archeologów w Macedonii Północnej, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki.

Polecane linki