Drugi grant DIALOG dla Centrum

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymało finansowanie w wysokości prawie 2 mln złotych w ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DIALOG 0298/2018) na projekt:

„ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”

Dzięki uzyskanemu w programie grantowi CAŚ UW kontynuuje formowanie archeologicznego centrum doskonałości naukowej – nowoczesnej instytucji badawczej o interdyscyplinarnym i międzynarodowym charakterze. Cele projektu realizowane będą poprzez wdrażanie najnowocześniejszych trendów w archeologii i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, przy równoczesnym czerpaniu z zasobów Centrum zgromadzonych podczas kilkudziesięciu lat badań w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Niezwykle ważnym i docenianym na świecie kierunkiem badawczym Centrum jest starożytna i średniowieczna Nubia. Europejska Rada ds. Badań i Rozwoju przyznała prestiżowy Starting Grant na projekt „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”, obejmujący badania nad Starą Dongolą w Sudanie. To jeden z największych sukcesów polskich archeologów w ostatnich latach, który pozwala stworzyć solidną podbudowę dla powstającej formuły. To właśnie w Sudanie realizowane będą badania o pionierskim charakterze, wykorzystujące takie połączenia między dziedzinami nauki, jakie nie były dotychczas stosowane w polskiej archeologii.

Nową jakością w polskich badaniach nad przeszłością oraz w jej upowszechnianiu będzie stworzenie modułów wirtualnej rzeczywistości (VR), które umożliwią zdalne „zwiedzanie” dwóch nubijskich klasztorów chrześcijańskich o szczególnie wysokiej wartości historycznej i artystycznej – w Dongoli oraz w Ghazali (Sudan). Działanie to pozwoli także otworzyć humanistykę na współpracę z otoczeniem biznesowym. Równocześnie program obejmuje angażowanie społeczności lokalnej (pilotażowo mieszkańców el-Ghaddar) w zarządzanie dziedzictwem kulturowym i stymulowanie rozwoju gospodarczego w oparciu o te zasoby. Holistyczne podejście do archeologii to zintensyfikowanie współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin, co pozwoli wesprzeć przewagę konkurencyjną polskich naukowców. Projekt przewiduje dokładne rozpoznanie historii klimatycznej środkowej doliny Nilu, która była sercem średniowiecznego królestwa Makurii. CAŚ UW w ramach projektu wykorzysta także potencjał gromadzonej przez dziesięciolecia dokumentacji archeologicznej, przede wszystkim zasobów wizualnych. Powstanie nowoczesne, sprawnie zarządzane repozytorium, o szerokim dostępie. Pozwoli to nie tylko na zaprezentowanie zbiorów wizualnych lecz także ich wtórne udostępnienie.

Realizacja projektu potrwa 24 miesiące. To drugi grant Centrum w programie DIALOG. W 2017 roku grant przyznany został konsorcjum Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na projekt „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari: tworzenie, zarządzanie, udostępnianie” (0088/DLG/2017/10).

Czytaj więcej o modułach projektu ArcheolCDN

Komunikat prasowy o grancie Dialog