Stypendia 2015/2016

Stypendia w Egipcie i Polsce


EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

W bieżącym roku (2015/2016) zostały przyznane następujące stypendia:

Stypendium 5 – miesięczne:
 • mgr Alicja Wieczorek, nieafiliowana
  Temat projektu: Prace archeologiczno-dokumentacyjne na stanowisku Berenike (sezon 2016); wykonanie dokumentacji postwykopaliskowej (opiekun naukowy: mgr Iwona Zych, PCMA UW)
Stypendia 4 – miesięczne:
 • mgr Piotr Makowski, doktorant (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Od upadku do zapomnienia. Studium przekształceń formy architektonicznej późnoantycznych budowli publicznych powstałych na obszarze Egiptu (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Waliszewski, UW)
 • Piotr Witkowski, nieafiliowany
  Temat projektu: Zastosowanie fotografii cyfrowej do dokumentacji archeologicznej na przykładzie zespołu stanowisk archeologicznych w Gebelein i stanowiska Marina el-Alamein (opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Misiewicz, prof. UW)
Stypendia 3 – miesięczne:
 • inż. Sara Miriam Arbter, studentka (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Problematyka transformacji stanowiska archeologicznego w przestrzeń ekspozycyjną na przykładzie Kom el-Dikka, na tle innych stanowisk (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • Daria Białobrzecka, studentka (Instytut Archeologii, UJ)
  Temat projektu: Metalurgia miedzi w Egipcie i na Bliskim Wschodzie w okresie predynastycznym i wczesnodynastycznym — rozszerzone studium do pracy magisterskiej obejmujące opracowanie materiału zabytkowego pozyskanego na stanowisku Tell el-Farcha (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • mgr Julia Chyla, doktorantka (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Prospekcja terenowa zespołu stanowisk Gebelein (opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Misiewicz, Instytut Archeologii UW); dodatkowo inwentaryzacja archiwalnej dokumentacji znajdującej się w Stacji w Kairze (opiekun: dr Franciszek Pawlicki, Archiwum PCMA UW)
 • mgr Anna Drzymuchowska (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
  Temat projektu: Ceramika z wykopalisk w Marei ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki malowanej i importów z rejonu Morza Śródziemnego i Górnego Egiptu (opiekun naukowy: mgr Krzysztof Babraj, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • mgr Agnieszka Dzwonek, nieafiliowana
  Temat projektu: Opracowanie bieżącego materiału ceramicznego pochodzącego z wykopalisk w Berenike (sezon 2016) oraz studia w ramach realizacji projektu badawczego „Ceramika z wczesnorzymskich śmietników w Berenike” (opiekun naukowy: dr Roberta Tomber, British Museum)
 • mgr Wojciech Ejsmond, doktorant (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Gebelein 2016 — badania powierzchniowe zespołu stanowisk archeologicznych (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec, IKSiO PAN)
 • mgr inż. Karolina Rosińska-Balik, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Rozwój architektury pre- i wczesnodynastycznej — analiza porównawcza typów konstrukcji budowlanych (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • mgr Dawid Wieczorek (PCMA UW)
  Temat projektu: Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, w zakresie technik opracowania budulca kamiennego, wykonanych wiosną w sezonie wykopaliskowym 2012/2013 (opiekun naukowy: dr Zbigniew E. Szafrański, PCMA UW)
Stypendia 2 – miesięczne:
 • mgr Marta Bajtler, doktorantka (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Kontynuacja badań wykopaliskowych w Berenike (wykop BE15-105) oraz opracowanie stoperów do amfor z kolejnych sezonów (opiekun naukowy: mgr Iwona Zych, PCMA UW)
 • mgr Agata Bebel, absolwentka (Wydział Orientalistyczny UW), studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Przetwórstwo zbóż w Egipcie i Mezopotamii w epoce brązu: porównanie źródeł pisanych, ikonograficznych, archeologicznych i środowiskowych (opiekun naukowy: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. UW)
 • Malwina Brachmańska, studentka (Wydział Historyczny UAM)
  Temat projektu: Przedstawienia i znaczenie motywu oryksa w sztuce starożytnego Egiptu (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Koliński, prof. UAM)
 • mgr Sylwia Buławka, doktorantka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Temat projektu: Gospodarka surowcami krzemiennymi w rejonie Teb Zachodnich w okresie Nowego Państwa (opiekun naukowy: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz, IAE PAN emeritus)
 • mgr Marcin Czarnowicz, nieafiliowany
  Temat projektu: Relacje Egipt – Bliski Wschód w kontekście zmian społeczno-politycznych w Delcie Nilu w IV tyś. p.n.e. (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • mgr Piotr Czerkwiński, doktorant (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo–Wschodniej UW)
  Temat projektu: Dokumentacja materiału zabytkowego pochodzącego z wykopalisk przeprowadzonych na terenie świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr Monika Dolińska, Muzeum Narodowe w Warszawie)
 • Anastasjia Goliewskaja, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Ikonografia o tematyce solarnej w okresie Nowego Państwa (opiekun naukowy: dr Franciszek Pawlicki, PCMA UW)
 • Marta Kaczanowicz, studentka (Instytut Prahistorii UAM)
  Temat projektu: Wyposażenie tebańskich grobów prywatnych w Trzecim Okresie Przejściowym na przykładzie grobowców MMA 1151 i 1152 w Sheikh Abd el-Gurna (opracowanie materiałów) (opiekun naukowy: dr Andrzej Ćwiek, UAM)
 • mgr inż. Maria Kasińska, doktorantka (Politechnika Wrocławska)
  Temat projektu: Udział w badaniach i konserwacji na stanowisku archeologicznym w Marina el-Alamein (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
 • mgr Magdalena Kazimierczak, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Materiał ceramiczny z ośrodków pre- i wczesnodynastycznych oraz z okresu Starego Państwa na terenie północnego Egiptu (Delty Nilu), ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk Tell el-Murra oraz Tell el-Farcha (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • Oskar Kubrak, student (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Egipskie lwy. Badania nad znaczeniem, funkcją i odzwierciedleniem (opiekun naukowy: prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski, UW)
 • Adrianna Madej, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Pieczęcie i odciski z okresu Nowego Państwa i początku III Okresu Przejściowego (opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Barwik, UW)
 • Dominika Majchrzak, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Opracowanie zabytków drobnych z wykopalisk Misji Marea (opiekun naukowy: mgr Krzysztof Babraj, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 • mgr Natalia Małecka-Drozd, doktorantka (Wydział Historyczny UJ)
  Temat projektu: Zróżnicowanie osadnictwa egipskiego w okresie Starego Państwa (opiekun naukowy: prof. dr hab. Joachim Śliwa, UJ)
 • Anna Mędrala, studentka (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)
  Temat projektu: Prace architektoniczno-dokumentacyjne w Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Marei (opiekun naukowy: mgr inż. arch. Daria Tarara)
 • mgr Katarzyna Mich, absolwentka (Instytut Prahistorii, UAM), studentka (Wydział Teologiczny UAM)
  Temat projektu: Wyposażenie liturgiczne świątyni chrześcijańskiej w Nubii w świetle wschodnich tradycji liturgicznych — studium teologiczno-archeologiczne (opiekun naukowy: dr hab. Bogdan Żurawski, prof. PAN)
 • mgr Jakub Skłucki, doktorant (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Kontakty Delty Nilu z terenami ościennymi w V i IV tysiącleciu p.n.e. w świetle zabytków krzemiennych. Kwerenda biblioteczna i analiza zespołów krzemiennych ze stanowiska Tell el-Farcha (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • Daniel Victor Takacs, student (Wydział Orientalistyczny UW)
  Temat projektu: Przygotowanie skrybów i tradycje związane z pracą skrybów w starożytnym Egipcie: kwerenda biblioteczna do pracy magisterskiej oraz projekt z zakresu tradycji lingwistycznych w klasztorach koptyjskich; archeologiczna dokumentacja w ramach misji Gebelein (opiekun naukowy: dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, UW)
 • mgr Filip Taterka, doktorant (UAM/Université Paris-Sorbonne)
  Temat projektu: Wyprawa do krainy Punt w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Koliński, prof. UAM)
 • dr Joanna Then-Obłuska, PCMA UW
  Temat projektu: Analiza makroskopowa paciorków i wisiorków z Berenike, przygotowanie dokumentacji i opracowanie materiału z sezonów 2013–2016 (opiekun naukowy: mgr Iwona Zych, PCMA UW)
Stypendia 1 – miesięczne:
 • mgr Kamila Braulińska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Dokumentacja ssaków ściany południowej Portyku Puntu świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, UW)
 • Julianna Chrzanowska, studentka (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW/Wydział Orientalistyczny UW)
  Temat projektu: Badania nad sposobem popularyzacji, edukacji i prezentacji dla najmłodszych odbiorców wiedzy o starożytnym Egipcie w instytucjach i placówkach takich jak: Muzeum Egipskie w Kairze, The Children’s Museum – The Children’s Civilization and Creativity Center, The Pharaonic Village (opiekun naukowy: dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, UW)

