Przedmioty ogólnouniwersyteckie z pracownikami CAŚ (2022/23)

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie prowadzone przez pracowników CAŚ UW. Będzie można na nich poznać tematy, którymi zajmują się oni w praktyce swojej pracy badawczej.

W roku akademickim prowadzone będą zajęcia z pięciu przedmiotów, dwa całoroczne oraz trzy w semestrze zimowym. Na zajęcia można się już rejestrować jako na przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne. Pierwsza tura rejestracji trwa do 30 czerwca.

  • „Na południe od Mezopotamii. Archeologia Półwyspu Arabskiego od neolitu do okresu przedislamskiego” – 60h

Dr Łukasz Rutkowski

Opis zajęć: Półwysep Arabski pozostawał przez dziesięciolecia na marginesie zainteresowania archeologii starożytnego Bliskiego Wschodu. Z rozmaitych powodów sytuacja ta uległa zmianie całkiem niedawno. W ostatnich dwóch dekadach odnotowuje się prawdziwy boom badań archeologicznych na tym największym na świecie półwyspie, ale ich rezultaty nie doczekały się jeszcze szerszej popularyzacji. Niniejsze zajęcia mają zatem na celu zapoznanie słuchaczy z odkryciami archeologicznymi i spuścizną kulturową starożytnych cywilizacji rozwijających się w tym rejonie świata. Mają on także na celu ukazać, że półwysep, kojarzony głównie z eksploatacją ropy naftowej, kolebką islamu, wszechobecnymi pustyniami, nowoczesnymi miastami w Zatoce Perskiej, posiada znacznie starszą i skrywającą wiele tajemnic historię.

Link do opisu zajęć.

 

  • „Podstawy wnioskowania statystycznego dla humanistów z elementami R” – 60h

Dr Robert Mahler

Opis zajęć: Zajęcia mają pomóc uczestnikom, studentom kierunków humanistycznych, w zrozumieniu co tak naprawdę robią używając metod statystycznych i w jaki sposób mogą interpretować otrzymane wyniki. Nacisk będzie położony na odpowiedni dobór lub ocenę próby, oraz na krytyczne podejście do wnioskowania statystycznego. Podstawą jego skuteczności jest zastosowanie metod prostych, ale w pełni rozumianych przez autora.

Wykorzystanie popularnego pakietu R, dostępnego za darmo, pozwoli na niemal całkowite uwolnienie się od formuł matematycznych, dla większości studentów stanowiących barierę nie do przebycia. Da im to również dobry punkt wyjścia do własnych poszukiwań, jako że pakiet ten znajduje zastosowanie w analizach o bardzo różnym stopniu komplikacji.

Link do opisu zajęć.

 

  • (zajęcia odwołane w semestrze 2022Z) „Archeologia a interdyscyplinarność – humanistyczny projekt badawczy w dobie współczesnego rozwoju nauki” – 30h

Dr Łukasz Miszk
Mgr Paweł Lech

Opis zajęć: Tematem zajęć będzie przedstawienie przygotowania, organizacji oraz przeprowadzenia interdyscyplinarnego projektu naukowego z zakresu humanistyki we współpracy z naukami ścisłymi i naukami o ziemi. Jako przykład zostanie zaprezentowany realizowany przez konsorcjum Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Warszawską projekt w Nea Pafos (Cypr), który łączy ze sobą różnorodne dyscypliny z całego spektrum nauk. Doświadczenia osób będących członkami zespołu pracującego na Cyprze będą osadzone w szerokim kontekście doświadczeń archeologów w tym aspekcie ich pracy. Celem zajęć będzie pokazanie, jak taka współpraca poszerza możliwości badawcze oraz ich zakres metodyczny, ale również jakie zagrożenia i wyzwania może ze sobą nieść.

Link do opisu zajęć.

 

  • „Cyfrowe metody dokumentacji dziedzictwa kulturowego” – 30h

Dr Piotr Zakrzewski

Opis zajęć: Tematem zajęć są zaawansowane metody dokumentacji należące do stosunkowo nowej i obecnie szeroko rozwijanej oraz popularnej wśród wielu badaczy specjalizacji – archeologii cyfrowej (ang. digital archaeology). Polega ona generalnie na implementacji w badaniach naukowych, prowadzonych w terenie oraz laboratoriach, nowoczesnych technologii i narzędzi w celu zwiększenia dokładności i ilości informacji przy jednoczesnym przyśpieszeniu procesu gromadzenia danych.

Link do opisu zajęć.

 

  • „Rzymska architektura obronna w okresie pryncypatu (I-III wiek n.e.) – teichologia oraz poliorketyka” – 30h

Dr Piotr Zakrzewski

Opis zajęć: Głównym tematem zajęć będą techniki budowy (teichologia) oraz obrony (poliorketyka) fortyfikacji rzymskich w I-III wieku n.e. wznoszonych przede wszystkim dla założeń wojskowych. Przedstawiona zostanie zarówno geneza, jak i ewolucja dzieł obronnych. Omówiona zostanie także problematyka materiałów źródłowych, w tym: archeologicznych, pisanych i ikonograficznych; oraz metodologia ich analizy, formułowania wniosków badawczych, a także dokonywania własnych interpretacji. Na podstawie omówionych przykładów uczestnicy analizować będą czynniki determinujące ich wygląd, plan lub zastosowane materiały budowlane. Innym elementem prowadzonych rozważań będą stanowiły możliwe pozamilitarne funkcje struktur obronnych oraz sposób ich postrzegania przez budowniczych i potencjalnych najeźdźców.

Link do opisu zajęć.