POLSKA

Stypendia dokumentacyjne im. Kazimierza Michałowskiego:
 • mgr Katarzyna Danys-Lasek, nieafiliowana
  Temat: Dokumentacja, digitalizacja i opracowanie ceramiki z wykopalisk Centrum w Starej Dongoli w ramach przygotowania publikacji tego zespołu (kierownik misji: prof. Włodzimierz Godlewski, UW)
 • mgr Urszula Okularczyk, nieafiliowana
  Temat: Digitalizacja i rejestracja w bazie danych dokumentacji związanej z badaniami antropologicznymi cmentarza średniowiecznego na Kom el-Dikka w Aleksandrii do celów opracowania naukowego i publikacji (kierownik misji: dr Grzegorz Majcherek, PCMA UW)
 • mgr Katarzyna Pawłowska, nieafiliowana
  Temat: Rejestracja w bazie danych drobnych zabytków z wykopalisk Centrum w Berenike i w Aleksandrii: weryfikacja i zestandaryzowanie w ramach tworzenia podstaw wzorca polowej rejestracji zabytków (kierownicy misji Berenike: mgr Iwona Zych, PCMA UW; misji Aleksandria: dr Grzegorz Majcherek, PCMA UW)
 • mgr Agnieszka Szulc-Kajak, doktorantka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Temat: Opracowanie do publikacji zabytków metalowych ze stanowisk Jiyeh (Porphyreon) oraz Chhîm w Libanie (materiał z polskich wykopalisk oraz zasoby Direction Générale des Antiquités du Liban) (kierownik misji: dr hab. Tomasz Waliszewski, UW)